پاورپوینت آماده تغییرات آب و هوای وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

پاورپوینت آماده تغییرات آب و هوای وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

 1. مناطق کشاورزی گرمایش جهانی
 2. رابطه ی بین کشاورزی و گرمایش جهانی
 3. کارایی انرژی به ما                      مقیاس برای پتانسیل گرمایش جهانی
 4. نتایج از 4 مورد مطالعه(ORG/COV comparisons)
 5.  هستند ؟GHG و کمتر EE چرا کشاورزان بیشتر

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی حل مسائل مکانیابی Multifacility location problems به همراه مثال

پاورپوینت آماده بررسی حل مسائل مکانیابی Multifacility location problems به همراه مثال

 • تعريف

يک گراف اوزان  متصل ناميده ميشود اگر از هر گره به گره ديگر راهي باشد.

يک جزء (Component)از گراف نامتصل  G  خود يک زيرگراف اوزان با حد اکثر گره هاي متصل است.

تحليل ساختار گراف G(V,W)

ساختار گراف نکات جالبي را در ارتباط با مساله به ما نشان مي دهد

1     مثلا اگرN1, N2    به هم و به  چند E وصل باشند ولي از ساير Nها  جدا باشند، در اين صورت يافتن محل بهينه N1, N2 مستقل از بقيه N هاست.

2     به طور مثال اگر در اين گراف V12 , W13 هر دو صفر باشند اين گراف را ميتوان به دو زير گراف تجزيه نمود که مساله متناظر هر يک از آنها را ميتوان به صورت مستقل حل نمود.

3     اگر يک  N فقط با يک تسهيل ديگر (چه جديد چه موجود) ارتباط داشته باشد ، مکان بهينه آن حتما روي همان تسهيل خواهد بود.

4     اگر به طور مثال   N4 به E1  ,  E2 وصل بوده وبه هيچ يک ازN هاي ديگر متصل نباشد، مکان بهينه آن بسته به اينکه W  کدام يک بزرگتر باشد، روي E1  يا  E2 قرار ميگيرد.

 

 

مثال 1

E1توليد سيمان(2000و1000)

E2توليدات فولادي(600و700)

E3بارگيري(0و1300)

N1قالب گيري بتن

N2واحد مونتاژ و انبار

X1=x2=700

Y1=y2=600

Total cost =18.4

 

 

 

 • درمسائلي که تا کنون بررسي شد فرض بر اين بود که اوزان(ماتريس w) معلوم مي باشد .اما اين فرض هميشه درست نيست .
 • در اين بحث در مورد مسائلي صحبت مي کنيم که وزن ها خود مانند مکان تسهيلات جديد متغير تصميم هستند .
 • به عنوان مثال،   مکانيابي مراکز توزيع يا انبارهايي که کالاها را از تسهيلات دريافت و بين مشتريان توزيع مي کنند.در حالتي که تخصيص مشتريان به انبار ها نيز مورد نظر ماست.
 • مثال 4  مساله جايابي سکوهايي براي حفر چاه هاي نفت و همزمان تخصيص چاه هاي نفت به هر يک از سکوها براي حداقل نمودن مجموع هزينه ساخت سکوها و حفرچاه ها.

متغير هاي تصميم سايز هر سکو – مکان هر سکو – چاه هاي تخصيص يافته به هر سکو

مفروضات مساله مکان چاه هاي کشف شده – نوع سکو ها – نوع  ساخت سکوها

متغيرهاي غير قابل کنترل عمق اهداف – خصوصيات زمين شناسي – شرايط دريا و امواج

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی انواع آجرها و بلوك ها و کاربرد آنها در معماری

پاورپوینت آماده بررسی انواع آجرها و بلوك ها و کاربرد آنها در معماری

 •  
 • 1     تهیه واماده نمودن مواداولیه
 • 2     تهیه گل   
 •        تهیه خشت 
 •  4     خشک کردن خشت
 •  5     پختن آجر    
 •  1    جلوگیری از ترک 
 •  2    جلوگیری از تغییرشکل
 •  3    جلوگیری از صرف هزینه سوخت بیشتردرکوه اصلی 
 • 4    جلوگیری از دوده گرفتن کوره به سبب رطوبت اولیه زیادوسوختن ناقص
 •  
 •  
 •  

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی رویکرد سکــوسازی در تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش

پاورپوینت آماده بررسی رویکرد سکــوسازی در تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش

شش اصل كلي براي آموزش به روش سكوسازي

آموزش به روش سكوسازي مي‌تواند از طريق اين شش اصل كلي بيان شود اين شش
 

 جنبه از فرايند سكوسازي را شناسايي كرده‌اند

 

1. اشتراك در يك هدف ويژه

 

2.‌رويكرد تكليف جامع

 

3. آمادگي براي كمك‌هاي سريع

 

4. كمك به افكار و قصد

 

5. سطح بهينـة كمك

 

6. نشان دادن يك الگو متخصص

 

 

 

 

 

 

شناسايي استعدادهاي خدادادي دانشآموزان

•           مهيا شدن آموزش فردي.

•           تضمين بيشتر به اينكه يادگيرنده مهارتهاي دلخواه، دانش يا توانايي را كسب

          ميكند.

•           آموزشهاي اختراعي را فراهم ميكند.

•           فراهم آوري كارآمدي     از آنجايي كه كار شكل يافته و متمركز شده كاهش يافته است،

         زمان براي انجام تكليف افزايش يافته و كارآمدي تكميل كار افزايش مييابد.

 

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسي نقش عوامل اقليمي در معماری و ابنيه – بسیار جامع

پاورپوینت آماده بررسي نقش عوامل اقليمي در معماری و ابنيه – بسیار جامع

يك امر كلي كه تقريباً در رابطه با كليه ساختارهاي سنتي ايران صدق مي‌كند، همگوني آنها و محيط مسكوني با عوامل اقليمي است. اين مطلب را درسواحل درياي خزر، كرانه خليج فارس و درياي عمان، دامنه قلل مرتفع و حاشيه كوير مركزي مي‌توان به وضوح مشاهده نمود. بافت شهري، فرم بنا و نوع مصالح در هر يك از اين مناطق در تطبيق كامل با شرايط اقليمي مي‌باشند.

عواملي كه بر شرايط اقليمي يك منطقه تأثير مي‌گذارد شامل زاويه تابش خورشيد، عرض جغرافيايي يعني دوري يا نزديكي از خط استوا، شدت جريان و جهت بادهاي فصلي، وجود آب،‌رطوبت گياه در منطقه و بالاخره ارتفاع از سطح دريا و ناهمواريهاي سطح زمين است كه در اينجا اهميت هر يك توضيح داده خواهد شد.

 

 

كره زمين داراي محور دوران ثابتي است كه نسبت به خط عمود بر صفحه گردش زمين به دور خورشيد ْ5/23 درجه انحراف دارد. از آنجائيكه اين انحراف محور، نقاط مختلفي از كره زمين را در فصول مختلف مقابل خورشيد قرار مي‌دهد، لذا حرارت و آب و هواي كره زمين درهر منطقه بنابر زاويه تابش خورشيد نسبت به زمين فرق مي‌كند و اين مطلب باعث ايجاد فصول مختلف در هر ناحيه از كره ارض مي‌شود. (شكل 1)

 

درفصل تابستان كه خورشيد تقريباً عمودي مي‌تابد، بام ساختمان بيش از ساير سطوح انرژي كسب مي‌كند. در فصل زمستان نيز چون خورشيد مايل مي‌تابد، ديوار جنوبي ساختمان بيش ازساير سطوح انژي كسب مي‌كند. ديوارهاي شرقي و غربي در تابستان تقريباً دو برابر زمستان انرژي خورشيدي جذب مي‌كنند و اين به دليل آن است كه آفتاب مسير طولاني‌تري مي‌پيمايد و مدت بيشتري به ديوارهاي شرقي و غربي مي‌تابد (اشكال 2 و 4). در تابستان قسمتهايي از ساختمان كه بيشتر در مقابل تابش آفتاب قرار دارند (پشت بام و ديوارهاي شرقي و غربي) بايد در مقابل انرژي حرارتي خورشيد محافظت شوند. در زمستان كه امكان كسب بيشترين انرژي از طريق ديوار جنوبي و پشت‌بام مي‌باشد، بايد به وسيله پنجره و ديگر وسايل حداكثر استفاده از انرژي خورشيدي صورت گيرد (شكل 5).

مطلبي كه به خصوص در مورد ساختمانهاي يك طبقه بايد مورد توجه قرارگيرد اين است كه در اين ساختمانها سطح بام تقريباً برابركليه سطوح جانبي است. بنابراين حفاظت اين قسمت ازساختمانها در مقابل تابش آفتاب در تابستان، خصوصاً در مناطق گرم، امري ضروري است. به علاوه در صورت امكان بايد در مناطق سرد ازبام جهت كسب انرژي خورشيدي هنگام زمستان استفاده شود.

 

             

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی فرآیند انعقاد و لخته سازي و حذف كدورت از آب و فاضلاب

پاورپوینت آماده بررسی فرآیند انعقاد و لخته سازي و حذف كدورت از آب و فاضلاب

آب هاي سطحي عموما محتواي انواع مختلفي از ناخالصي هاي كالوئيدي هستندكه باعث كدورت و تاحدودي رنگ مي شوند. براي حذف كلوئيدها بايد ذرات مجراي كلوئيد با هم مجتمع و از نظر اندازه بزرگ شوند. براي اين كار مي توان از مواد شيميايي استفاده كرد. اين مواد نيروهايي را كه موجب پايداري ذرات كلوئيدي مي شوند خنثي مي كنند. به فرآيند ناپايدار سازي ذرات كلوئيدي انعقاد شيميايي مي گويند. سپس به ذرات ناپايدار شده درحالي كه به آرامي به هم زده مي شود زمان داده مي شود تا لخته ها ايجاد شوندكه به اين عمل فلوكولاسيون مي گويند. سرانجام آب از حوضچه ته نشيني رد مي شود و در آنجا مواد جامد لخته شده به وسيله ته نشيني حذف مي شوند.

 

 

پژوهشگران به تكنيك كاربرد پليمرهاي معدني آلومينيوم درحذف كدورت از آب و فاضلاب دست يافتند.

بررسي تأثيرگذاري عملي پلي كاتيون آلومينيوم درحذف كدورت موجود درآب و فاضلاب شده است. در فرآيند انعقاد در تصفيه آب و فاضلاب مواد منعقدكننده اي مورد استفاده قرارمي گيرندكه اغلب از نمك هاي فلزي به خصوص آهن و آلومينيوم بوده و با مكانيسم خاصي باعث حذف ذرات كلوئيدي از آب مي شوند. منعقد كننده هايي كه بيشترين كاربرد را در تصفيه خانه هاي آب كشور دارند، سولفات آلومينيوم ( آلوم ) و كلريد فريك است ؛ اين درحالي است كه دركشورهايي نظير كانادا، ايتاليا، آمريكا، چين فرانسه و انگلستان ماده اي جايگزين آن شده كه به تازگي در ايران در PACL نام « پلي آلومينيوم كلرايد» ( تصفيه خانه بابا شيخ علي اصفهان نيز تلاش هايي درجهت استفاده از آن آغاز شده است ).

در اين راستا با هدف بررسي و مقايسه عملكرد ماده با كلريد فريك و آلوم، مطالعاتي بر روي آب با كدورت PACL منعقد كننده مصنوعي كائولين به عنوان پارامتركدركننده آب آشاميدني با استفاده از ماده انجام شده است.

اين مطالعات منجر به آشكار سازي روند ته نشيني لخته ها توسط هريك از منعقدكننده هاي مذكور شد و نيز نشان از سرعت بالاي ته نشيني لخته ها با منعقدكننده پليمري آلومينيوم در مقايسه با ساير منعقدكننده هاي مورد بررسي داشت.

درحذف كدورت PACL همچنين اين بررسي ها حاكي از بازدهي بالاي كائولين و كدورت طبيعي از آب بوده و نشان دادكه تغييرات شرايط دمايي درحذف كدورت كمترين تأثير نامطلوب را دارا مي باشد.

بررسي عملكرد توأم منعقد و مدلسازي رياضي روند حذف كدورت و PACL كننده هاي كلريد فريك و مواد منعقدكننده مذكور براساس نتايج آزمايشگاهي حاصله از ديگر فعاليت هاي انجام شده درقالب پژوهش بوده است.

مشاهداتي كه درخصوص ارتباط آلوم با آلزايمر وجود داشته و لزوم توجه به سلامت بهينه مردم، ضرورت حركت به سوي غيرPACL  استفاده از موادي با كارآيي تصفيه كنندگي مرغوب تر از قبيل قابل انكار است.

صاف كردن و زدودن املاح معدني

سختي در بسياري از منابع آبي خصوصا آب هاي زميني با سطوح منيزيم و منبع كلسيم بسيار رايج مي باشد. سختي بيش از اندازه مي تواند نتيجه درمقياس گذاري لوله كشي ها ديگ هاي بخار، سيستم هاي آب گرم داشته باشد و اين عامل سبب انسداد مي شود و همچنين موجب مي شود تا براي از مواد شيميايي كشاورزي از تأثيركمتري برخوردار باشند، زيرا مواد فوق با منابع آبي سخت ( سنگين ) ساخته شده اند. آب سخت پوست بدن را زبرمي كند و زماني كه در موقعيتي خانگي با صابون از اين آب استفاده كرديد. صابون كف نخواهد كرد.

حلال هاي آبي سيستم هاي صاف كن اتوماتيكي را براي مصارف و تجاري و صنعتي فراهم مي كند. اين مواد از لحاظ عملكرد و احياء كاملا اتوماتيك عمل مي كند.

حلال هاي آبي آنيون كاتيون ( يون مثبت ) مرحله اي و يا دستگاهي مخصوص زدودن املاح معدني بسترهاي مركب را با احياء اتوماتيك اسيد و قليا براي سيستم هاي زداينده و كامل آب معدني ارائه مي دهد.

تكنولوژي ECR

تكنولوژي راكتور الكتروشيميايي ECR حلال هايي را براي املاح زدائي آب ها و فاضلاب ها ارائه مي دهد. براساس انرژي الكتريكي بهينه، پايين ECR محلولي با كنترل آسان، مؤثر و پاك را ارائه مي دهدكه بدون نياز به افزودن هرگونه محلول شيميايي

مي باشد.

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی اصول و راهکارهای پرورش طیور گوشتی

پاورپوینت آماده بررسی اصول و راهکارهای پرورش طیور گوشتی

 • پرندگاني كه براي توليد گوشت پرورش داده مي شوند عبارتند از انواع مرغ، بوقلمون، غاز، اردك، و اخيرا بلدرچين قسمت اعظم فعاليت براي توليد گوشت در پرندگان در روي مرغ متمركز شده اند و بعد از آن به ترتيب، بوقلمون، اردك و غاز قرار گرفته است. در سال هاي اخير به علت اصلاح نژاد و كارهاي ژنتيكي كه از نظر بهبود كميت و كيفيت گوشت مرغ انجام گرفته است نژادها و نوع تيپ هاي مختلفي بسته به سليقه بازار بوجود آمده است كه هر نوع داراي اختصاصات بخود مي باشد از اين رو امروزه در بازارهاي دنيا و ايران انواع مختلف گوشت مرغ وجود دارد.

 

 • اغلب توليد كنندگان گوشت مرغ در دنيا و ايران، خود قادر به تهيه جوجه يك روزه نيستند و مجبورند جوجه هاي مورد احتياج خود را از تشكيلات جوجه كشي تهيه كنند. هم اكنون در ايران بيش از 80 تشكيلات بزرگ جوجه كشي وجود دارد كه ساليانه بيش از 500 ميليون قطعه جوجه يك روزه تهيه و در اختيار توليد كنندگان قرار مي دهند كيفيت جوجه و همچنين قيمت آن، يك مسئله مهم وحياتي در پرورش جوجه هاي گوشتي است به اين دليل مرغدار بايد نهايت سعي و اهتمام و وسواس را در انتخاب جوجه يك روزه به عمل آورد

 

 

 • 1    بيماري هاي ويروسي – مهمترين ويروسي كه از مادر به جوجه منتقل مي شوند عبارتند از
 •      بيماري كم خوني و ويروسي (Inclusion Bodyhepatits)
 •      بيماري سندروم افت تخم مرغ (Egg dropsyndrom)
 •      بيماري انسفالوميليت طيور (Epidemic Tremor)
 •      آرتريت ويروسي (Viral Artitis)
 •      لوكوزلنفوئيد (LympHoid Leukosls)

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی اصول و انواع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان

پاورپوینت آماده بررسی اصول و انواع سیستم های گرمايش از كف در ساختمان

در سالهاي اخير، سيستم گرمايشي از كف در كشورهاي اروپائي و آمريكا بسيار متداول شده است و دليل اين گسترش روزافزون بهينه بودن مصرف انرژي، توزيع يكسان گرما در تمامي سطح و فضا و دوري از مشكلات موجود در ساير روش ها ، به عنوان مثال سياه شدن ديوارها، گرفتگي و پوسيدگي لوله ها و… مي باشد. استفاده از روش گرمايش از كف جهت گرمايش محل سكونت از ديرباز به طرق مختلف انجام مي گرفته است.

به طور كلي سه نوع روش گرمايش از كف موجود است

1     گرمايش با هواي گرم

2     گرمايش با جريان الكتريسيته

3     گرمايش با آب گرم

 به دليل اينكه هوا نمي تواند گرماي زيادي را درخود نگاه دارد روش هواي گرم در موارد مسكوني چندان به صرفه نيست و روش الكتريكي نيز فقط زماني مقرون به صرفه است كه قيمت انرژي الكتريكي كم باشد.درمقايسه با دو روش ذكر شده، سيستم گرمايش با آب گرم ( هيدروليك) مقرون به صرفه تر و خوشايندتر مي باشد.

بدين خاطر سالهاي متوالي در سراسر دنيا مورد استفاده قرار گرفته است. روش گرمايش از كف به عنوان راحت ترين، سالم ترين وطبيعي ترين روش براي گرمايش شناخته شده است. همانطور كه افراد دريك روز سرد زمستاني توسط تشعشع خورشيد احساس گرما مي نمايند دراين روش نيز گرما را بوسيله انتقال حرارت تشعشعي(تابشي) از كف دريافت مي كنند و يقيناً احساس آسايش بيشتري خواهند نمود.

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی و آشنایی با معماری اسلامی تاريخچه حمام هاي سنتي ايران

پاورپوینت آماده بررسی و آشنایی با معماری اسلامی    تاريخچه حمام هاي سنتي ايران

سابقاً در همه جای ایران حمام عمومی وجود داشت و اهالی محل اقلاً هفته‌ای یک بار به منظور نظافت به حمام می‌رفتند . با این تفاوت که مردان قبل از طلوع آفتاب تا ساعت هشت صبح حمام می‌گرفتند و از آن ساعت تا ظهر و حتی چند ساعت بعد از ظهر حمام در اختیار زنان بود . امروز هم حمام عمومی در غالب نقاط ایران وجود دارد ، منتها فرقش با حمام‌های قدیم این است که در حمام‌های قدیم از خزینه استفاده می‌شد ، ولی در حمام‌های عمومی جدید دوش‌های متعدد جای خزینه را که به هیچ وجه منطبق با اصول بهداشتی نبود گرفته است

در حمام‌های عمومی خزینه‌دار که امروزه در ایران کمتر وجود دارد سنن و آدابی را از قدیم رعایت می‌کردند که بعضاً جنبه ضرب‌المثل پیدا کرده است

یکی از آن آداب این بود که هر کس وارد خزینه حمام می‌شد به افرادی که شست و شو می‌کردند سلام می‌کرد و ضمناً در همان پله اول خزینه دو دست را زیر آب کرده ، کمی از آب خزینه بر‌می‌داشت و به یکایک افراد حاضر از آن آب حمام تعارف می‌کرد ، برای تازه وارد مهم و مطرح نبود که افراد داخل خزینه از آشنایان هستند یا بیگانه ، به همه از آب مفت و مجانی تعارف می‌کرد و مخصوصاً نسبت به افراد بیگانه بیشتر اظهار علاقه و محبت می‌کرد زیرا آشنا در هر حال آشناست و دوست و آشنا احتیاج به تعارف ندارند

سنت دیگر این بود که هر کس وارد حمام می‌شد ، برای اظهار ادب و تواضع نسبت به افراد بزرگتر که در صحن حمام نشسته ، مشغول کیسه‌کشی و صابون‌زدن بودند ، یک سطل یا طاس بزرگ آب گرم از خزینه حمام بر‌می‌داشت و بر سر آن بزرگتر می‌ریخت ؛ البته این عمل به تعداد افراد بزرگ و قابل احترام که در صحن حمام نشسته بودند تکرار می‌شد و تازه وارد وظیفه خود می‌دانست که بر سر یکایک آنان با رعایت تقدم و تأخر آب گرم بریزد . بسا اتفاق می‌افتاد که یک یا چند نفر از آن اشخاص مورد احترام در حال کیسه کشیدن و یا صابون زدن بودند و احتیاجی نبود که آب گرم به سر و بدن آنها ریخته شود ، با این حال این عوامل مانع از ادای احترام نمی‌شد و کوچکترها به محض ورود به صحن حمام خود را موظف می‌دانستند که یک طاس آب گرم بر سر و بدن آنها بریزند و بدین‌وسیله عرض خلوص و ادب کنند

 

 

حمام‌های قدیم معمولاً چند متر از سطح کوچه و بازار پایینتر بود ؛ چون اگر غیر از این می‌بود آب به خزانه سوار نمی‌شد . سر در حمام شکل دیو و رستم و یا شیطان و مالک دوزخ را نقاشی می‌کردند،. در هر صورت چندین پله پایین می‌رفتن تا به سر بینه یا رختکن می‌رسیدن.
 "بینه" یک حیاط سرپوشیده‌ای بود که وسط آن حوض بزرگی قرار داشت . اطراف بینه سکوهای بلندی دیده می‌شد که در آنجا رخت می‌کندند . استاد حمامی در کنار یکی از آن سکوها یا بالای یکی از سکوها می‌نشست و جعبه دخل را هم بغل دستش می‌گذاشت . از سقف بینه چراغ بزرگ گرد سوز و گاهی هم چهلچراغ تا بالای حوض آویخته بود . دور تا دور سکوهای رختکن تیر می‌گذاشتند و به آن تیرها گوی‌های شیشه‌ای رنگارنگ می‌آویختند . یک تغار ( کاسه بزرگ سفالین ) محتوی آلو و آب آلو روی چهارپایه نزدیک حوض بود و چندین کاسه کوچک با قاشق‌های چوبی پهلوی تغار می‌گذاشتند . در ایام زمستان به جای آب آلو ، لبو و آب لبو را با کمی سرکه توی تغار می‌ریختند . علاوه بر استاد حمامی یک نفر به نام " جامه‌دار " یک نفر به اسم " مشت و مالچی " و یک نفر هم به عنوان " پادو " در سر بینه حضور داشتند و تا مشتری وارد می‌شد ، پادو کفش مشتری را زیر سکو می‌گذاشت و یک لنگ خشک روی سکو پهن می‌کرد . مشتری که لخت می‌شد ، پادو یک لنگ دیگر به او می‌داد . مشتری آن لنگ دوم را به کمر می‌بست . لباس‌هایش را توی آن لنگ اول می‌پیچید و از سکو پایین می‌آمد . از دالان تاریکی می‌گذشت و در صحن حمام را می‌گشود و توی حمام می‌رفت .
در اینجا چند شاه نشین و چند ایوان و چند طاق‌نما و یک حوض کوچک آب سرد بود و کارگران داخل حمام عبارت بودند از چند دلاک و یک پادو ، آبگیر و … »

این نکته جالب هم ناگفته نماند که ایرانیان تا عصر قاجاریه توی خزینه حمام نمی‌رفتند ، زیرا به گفته مورخ معاصر شادوران رحیم‌زاده صفوی همه حمام‌های ایران ، درهای خزانهابش بسته بود و یک روزنه به نام آخور می‌ساختند که به آن خزانه متصل بود و از آنجا آب برداشته و خود را می‌شستند .
در آن زمان مردم توی خزانه نمی‌رفتند و درهای خزانه‌ها فقط قرن گذشته باز شد و موجب کثافت گرمابه‌ها گشت

 

آب و رطوبت

آب مورد نیاز حمام از آب نهرها – قناتها و یا از آب چاه تامین میشد.ابتدا آب وارد یک حوض شده و از آنجا توسط لوله های به خزینه منتقل می شد. در وسط بینه نیز غالبا یک حوض بزرگ بوده که علاوه بر زیبایی به مرطوب نمودن فضای بینه کمک می کرده است. همچنین حوضهای کوچکی در بالای پله های سربینه وجود داشته که افراد پاهای خود را در ان آب می کشیدند. در این حوضها می بایستی که آب روان جاری باشد تادر حد کر برای طهارت باشد.

وجود این حوضها در قسمتهای مختلف حمام هوای هر قسمت را نسبتا مرطوب می نمود اما به دلیل محصور و غیر مستقیم بودن فضاهای مختلف حمام رطوبت بیش از حد فضای مرطوب وارد قسمتهای نیمه مرطوب نمی شد و بدن مشتریان هنگام ورود به حمام به آب – رطوبت و حرارت نزدیک میشد و هنگام خروج نیز به همین ترتیب از رطوبت و دمای هوا در فضایی که مشتریان عبور میکردند کاسته میشد.

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی پيدايش نرم افزار و نفوذ آن به دنياي صنعت

پاورپوینت آماده بررسی پيدايش نرم افزار و نفوذ آن به دنياي صنعت

تعريفي ساده براي سخت افزار و نرم افزار

 سخت افزار به ماهيت فيزيكي و اجزاء تشكيل دهنده ي كامپيوتر و نرم افزار به مجموعه ي داده ها و پكيج‌هاي (بسته ها) پردازش شده (محصول) گفته مي‌شود. 

در حقيقت سخت افزار را مي‌توان به اتومبيلي تشبيه كرد كه در خدمت دستورات راننده يعني همان نرم افزار است. پس سخت افزارها تنها ماشين‌هاي خام و بي اراده اي هستند كه نرم افزار ها به آنها جان مي‌بخشند و آنها را به حركت در مي‌آورند. بديهي است كه تمامي سخت افزارها توانايي ها و كاربردهاي تعريف شده و مشخصي را دارا هستند.

نرم افزار ها در واقع مجموعه ي دستور العمل‌هاي تعريف شده و مشخص هستند كه به منظورهاي مختلف طراحي شده اند.

 

يكي از پديده‌هاي وابسته به نرم افزار كه سرعت رشد صنعت را 100 ها برابر كرد و حدودا از سال 1985 به بعد در اختيار صنعت جهان قرار گرفت ماشين آلاتي بودند كه CNC (Computer Numerical Control) يا كنترل عددي به وسيله كامپيوتر نام داشتند. اين خانواده از ماشين آلات روبات هايي بودند كه از روش‌هاي مختلف قادر به ساخت و توليد انواع قطعات      صنعتي و… با دقتي بسيار بالا در حدود 001/0 ميلي متر بودند و امروزه نيز در سراسر جهان كاربردهاي بسيار زيادي دارند.

در اين نوع ماشين آلات قطعه توسط نرم افزار كاملا به صورت سه بعدي طراحي و سپس مختصات آن براي روبات تعريف مي‌شود. در نهايت محصول با سرعت باور نكردني توسط روبات ساخته مي‌شود. اين خانواده از روبات ها توانستند پيشرفت بسيار چشمگيري را به دنياي صنعتي ببخشند.

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی تجهیزات و فرآیند جوشکاری پلاستیکها

پاورپوینت آماده بررسی تجهیزات و فرآیند جوشکاری پلاستیکها

قطعات پلاستیکی را می توان به طرق مختلف بر روی هم سوار کرد که بطور کلی به سه روش زیر طبقه بندی می شوند

 

 

1    چسباندن پلاستیک ها بر روی هم

2    سوار کردن قطعات پلاستیکی به طریقه مکانیکی

3    جوشکاری واتصال حرارتی پلاستیکها

 

 

 • این روش یکی از پر مصرف ترین روشهای اتصال ترموپلاستیکها بوده جریان هوا یا گاز خنثی فشرده و داغ بر سطح ترموپلا ستیک پاشیده می شود این  جریان گاز با گذشتن از روی شعله یا المنتهای الکتریکی داغ که در بدنه دستگاه جوش د ستی قرار دارند حرارت لازم را بدست آورده و داغ می شود

 

 

 • در این روش با استفاده از یک منبع داغ قطعات پلاستیکی را تا دمای ذوب حرارت میدهند بعد قطعات را در تماس با یکدیگر در   فاصله 3 میلیمترازابزار داغ نگه میدارند وقتی سطوح مورد نظرجوش ذوب شد منبع حرارتی رااز موضع جوش دور کرده وبا اعمال فشار کمی قطعات را با سرعت به یکدیگر متصل کرده  ودر این حالت نگه داشته تا خنک شود

 

 

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی عوامل و درمان انواع بيماريهاي دستگاه تنفسي

پاورپوینت آماده بررسی عوامل و درمان انواع بيماريهاي دستگاه تنفسي

استراحت کردن و گرم نگاه داشتن بدن بسيار مهم است.

نوشيدن مايعات گرم مانند سوپ.

مصرف موز، هويج و چاي.

مصرف ويتامين C و روي.

هنگام شب بايد يک بالش اضافي زير سر قرار داده شود تا گرفتگي بيني کاهش يابد.

بخور اکاليپتوس علائم گرفتگي بيني را کاهش مي دهد.

حمام آب گرم بگيريد.

تخليه مرتب بيني در تسريع دفع ويروس از بدن موثر است.

 

 

         شرح بیماری

         سل عبارت است از یک عفونت باکتریایی مسری حاد یا مزمن که بطور اولیه ریهها را درگیر میکند ولی ممکن است به سایر اعضا گسترش یابد. سل در بزرگسالان معمولا کلیه و ریهها را درگیر میکند. سل زمانی تحت کنترل بود ولی عمدتا به خاطر ایدز ، فقر و سوءمصرف الکل و سایر داروها مجددا ظهور کرده است.

         بیماری سل به وسیله قطره های ریز موجود در هوا از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و اغلب افرادی را که در ارتباط نزدیک با فرد بیمار باشند ، درگیر می کند . بنابراین همه اعضای خانواده فرد بیمار ، در معرض ابتلا به این بیماری هستند. مگر اینکه او به بیمارستان منتقل شود و با آنها زندگی نکند و یا تحت درمان صحیح قرار بگیرد.

 

 • فردی که دچار عفونت فعال سلی است ، اگر سرفه یا عطسه کند و جلوی دهان و بینی خود را نگیرد ، قطره هایی که حاوی مایکو باکتریوم یا میکرب سل هستند ، در هوا پخش می شوند و اگر فرد دیگری که نزدیک فرد مبتلا است ، این قطره ها را استنشاق کند ، باعث ابتلای او خواهد شد. بنابراین افراد مبتلا هنگام عطسه و سرفه باید همیشه برای پوشاندن دهان و بینی خود از دستمال استفاده نمایند و پس از آن ، دستهای خود را با دقت بشویند.
 • بسیاری از مردم میکروب سل در بدنشان وجود دارد . اما مبتلا به بیماری سل فعال نیستند.

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی ویژگی های انواع جانوران مهره دار – مناسب برای تحقیق درسی

پاورپوینت آماده بررسی ویژگی های انواع جانوران مهره دار – مناسب برای تحقیق درسی

مُهره‌داران

مُهره‌داران یکی از بزرگ‌ترین زیرشاخه‌های جانوران طنابدار هستند.

حیواناتی که در این راسته هستند دارای یک رشته (نخاع) هستند که در طول بدنشان به سمت پایین کشیده شده‌است. در مهره‌داران این رشته توسط ستون مهره‌ها محافظت می‌شود. مهره‌داران بخش عظیمی از حیوانات استخواندار را تشکیل می‌دهند و شامل بزرگ‌ترین و باهوش‌ترین حیوانات جهان می‌شوند. این زیرشاخه بیش از ۴۵۰۰۰ گونه از مهره‌داران را در بر می‌گیرد که به ۷ رده تقسیم‌بندی می‌شوند

 

 

رده‌بندی پرندگان

برای شناسایی هرچه بهتر موجودات لازم است که آنها را در دسته‌هایی طبقه بندی نمود. بزرگ‌ترین مشکل رده بندی پرندگان یکسان بودن شکل ساختمانی آنها با یکدیگر است. به عبارت دیگر تحول و تغییراتی را که در حیوانات دیگر بخصوص در پستانداران (با وجودی که تعداد گونه‌های آنها نصف گونه‌های پرندگان است) می‌توان مشاهده کرد در پرندگان چندان قابل مشاهده نیست. از طرف دیگر مطالعات مربوط به آناتومی مقایسه یا در سطحی نسبتاً ابتدایی بوده تنها در سالهای اخیر قدمهای موثری در جهت شناخت علمی تر عادات و رفتار پرندگان برداشته شده‌است. و در همین راستا تغییرات فراوانی در نامگذاری و شیوه‌های رده بندی داده شده‌است.

 

 

 • خَزَندِگان
 • خَزَندِگان از مهره‌داران خونسرد می‌باشند.
 • نیای خزندگان از دوزیستان به‌شمار می‌آیند. خزندگان اولین جانورانی هستند که توانسته‌اند از زندگی در خشکی را بطور کامل تحمل نمایند. سطح بدنشان از پوست خشک و شاخی پوشیده شده است. بدن پوشیده از پولک، یا قطعات و صفحات استخوانی متنوع است. اسکلت خزندگان کاملاً استخوانی است. قلبشان چهار حفره‌ای است.
 • دهلیزها کامل و در بطنها دیواره مابین آنها کاملاً نیست. جنین از چهار پرده آمنیون، کوریون، کیسه زرده و آلانتوئیس پوشیده می‌شود. مارها، مارمولکها، تمساح و آلیگاتور، لاک پشتها و تمام دایناسورها منقرض شده جزء رده خزندگان است. طبقه‌بندی خزندگان بر اساس کاوها (فرورفتگی‌ها)ی ناحیه گیجگاهی است. خزندگانی که در جمجمه، خود دو حفره دارند دوکاوان (دیاپسید) نامیده می‌شوند. آن‌هایی که بدون کاو هستند بی‌کاوان (آناپسید) و گروهی که یک کاو دارند تک‌کاوان (سیناپسید) نام دارند.

 

         

لینک دانلود

نقش وجایگاه رسانه ها در ارتباطات فرهنگي

نقش وجایگاه رسانه ها در ارتباطات فرهنگي

بدیهی است که توسعهء فرهنگی      بهمعنای گستردهء آن که در برگیرندهء گشایش و گسترش گفت و گو‌های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است      نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه ساز توسعهء سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است. البته این همه زمانی میسر و متحقق‌ می‌‌گردد که از یک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون‌گرایی و قانون گذاری و سعه صدر به‌رسانه‌های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به‌ویژه، رسانه‌های گروهی را نه به‌مثابهء «دشمنان بالقوه» یا بلندگوی تبلیغاتی نظام حکومتی، بلکه به‌عنوان رکنی اساسی در کنار و همطراز قوای مقننه و مجریه و قضاییه باور کنند و به‌رسمیت بشناسند. از سوی دیگر اما ارباب جراید و اهالی قلم نیز باید که به‌رسالت فرهنگی و مسئولیت خود در اطلاع رسانیِ درست و ترویج تفاهم و تبلیغ تسامح و تقویت حس همبستگی ملی و همزیستی مسالمت آمیز آگاه باشند و جداً از حتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شایعه پراکنی، و از همه مهمتر، از تبلیغ خشونت بپرهیزند.

این هشدار بی‌شک در وهلهء اول متوجه رسانه‌های تصویری فراگیر (صدا و سیما و سینما) و روزنامه‌ها و نشریه‌های سرتاسری و با نفوذ است که تأثیر آنی و گستردهء خبرها و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌ها و پیام‌های آنان قابل کتمان نیست؛ تأثیری که بنا بر احساس مسئولیت، میتواند سودمند و سازنده باشد و در صورت بی مسئولیتی گردانندگان آن، لاجرم مضّر و مخرّب خواهد بود.

من در اینجا به‌تناسب با موضوع این نوشتار که نقش و جایگاه رسانه‌های فرهنگی است، تنها به‌همین اشارات بسنده می‌کنم. اما بر کسی پوشیده نیست که پرداختن به‌کارکرد رسانه‌های گروهی و به‌خصوص بررسی نقش و مسئولیت رسانه‌هایی چون صدا و سیما در جوامع در حال توسعه که عامهء مردم کمتر امکان دسترسی به‌رسانه‌های نوشتاری دارند، از اهمیت بسیار برخوردار است؛ خاصه تأثیر و نفوذی که این رسانه‌ها در فرایند شکل گیری جامعهء مدنی دارند.

این امر به‌ویژه در مورد ایران و در وضعیت کنونی که جامعه در حال گذار از ساختاری اقتداری به‌مناسباتی مبتنی بر قانون است، به‌‌مسئله‌ای حیاتی و سرنوشت ساز تبدیل شده است؛ چرا که ادامهء کوشش‌های گسترده و دگرگونی‌های امیدوارکننده‌ای که پس از «خرداد 76» پدید آمده بود و هم اکنون دچار کندی و رکورد شده است، پیش از هر چیز مستلزم گشایش دوباره در عرصهء مطبوعات به‌طور اخص و رسانه‌های گروهی به‌طور اعم است. باید دانست که هیچ اصلاح و دگرگونی و هیچ بهبود و پیشرفتی در جامعه به‌وقوع نخواهد پیوست، مگر آنکه پیشتر گفت و گویی گسترده و همه جانبه ‌میان صاحب نظران و کارشناسان عرصه‌های گوناگون صورت گیرد؛ و کیست که هوشیاری و بیداری مردم و جایگاه اندیشمندان و روشنفکران و منتقدان و نیز فعالیت آزادانهء رسانه‌های مستقل را در این فرایند بتواند کتمان کند.

آنچه اما در این فرایند کمتر مورد توجه و عنایت قرار می‌گیرد و اغلب از نظرها دور می‌ماند، نقش مهم و تأثیر عمیق، ولی آرام و دراز مدت نشریات فرهنگی مستقل است. این نوع رسانه‌ها، در گونه‌ها و رویه‌های خود، عرصه‌ای مناسب برای طرح نظرات و نظریه‌های متفکران و نویسندگان و هنرمندان و منتقدان است. اصولاً ویژگی نشریات فرهنگی در آن است که به‌دور از جار و جنجال‌های برخاسته از مسایل زودگذر و سطحی، قادرند از مجرای مباحثی که در حوزهء اندیشه و فرهنگ و هنر و ادبیات انجام می‌دهند، به‌تبیین ماهیت عناصر شکل دهندهء جامعهء مدنی بپردازند و بی گُمان در نهادینه کردن دستاوردهای برآمده از توسعه و تکامل جامعه، عهده دار نقشی پُر اهمیت اند.
با این همه، نقش و جایگاه رسانه‌های فرهنگی، آنچنان که باید و شاید، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

 

                   

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی جنبه های مختلف حمل و نقل عمومي

پاورپوینت آماده بررسی جنبه های مختلف حمل و نقل عمومي

 • قدمت اين نوع حمل و نقل به قدمت اولين اولين گذرگاه ها و معابر باز مي گردد.
 • مي توان گفت قدمت آن به اساطير يونان باز مي گردد.
 • كالسكه و قايق از قديمي ترين انواع حمل و نقل  عمومي به شمار مي روند.
 • اتوبوس، اولين وسيله ي امروزي حمل و نقل عمومي در 1826 در فرانسه چشم به جهان گشود.

 

 

 • ساخت يك زير بناي مناسب مي تواند حمل و نقل عمومي را سريعتر از وسايل نقليه خصوصي كند.
 • در جاهايي كه ايستگاه هاي متعدد وجود دارد و يا مسير وسيله از جاده هاي عمومي مي گذرد زمان حركت گاهي تا سه برابر زمان وسايل خصوصي مي رسد.
 • حمل و نقل سريع

 

 

دلايل سرمايه گذاري دولت روي حمل و نقل عمومي

 • كاهش هزينه هاي ناشي از آلودگي هوا، ترافيك سنگين و ساخت جاده هاي جديد
 • ايجاد رفاه براي افراد بدون اتوموبيل شخصي و افرادي كه اين نوع مسافرت را ترجيح مي دهند.
 • كاهش آلودگي هوا

 

 • تصادفات ماشين سالانه جان يك ميليون نفر را در سراسر جهان مي گيرد.
 • در امريكا تلفات ناشي از اين گونه تصادفات در سال 2003، 42643 نفر بوده كه بيش از سه برابر مرگ و مير ناشي از قتل(14408نفر) بوده است.

 

 

تکنولوژی های مختلف اتوبوس های الکتریکی

سه دسته عمده از وسایل نقلیه الکتریکی وجود دارند

 • اتوبوس هایی که باطری نیروی موتور الکتریکی آنها را تأمین می کند.
 • اتوبوس هایی که نیروی موتور الکتریکی آنها از سیمهای برق تأمین می شود.
 • اتوبوس های هیبرید که یک موتور احتراق داخلی (IC) و یک موتور الکتریکی دارند.

 

 

       

لینک دانلود

پاورپوینت آماده بررسی ویژگی های انواع فيلترهای موجود در فوتوشاپ

پاورپوینت آماده بررسی ویژگی های انواع فيلترهای موجود در فوتوشاپ

اكنون تاثير هريك از اين فيلترها را بر روي تصوير زير مشاهده مي‌كنيم

اين فيلتر جلوه مه آلود ملايمي از رنگ پس زمينه را به تصوير اعمال مي كند كه موجب درخشندگي تصوير ميگردد كه مي توان اين تنظيمات را كنترل كرد.

از اين فيلتر براي ادغام كردن تصوير بر روي تصوير ديگر مورد استفاده قرار مي‌كنند.

 

       

لینک دانلود