مقاله بررسی سنتز لیگاند

مقاله بررسی سنتز لیگاند

قسمتی از متن:
فعاليت و گزينش پذيري كاتاليست‌هاي اكسايش به مقدار خيلي زيادي به ماهيت يگانه بستگي دارد و همينطور عوامل الكتروني و قضايي كه اغلب در انتقال اكسيژن مؤثر مي‌باشد.
ليگاندهاي گوناگون در كمپلكس‌هاي منگنز مي‌توانند در واكنشهاي اپواكسيداسيون كاتاليستي شركت كنند به عنوان مثال كمپلكس « هسته‌اي (Mn2( OA)2(TPTN به عنوان يك كاتاليت در واكنش اپوكسيداسيون با n2o2 استفاده مي‌شود.
كمپلكس دو هسته‌اي منگنز با ليگاند TPTN = N , N ,   – تتراكسي (ـ 2 پيريدسيل اپروپان 1 و 3- دي‌آمين قادر به كاتاليست كردن آلكن‌ها به اپوكسيد‌عادي مربوطه شان مي باشد كه در اين واكنشها H2O2 به عنوان اكسيدانت به كاربرده مي‌شود.

فهرست:
ليگاندهاي N-Donor پنج دندانه
سنتز مشتقات N4PY
سنتز كمپلكس دي‌پپتيدكاتاليستي
سنتز ليگاندهاي ايمني
كاهش ليگاتدهاي ايمني
كمپلكس واناديوم با ليگاند H.L
سنتز ليگاند پنج دندانه ؟ – پيريدين

                             

لینک دانلود

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و

مقدمه:
افزایش جمعیت و تغییر در الگوی مصرف مردم، بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی خدادادی آب و خاک کشور را ایجاب می نماید. از سوی دیگر محدودیت منابع باعث می گردد تا در ازای این افزایش تقاضا، افزایش بهره وری و بالا بردن راند مان تولید به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح گردد. اگرچه در دهه های اخیر افزایش بهره وری با اتکاء به رشد و توسعه علوم آب و خاک دچار تحولات شگرفی گردید، ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته است جایگزین روش ساده افزایش بهره وری به ازای فزایش نیاز گردد. حاصل این کاستی ، تشدید فرسایش و هدر رفت بخش زیادی از منابع آب و خاک وپوشش گیاهی کشور بوده که از عوارض آن می توان به نابودی عرصه های جنگلی، سیر قهقرایی مراتع، کاهش حاصلخیزی اراضی، بیابانی شدن عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی اشاره نمود.
بنابراین توجه جدی به مسایل فرسایش یکی از موضوعات مهم در محافل علمی و مورد عنایت محققین می باشد. یکی از موضوعاتی که در مسایل فرسایش مورد توجه قرار می گیرد بررسی اشکال فرسایش می باشد. همانگونه که اشاره شد استفاده ناصحیح از منابع آب و خاک باعث تشدید فرسایش و ایجاد لند فرمهای متنوعی می شود. این اشکال را می توان با توجه به عوامل عمده پدیدآورنده آنها به دو دسته فرسایش آبی و بادی تقسیم نمود. فرسایش آبی بیشتر اشکالی مانند فرسایش خندقی ، فرسایش کنار رودخانه ای، فرسایش هزار دره و فرسایش بادی نیز نهشته های بادی و عوارض ماسه ای را ایجاد میکند.از آنجاییکه هر کدام این اشکال نشان دهنده میزان تخریب و فرسایش در سطح زمین می باشند بنابراین با پی بردن به   محدوده هایی که این اشکال ظهور پیدا می کنند علاوه بر اینکه می توان بررسی های دقیق برروی آنها انجام داد،برای آینده نیز چشم انداز و نگرش واقع بینا نه تری برای مقابله با این اشکال پیدا نمود. بدون شک بررسی وضعیت کلیه اشکال فرسایش با اندازه گیریها و مشاهدات صحرایی نیازمند صرف وقت ، انرژی و اعتبار بالا ست، که عملاً بسیار مشکل می باشد. در عین حال بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه کاربردهای تصاویر ماهواره ای نشان می دهد، که بکارگیری روشهای پردازش رقومی اطلاعات ماهواره ای می توانند در دستیابی به اهداف این طرح و شناخت اشکال فرسایشی موثر باشد. زیرا تصاویر ماهواره ای به دلیل داشتن سری های زمانی ، هزینه کم ، پوشش زیاد و قابلیت پردازش رقومی می توانند اطلاعات مناسبی از وضعیت اشکال فرسایش در اختیار ما قرار دهند.
      از سوی دیگر مطالعات ژئومورفولوژی پایه و اساس بررسی های منابع طبیعی حوزه های آبخیز به شمار می رود و از آنجا که زمینه کاری در حوزه های آبخیز بسیار گسترده بوده و علوم مختلفی از قبیل اقلیم شناسی، خاکشناسی،  هیدرولوژی، اکولوژی، زمین شناسی و غیره دخالت دارند، جهت ایجاد هماهنگی و کنترل آنها نیاز به تهیه نقشه واحدی که جوابگوی تمام نیازها جهت شروع مطالعات باشد، لازم به نظر می رسد. در این راستا استفاده از نقشه ژئومورفولوژی منطقه ضروری می باشد. در این مطالعه سعی شده است که ضمن بررسی وضعیت زمین شناسی حوضه، اقلیم، مطالعه فیزیوگرافی، هیدرولوژی و مورفولوژی با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS و با یک روش ترکیب نگر رابطه بین واحدهای مورفولوژیکی و اشکال فرسایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

فهرست:
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-    اهداف
1-2-    پیشینه تحقیق
1-3-    روش تحقیق
1-4-    بیان مسئله
1-5- فرضیات
1-6- مسائل و مشکلات تحقیق                                
1-7- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه
فصل دوم :اصول سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای
مقدمه
2-1-1 تعریف سنجش از دور
2-1-2- سیستم سنجش از دور
2-1-2-1 انرژی الکترومغناطیسی
2-1-2-2- طیف الکترو مغناطیسی
2-1-3- اصول تابش و منابع انرژی
2-1-4- توان تفکیک زمانی
2-1-5- توان تفکیک فضایی(مکانی)
2-1-6- انواع ماهواره ها
2-1-7- ماهواره های منابع زمینی
2-1-8-  ماهواره های لندست
2-1-9- مدار گردش ماهواره های لندست
2-1-10-  سنجنده های لندست
2-1-11- تصاویر رقومی
2-1-12- مشخصات تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه
2-2-13- خصوصیات تصاویر رقومی
2-2- مواد و روش ها
-2-2- 1- اصلاح تصویر
2-2-1-1-  خطای جا افتادگی خطی
2-2-1-2-  خطای
2-2-1-3-  خطای اتفاقی
2-2-1-4-  خطای انحراف خطوط
2-2-2-5-  خطای اثرات جوی
2-2-1-6-  خطاهای اعوجاجهای هندسی
2-2-2- بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای
2-2-3-  تصحیح اثرات پخش اتمسفری
2-2-4-  تصحیح خطاهای هندسی
2-2-5-  بارز سازی تصویر
2-2-5-1- بهبود کنتراست در درجات خاکستری تصویری
2-2-6-  شاخص پوشش گیاهی
2-2-7-  تصاویر رنگی مرکب
فصل سوم:زمین شناسی
مقدمه
3-1- زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک منطقه)
3-1-1- مورفولوژی
3-2-  چینه شناسی
3-3- سنگهای دگرگونه پرکامبرین
3-3-1-  واحد گنیسی PCgn
3-3-2-  واحد شیست PCsch
3-3-3- واحد متا ولکانیکPCv
3-3-4-  متاریولیت PCmr
3-4-  نهشته های آواری-آتشفشانی ائوسن
3-4-1- واحد متامورفیسمMTKSL
3-5- سنگهای آذرین درونی
3-5-1-  گرانیت – دیوریت g1
3-5-2-  گرانیتg 
3-5-3-  واحد گرانیت –گنیس g  – gn
فصل چهارم: هوا شناسی و اقلیم
مقدمه
4-1- عوامل کنترل کننده آب و هوای حوضه
4-1-1- عوامل محلی
4-1-2- عوامل بیرونی
4-1-3- سیستم های سینوپتیک برون حاره ای
4-1-4- بادهای محلی
4-2- ایستگاه های هوا شناسی منطقه مورد مطالعه
4-3-  بررسی ریزشهای جوی ایستگاههای حوزه مورد مطالعه
4-4-  بارش
4-4-1- رژیم بارندگی
4-5- رطوبت نسبی
4-6- درجه حرارت
4-6-1- میانگین درجه حرارت
4-6-2- میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت
4-6-3- حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت سالیانه
4- 7- یخبندان
4-8-  باد
4-9-  تعیین تیپ اقلیمی
فصل پنجم: فیزیوگرافی
مقدمه
5-1- شبکه آبراهه
5-2-  مساحت حوضه
5-3- محیط حوضه
5-4- طول حوضه
5-5- شکل حوضه
5-6- ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)
5-7- شیب حوضه
5-8- جهت شیب
فصل ششم: پوشش گیاهی
مقدمه
6-1- پوشش گیاهی
6-2- جنگل
6-3- تیپ های مرتعی استان
6-4- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه
6-4-1- تیپ کما – جاشیر – گون
6-4-2- تیپ گون – علف
6-4-3- تیپ گون – زرشک
6-4-4- تیپ جاشیر- گون
6-4-5- تیپ آویشن – گون
6-4-6- تیپ کما-جاشیر
گیاهان خوراکی
فصل هفتم: ژئومورفولوژی
مقدمه
7-1- واحد های ژئومورفولوژی
7-2- تهیه نقشه ژئومورفولوژی و واحدهای کاری
7-3- بررسی علل تغییرات ژئومورفولوژیکی
7-4- واحد های ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه
7-4-1- واحد کوهستان (M)
7-4-1-1- تیپ دامنه منظم (r)
7-4-1-1-1- رخساره توده سنگی(Mrm) با پوشش مواد منفصل تخریب یکمتر از 25 درصد:
7-4-1-1-2- رخساره برونزد سنگی (Mro) با پوشش مواد تخریبی منفصل و خاک بین 25 تا 75 درصد:
7-4-1-1-3- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه منظم (Mrc) :
7-5-1-2- تیپ دامنه های نا منظم (I)
7-4-1-2-1- رخساره توده سنگی (MIm) با پوشش مواد منفصل تخریبی کمتر از 25 درصد:
7-4-1-2-2- رخساره برونزدگی (MIo)  با پوشش تخریبی 25 تا 75 درصد
7-4-2- واحد تپه ماهور (H)
7-4-2-1- تیپ دامنه منظم (r)
7-5-2-1-1- رخساره توده سنگی(Hrm) با پوشش تخریبی منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:  
7-4-2-2- تیپ دامنه نامنظم (I)
7-4-2-2-1- رخساره برونزد (HIo) با پوشش نهشته های منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:
7-4-2-2-2- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه نامنظم (HID) :
7-4-3- تیپ رسوبات بستر رودخانه
7-5- اشکال ژئو مورفولوژیک شاخص در حوضه
7-5-1- حرکات دامنه ای (واریزه ای)
7-5-2- بدلند (تراکم الگوهای آبراهه موازی و دندریتی)
7-5-3- گیلوئی (G)
فصل هشتم: فرسایش
مقدمه
8-1- عوامل موثر در فرسایش خاک
8-2- فرایندها ی فرسایشی متداول در حوضه
8-2-1- فرایندهای با منشاء هوازدگی
8-2-1-1- هوازدگی فیزیکی
8-2-1-1-1- تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی ها
8-2-1-1-2-  سرد و گرم شدن تناوبی سنگها در شب و روز
8-2-1-1-3-  تخریب فیزیکی در نتیجه نیروی آب
8 -2-1-2-  هوازدگی زیستی
8-2-2- فرایندها و محصولات مرتبط با رخدادهای زمین ساختی
8-2-3-  فرایندها و محصولات ناشی از واریزه های کوهپایه ای
8-2-3-1- حرکات دامنه ای
8-2-3-2- ریزش ها
8-3- فرسایش ناشی از آبهای جاری در حوضه مورد مطالعه:
8-3-1- فرسایش صفحه ای:
8-3-2- فرسایش شیاری:
8-3-3-  فرسایش خندقی:
8-3-4-  فرسایش کناره ای:
8-3-5- فرسایش هزاز دره ای:
8-4- مطالعه نفوذ پذیری درحوضه مورد مطالعه:   
8-4-1- واحدهای با نفوذ پذیری خیلی زیاد
8-4-2-  واحدهای با نفوذ پذیری متوسط
8-4-3-  واحدهای با نفوذ پذیری کم تا بسیار کم
8-5- فرسایش پذیری

منابع
 
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت  word در اختیار شما قرار
می گیرد.
تعداد صفحات:170

                       

لینک دانلود

مقاله بررسی پدیدۀ اعتیاد به مواد مخدر در جوامع

مقاله بررسی پدیدۀ اعتیاد به مواد مخدر در جوامع

مقدمه:
زندگي اجتماعي انسان تحت حاكميت قواعد و هنجارهاي اجتماعي است. اگر ما از قواعدي كه انواع رفتار را در زمينه‌هاي معيني به عنوان رفتارهاي مناسب و رفتارهاي ديگري را به عنوان رفتارهاي نامناسب تعريف مي‌كنند، پيروي نمي‌كرديم، فعاليتهايمان دستخوش هرج و مرج مي‌گرديد.
از سوي ديگر زندگي اجتماعي انسان با پديده‌هاي اجتماعي نمود مي‌يابد. پديده‌هاي اجتماعي در واقع واقعيت‌هايي هستند كه جزء ذاتي زندگي اجتماعي بشر مي‌باشند. حال اگر برخي از اين پديده‌ها در وضعيتي قرار گيرند كه از سوي جامعه، منفي تلقي شوند، ممكن است كه در حيات مطلوب اجتماعي اثر نامناسب گذارده و يا آن را تهديد نمايند. اما بايد دانست كه تلقي منفي از يك پديده اجتماعي در همه جوامع يكسان نيست و شايد معدودي از اين پديده‌ها را بتوان يافت كه وجود آنها در تمام يا اغلب جوامع همراه با تلقي منفي باشد. همچنين در يك جامعه خاص نيز تشخيص مثبت يا منفي بودن يك پديده در ميان گروه‌ها يا افراد مختلف، لزوماً يكسان نمي‌باشد. در اين ميان تلقي رهبران سياسي جامعه، فراتر از يك تلقي فردي بوده و به مقدار زيادي در روند حيات جامعه تأثير دارد.
اعتياد به مواد مخدر يكي از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پديده‌اي است كه بيش از پيش نسل امروز و فردا را تهديد به نابودي مي‌كند و اين امر تقريباً درد جديدي است، روزي نيست كه سمينارها و كنفرانس‌هايي با شركت عده‌اي صاحب نظران دنيا در زمينه‌هاي جرم شناسي، روان شناسي، جامعه شناسي و… تشكيل نگردد و در پي از بين بردن اين درد بي‌درمان نباشند. ولي از آنجا كه در فكر شناخت زمينه‌هاي اعتياد بر نمي‌آيند غالباً طرق درمان پيشنهادي آنان نيز چاره درد نمي‌كند. اين است كه مي‌بينيم هر روز بر تعداد معتادين چه در ايران و چه در جهان افزوده مي‌گردد.

فهرست:
مقدمه
بيان مسئله
ديدگاه‌هاي نظري دقيق
مهمترين نظريات انحرافات
1- نظرية بي‌هنجاري
2- نظريه تضاد
3- نظريه پيوند افتراقي
4- نظريه برچسب (انگ زني)
5- نظريه ناهماهنگي
6- نظريه انحراف از هنجارها
علل اعتياد از نظر فريمان و اسكات
علل اعتياد از نظر «فايت استون»
چارچوب تئوريك تحقيق

                       

لینک دانلود

پایان نامه بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی

پایان نامه بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی

چکیده:
یک تحقیق کاربردی در بانک ملی نشان می دهد که مهمترین  مشکل شغل تحویلداری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی  هر کاری که فرد در آن  با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویلداران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویلداران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد  42نفر و با ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با 4فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها  نتایج زیر بدست آمد:
مهم ترین عامل  موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است .
تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ، عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود  مهار کند.

فهرست مطالب:
فصل اول :کلیات
1-1 مقدمه
2- 1 بیان مساله
3-1ضرورت و اهمیت موضوع
4-1اهداف تحقیق
5-1 فرضیه های تحقیق
فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق
1-2پایه های نظری
2-2پیشینه تحقیق
3-2ارائه مدل تحقیق
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
1-3 نوع تحقیق از نظر هدف
2-3 نوع تحقیق از نظر جمع اوری اطلاعات
3-3 جامعه آماری ،نمونه اماری ،روش نمونه گیری ،واحد آماری ،ابزار گرد اوری آمار وطلاعات
4-3روش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات
فصل چهارم : یافته های تحقیق
1-4روش اجرای تحقیق
2-4تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم :تفسیر یافته ها
1-5تفسیر تجزیه و تحلیل انجام شده
فصل ششم:خلاصه ،نتیجه ، ارائه پیشنهادها
1-6خلاصه
2-6نتیجه
3-6پیشنهادها
پیوست ها
1- نمونه پرسشنامه

                 

لینک دانلود

مقاله بررسی بیماریهای مقاربتی

مقاله بررسی بیماریهای مقاربتی

قسمتی از متن:
اگر بيماريهاي مقاربتي با هم در نظر گرفته شوند,يكي از شايع ترين عوارض طبي بارداري خصوصا در جمعيت هاي فقير شهري كه گرفتار بلاي اعتيادوروسپيگري هستند,محسوب خواهد شد.مثلا در درمانگاهاي پره ناتال بيمارستان پاركلند عفونت كلا ميديايي در 12درصد,سوزاك در 2تا3درصد,سيفيليس در1تا2درصد,هر پس تناسلي دريك درصد وعفونت نقص ايمني انساني در4/0درصد يافت شده است.بيماريابي,شناسايي,آموزش ودرمان بايد بخشهاي اصلي مراقبت پيش ازتولد درزنان مستعدابتلا به اين عفونتهاي شايع را تشكيل مي دهد.درنتيجه به عنوان بخشي از آزمايشهاي معمول پيش از تولد,بيماريهاي مقاربتي شايع شامل سيفيليس,سوزاك,كلاميد يا,ويروس هپاتيتB,ويروس نقص ايمني انسان وويروس پاپيلوماي انساني اغلب مورد بررسي قرار ميگرند.نويسندگان تلاش دارنددر بسياري از روشهاي درماني براي بيماريهاي مقاربتي درذيل از روشهاي درماني موثر ولي غالبا تغيير يافته كه بطور دوره اي توسط مراكز كنترل بيماريها ارائه مي شود,كمك بگيرند.

فهرست:
سيفيليس
تظاهرات باليني
پاتولوژي
تشخيص  سرولوژيك
تشخيص جنيني
درمان
پونكسيون كمري
پيگيري
درمان سيفيليس مادرزادي
سوزاك
اثر سوزاك روي بارداري
درمان
عفونتهاي منتشر گونوكوكي
كودكان مادران مبتلا به سوزاك
عفونتهاي كلاميديايي
عفونتهاي مادري
عفونت بدون علامت ونتيجه بارداري
عفونتهاي نوزادي
بيماريابي
درمان
لنفوگرانولوم ونروم
عفونتهاي ويروس هرپس ساده
ويروس شناسي

                           

لینک دانلود

پاورپوینت آماده: بررسی تغذیه کودکان زیر پنج سال 85 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی تغذیه کودکان زیر پنج سال     85 اسلاید

فرمت فایل:     پاورپوینت

تعداد صفحات:   85

 

 • رشد و تکامل کودک ،توان یادگیری و ظرفیت مغزی
 • مشکلات ناشی از تغذيه نادرست ( کم وزنی، کوتاه قدی ،لاغری، اضافه وزن وچاقی و كمبود ريزمغذي ها)
 • شكل گيري و تكامل مهارتهاي تغذيه اي
 • ایجاد عادات  و رفتار درست تغذیه ای در این دوران و سال های آتی عمر
 • کاهش خطر ابتلا به برخی از بیماری های مزمن مرتبط به تغذیه در بزرگسالی مانند چاقی، بیماری های قلبی – عروقی و…

 

 

 • رشد و تکامل  از ویژگی های دوران شیرخوارگی است.
 • بیشترین سرعت رشد و تکامل  در 6 ماه اول زندگی است.
 • وزن شیرخوار در چهارتا پنج ماهگی دوبرابر وزن تولدش می گردد.
 • قد نوزاد كه در هنگام تولد حدود 50 سانتي متر است در پايان 12 ماهگي به حدود 75 سانتي متر می رسد.
 • در پایان 1 سالگی وزن کودک 3 برابر وزن تولدش  می گردد. 

 بنابراین تغذیه مناسب کودکان در این دوران فرصت مناسبی برای رشد و  تکامل مطلوبشان می باشد.

 

 

 

سال اول زندگي:

وزن

 • 3        0 ماه روزانه 30        20 گرم  يا هرماه 900        600 گرم
 • 6        3 ماه روزانه 21        15 گرم يا هر ماه 630        450 گرم
 • 12        6 ماه روزانه 13        10 گرم يا هر ماه 390        300 گرم

قد

 • 3        0 ماه روزانه 1 ميليمتر يا ماهانه 30 ميليمتر
 • 6        3 ماه روزانه 0.68 ميليمتر يا ماهانه 20 ميليمتر
 • 12        6 ماه روزانه 0.47 ميليمتر يا ماهانه 14 ميليمتر

 

 

 

سال دوم زندگي:

 • رشد آهسته ولی مداوم در این دوران
 • افزایش وزن کودک هر ماه به طور متوسط 230 گرم  ( حدود  3 کیلوگرم  در سال ) و قد 1سانتیمتر در ماه (12 سانتيمتر در سال)
 • كاهش در سرعت رشد  و در نتیجه كاهش اشتها و دريافت غذاي كودك
 • شكايات والدين در مورد بي اشتهايي كودك و كاهش علايق كودك به مواد غذايي نسبت به سال اول تولدش
 • تعيين وضعيت رشد كودكان بر اساس منحني هاي جديد رشد سازمان جهاني بهداشت ابزاري مطمئن براي رفع نگرانی والدين در خصوص کفایت تغذیه ای  کودک

 

 

لینک دانلود

بررسی رشد اخلاقی و بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

بررسی رشد اخلاقی و بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

فرمت فایل:   Word

تعداد صفحات:    111 

 

 

 

فصل اول

 

مقدمه

 

مقدمه: جايگاه اخلاق در جهان معاصر:

در عصري زندگي مي‌كنيم كه تنظيم روابط اجتماعي بر اساس اصول اخلاقي اهميتي فوق‌العاده پيدا كرده است. زندگي، آسايش و حرمت شخصي هر يك از ما، بيش از پيش، در گرو آن قرار دارد كه اصول اخلاقي تا چه حد به طور عمومي مورد رعايت قرار مي‌گيرند. در بسياري از عرصه‌هاي نوين كار و زندگي اگر انسان‌ها نخواهند به احكام اخلاقي وفادار بمانند هيچ نيرويي براي بازداري آنها از تجاوز به حقوق يكديگر وجود ندارد. همبستگي جماعتي و قومي و قوام زندگي اجتماعي نيز ضعيف‌تر از آن است كه افراد را به يكديگر مرتبط سازد و انسان‌ها بيش از پيش به صورت افراد مجزا، مستقل و بي اعتنا نسبت به يكديگر درآمده‌اند.

دولتهاي ملي، به دنبال جهاني شدن اقتصاد و عروج نهادهاي سياسي بين المللي، قدرت و اعتبار خود را تا حد زيادي از دست داده اند؛ بحرانهاي اقتصادي و سياسي و انقراض باورهاي سخت گيرانه سنتي تضعيف دستگاههاي امنيتي را به همراه آورده است؛ و نهادهاي گوناگون جامعه، محكوم به انشقاق و از هم پاشيدگي، توان نظارت بر اعمال اعضاي خود را از دست داده‌اند. در نتيجه، حوزه‌هايي از زندگي اجتماعي كه بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاكم است به طور مداوم در حال تكثير و گسترش هستند. در اين شرايط تنها اخلاق است كه به علت موقعيت استعلايي خود مي‌تواند، انسان‌ها را به جدي گرفتن مسئوليت خود در قبال يكديگر فرا خواند.

اما امروزه آموزه‌هاي اخلاقي نيز در وضعيتي بحراني قرار دارند. بنيادها، مراجع و تكيه گاههاي سنتي احكام اخلاقي، تا حد معيني مشروعيت خود را از دست داده‌اند و هيچ گونه الگوي رفتاري معيني – حداقل براي نسل جوان – وجود ندارد.

هنجارهاي اجتماعي، باورهاي مذهبي و آموزشهاي فلسفي، سه بنياد اصلي ترويج آموزه‌هاي اخلاقي، هر يك به نوعي، ديگر از اعتبار و نفوذ ديرينه خود برخوردار نيستند.

هنجارهاي اجتماعي، از يك سو، حالتي آن چنان مجرد و عام پيدا كرده‌اند كه هيچ تكليف مشخصي را براي كسي تعيين نمي‌كنند و از سوي ديگر، دليل انشقاق جامعه و تضعيف نهادهاي اجتماعي اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست داده‌اند. در سطح كلي زندگي اجتماعي، مشروعيت هنجارهاي اجتماعي چندان ضربه نخورده است، اما اين هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نيستند كه فرد را از تك‌روي و بي‌توجهي به منافع جمع باز دارند.

به علاوه فرد نيز ديگر از آن توان، شهامت و امكانات برخوردار نيست كه بتواند به صورت خودانگيخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواري، اخلاقي عمل كند.

قدرت عظيم نهادهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و حاكميت شرايط بغرنج و پيچيده جهاني بر فراز و نشيب زندگي اجتماعي انسان‌ها را به موجوداتي خرد و حقير تبديل نموده است. فرد در چنبرة زنجير منطق سرمايه، عقلانيت نظم اداري و پيامدهاي تصميم‌هاي خيل كنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنين شرايطي انسان ديگر سرنوشت را به مبارزه نمي‌طلبد، خود را وارد ماجراهاي پيچيده براي تغيير شرايط كلي جهان نمي‌سازد و نگران از عواقب اعمال خود، خويش را چندان درگير مشكلات ديگران نمي‌كند. او بيشتر سعي مي‌كند تا از فرصتهاي ممكن بهره جسته و امكانات لازم براي بهره مندي از يك زندگي بي دردسر را براي خود فراهم آورد. فداكاري و احساس مسئوليت نسبت به وجود و موقعيت ديگران براي او اهميت چنداني ندارد. بيهوده نيست كه ما امروزه با خيل افرادي روبرو هستيم كه درصدد بازگردانيدن مشروعيت و اقتدار سابق به بنيادها و مراجع احكام اخلاقي هستند. در زمينة درك مذهبي، اجتماعي و فلسفي از امور رد پاي اين تلاش را مي‌توان مشاهده كرد. اين گونه تلاشها در برخي از مناطق جهان و حوزه‌هاي زندگي اجتماعي با موفقيت روبرو شده‌اند. اينجا و آنجا، مذهب، نهادهاي سنتي جامعه و تعقل و استدلال وجهه‌اي نو پيدا كرده‌اند و افراد و گروههاي بسياري راغب شده‌اند كه ادعاي از نو طرح شدة اين نهادها و مراجع را مورد ملاحظة جدي قرار دهند.

معهذا فريب ظاهر قضيه را نبايد خورد. بنيادها و مراجع سنتي هر قدر كه نوسازي شده باشند باز توان اراية چنان احكام جهان‌شمولي را ندارند كه انسان، جدا از موقعيت اجتماعي و انديشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعيت قدرتمند اين بنيادها و مراجع بيشتر اوقات محدود به يك زمان معين و وضعيت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنين، هنجارهاي اجتماعي افراد ميان‌سال و كمابيش موفق و استدلال و تعقل روشنفكران را مخاطب قرار مي‌دهد.

به علاوه، آنها نمي‌توانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و كليتي واحد تثبيت نمايند. مذهب خود متشكل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احكام اخلاقي خاص خود را دارد. اعتقاد و ايمان به يك مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنين به مذاهب ديگر دور و حتي گاه منزجر مي‌سازد. از اين لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درك مذهب به طور معمول محدود به انسانهاي خاص است. هنجارهاي اجتماعي نيز به طور مداوم در حال تغيير هستند. هنجارهاي حاكم بر نهادهاي سنتي اجتماعي نيز هر چند در عرصه‌هاي خرد زندگي اجتماعي به كار مي‌آيند، در عرصه‌هاي كلان و وسيع زندگي اجتماعي نقشي سركوبگرايانه پيدا مي‌كنند. هر چند صلابت و اقتدار اين هنجارها ممكن است زمينة امن كار و كوشش را براي برخي فراهم آورد ولي اين امنيت به بهاي نقض آزادي عمل برخي ديگر از افراد به دست مي‌آيد. شكست اين پروژه‌ها در عين حال شكست تلاش براي بنيان گذاري و فراافكندن هر نوع مرجع فرا       فردي براي اصول اخلاقي است.

در عصري كه انسان تنها و تنها خويشتن را به عنوان جولانگاه انديشه و تأملات خود در اختيار دارد، در عصري كه همبستگي‌هاي اجتماعي ضعيف و شكننده هستند، در عصري كه روابط اجتماعي هر چه بيشتر بر پاية ضابطه‌هاي حقوقي تعريف مي‌شوند و بالاخره در عصري كه زندگي به تجريبات شخصي و درد محدود شده است. براستي، چگونه مي‌توان براي انسانها مرجعي در وراي فرديت آنها، براي تنظيم روابط اجتماعيشان، فرا افكند. براي چنين انساني تنها آنچه از درون او مي‌جوشد و مي‌شكوفد مشروعيت دارد. معيار اصلي تميز امور براي او ارزشهاي فردي و شيوة داوري شخصي خود او هستند، نه احكامي كه از پيش بر حق و درست فرض شده‌اند.

در اين وضعيت جديد ديگر از خودگذشتگي، توجه به منافع و حقوق ديگري و كنش اخلاقي اموري نيستند كه به خودي خود به ذهن فرد خطور كنند و يا اگر خطور كنند در اعمال و رفتار او انعكاس يابند. گرفتار در وجود شخصي خويش، او انگيزه و شور دست زدن به كنشي را ندارد كه هدف آن تضمين منافع ديگري باشد.

در اين ميان، يك عامل و تنها يك عامل مي‌تواند موقعيت فرد را تا حدي ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعي اخلاقي نسبت به امور سوق دهد. اين عامل همانا وجود ديگري به صورت يك شخص معين با احساسات و تمايلات مختص به خود است. وجود ديگري هميشه به صورت حضور زنده و فعال ديگري در عرصه‌هاي مختلف زندگي براي فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهاي دم به دم متفاوت ديگران عكس العمل نشان دهد. اگر به برخورد‌هاي مستقل و پويا با حس مسئوليت فردي نسبت به استقلال ديگري ، تركيب شود، فرد از حد معيني از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئوليت نسبت به وجود و تضمين استقلال و پويايي ديگري، در متن معمولي نسبت به استقلال او، فرد مي‌تواند احساس كند كه هستي و حضور خاصي در جهان دارد. بدين شكل ديگري ميداني مي‌شود كه فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز مي‌يابد. در اين روند او بر ضعفها و سرگشتگيهاي خويش فايق مي‌شود. از اين رو مي‌توان گفت نه خودمحوري و احساس توانمندي بلكه ضعف و فقر وجودي، فرد را بر مي‌انگيزد تا با رويكردي اخلاقي تأمين آزادي و بهروزي ديگري را غايت اعمال خود گرداند (محموديان، 1380).

 

رشد ملاك‌هاي اخلاقي:

تاريخ اخلاقيات حركتي است از يك وحدت شكل تقريباً بي چون و چرا در سلوك و رفتار به يك مسئوليت دايم التزايد شخصي. آن روزها دير زماني است سپري شده‌اند كه نويسندة اخلاقيات مي‌توانست زندگي اقوام ابتدايي، يا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور كه دلش مي‌خواست تفسير كند و نظر ساده لوحانه‌اي كه مي‌گفت انسان وحشي بر خلاف انسان متمدن زندگي بهتر يا بدتري در يك حالت آزادي نسبي داشته، به كلي متلاشي شده است.

انسان وحشي در چارچوب محدوديتهاي نظام اخلاقي اش كه به طرز غرابت آميزي نامطمئن و به طور باور نكردي پيچيده است، موجود دست و پا بسته‌اي است. ولي تمكيني كه مي‌كند از هر

نظر داوطلبانه و تا جايي كه تماسي با تأثيرات خارجي نيافته، عاري از سؤال است.

نظام او ضابطه به غايت خاصي است از رعايت‌ها و وظايفي كه از اصولي كلي سرچشمه نگرفته‌اند و البته به هيچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمي‌تابند. واضح است كه در اين جا محلي هم براي تفكر و نظرورزي آزادانه نمي‌تواند وجود داشته باشد چون با اولين اشاره‌اي كه از چون و چرا حكايت كند كل بنا فرو مي‌ريزد و همه چيز متلاشي مي‌شود.

انسان متمدن مورد متفاوتي را ارايه مي‌دهد. ضابطة او در برابر انتقاد پابرجا مي‌ماند و او انتظار دارد كه توانايي دفاع از آن را داشته باشد. درست است كه رسوم گرايش بدان دارند تا اين ضابطه را يا بخشي از آن را با مقداري قداست در هم آميزند. نيز درست است كه نادرند مراحلي از تاريخ كه در آنها انتقاد آزادانه به طور بي كم و كاست مجاز بوده باشد. با همة اينها، ضابطه‌اي كه نام برديم باز هم علي‌الاصول رابطه‌اي منطقي را بين اصول كلي از قبيل عدالت، حقيقت، شرافت و امثال ذالك از سويي و سخنهاي اعمال ناشي از اينها را از سوي ديگر به بيان در مي‌آورد. در اينجا همواره پاي رجوع و توسل واضحي به ذهن و به عواطف در ميان است و بيان هنري آرمان‌هاي اخلاقي مسلماً اثرگذارترين بناي يادبودي است كه يك تمدن مي‌تواند برجا بگذارد.

آثاري نظير ايلياد و اديسه يا قصص قهرماني، به هر تقدير تكان دهنده‌اند و اين تكان دهنده بودن را خصوصاً بدان سبب واجدند كه آفرينندگان خود را نه چنان‌كه بوده‌اند بلكه چنان‌كه مي‌خواستند باشند معرفي مي‌كنند. چنين آفرينشهايي ضمناً در گذشته و چه در زمان ما عواملي به مراتب اثرگذارتر از فكر مجرد بوده‌اند و هستند و هنر بيشتر از فلسفه در شكل دادن به رفتار نقش دارد. رشد اخلاقي به اين ترتيب فاصلة بسيار بعيدي پيدا مي‌كند از اين‌كه بر اصول مجرد مبتني باشد، بلكه رشدي است محسوس و انضمامي مثل خود تمدن. تمدن را مي‌توانيم به عنوان صنعتي كه با بصيرت به كار گرفته شده تعريف كنيم. اختراع مهارت را مي‌زايد، مهارت قدرت را و قدرت به نوبة خود مهارت بيشتر و اختراع وافرتري را به عرصه مي‌آورد. اما فرق مي‌كند كه تكامل مورد اشارة ما دقيقاً از چه نقطه‌اي مجال شروع پيدا كرده باشد، چه آنچه كه يك‌بار با نظامي عجين شد بر تمام رشد بعدي اش اثر مي‌گذارد. اين به خصوص در مورد ابداعاتي كه در عرصة اخلاق پديد مي‌آيند صدق مي‌كند.

با اين حال رشد اخلاقي اگرچه الزاماً به وسيلة گذشته محدود مي‌شود، ولي وجود دارد. تمدن نمي‌تواند از حركت باز بماند زيرا قوايي كه قادرند به آن ثبات ببخشند درست همان‌هايي هستند كه توانايي باليدن به آن مي‌دهند. اگر از حركت باز بماند، مي‌ميرد. اجتناب ناپذيري اين امر غالباً توسط دولت سازان سنخ افلاطوني به فراموشي سپرده مي‌شود. انسان نمي‌تواند به چيزي كه دارد راضي بماند، و سهل گرفتن احتياجات و جامعه‌اي كه صفات برجسته اش را ساده زيستن و علو انديشه تشكيل دهد با همة‌ جذابيتي كه دارد از محالات است.

نيازهاي ساده، خام و ابتدايي اند، همانطور كه ابزارهاي ساده آنهايي هستند كه به درد نمي‌خورند. عقل و درايت عالي بهترين اثرش را تنها در يك سازمان عالي مي‌تواند به ظهور برساند. پيشداوري محض است كه چيز بسط يافته را به صرف اين‌كه بسط يافته است با سوءظن نگاه كنيم يا قايل باشيم كه تمدني كه غايت پيچيدگي را پيدا كرده بايد به يك معني محل انحطاط باشد يا معتقد باشيم كه اقوام ساده‌تر، جنس بادوام تري دارند. بر عكس خيلي آسان‌تر است فردي از باشندگان جزاير درياي جنوب (بوميان جزاير ملانزي) بودن تا يك اروپايي بودن.

جامعه نمي‌تواند بدون پيچيده شدن رشد كند.

اما كار تفكر در زمينه اخلاقي اين نيست كه مستقيماً به اين رشد استعانت كند. تفكر در زمينة اخلاق بايد مسايلي را مطرح كند كه تا هنگامي كه او مطرحشان نكرده وجود ندارد و او هم صرفاً به دليل وضوح فهم و تصور است كه مطرحشان مي‌كند. و وقتي اين كار انجام گرفت تفكر اخلاقي بايد انتظاري بيش از آن نداشته باشد كه فقط تأثيري غير مستقيم باقي بگذارد. راز تغيير اخلاقي در اين است كه قبل از آني كه خبردار شويم، به سراغمان آمده است (استفن وارد، 1374).

 

 

لینک دانلود

بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مشهد سال1386

بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مشهد سال1386

مقدمه:
انسانها معمولاً علاقه مند هستند تا کارهای خود را از ساده ترین،کوتاهترین،کم هزینه ترین و سریعترین راه انجام دهند،این اصل پایه بسیاری از رفتارهای شخصی واجتماعی انسان می باشد و توجه به آن در طول تاریخ زمینه ساز بسیاری از اختراعات،اکتشافات وپیشرفت های بشری بوده است.
بدیهی است یکی از جنبه هایی که تحت تأثیر این تفکر قرار می گیرد کسب درآمد است تمایل به درآمد بیشتر از ساده ترین وسریعترین راه در فکر هرکسی وجود دارد آیا می توان از هر راه وبه هروسیله ای وبه هر قیمتی به آن دست یافت اینجاست که وجود چاره جویی برای کنترل ومهار عقلانی این تمایل ضروری بنظر می رسد جوامع بشری به استناد دستورات دینی، قواعد اخلاقی،عرضی و…قوانین ومقرراتی را برای قانونمند کردن کسب در آمد وضع کرده اند وحکومت آنها را اجرا می کند تا از هرج ومرج وتضیع حقوق سایرین جلوگیری شود،امکانات و فرصت های مساوی در اختیار همکاران قرار می گیرد تا افراد جامعه در مقابل فعالیتهای قانونی از در آمد مشروع برخوردار شوند ودراین فرآیند آسیب وضروری متوجه دیگران نشود اما همواره افرادی وجود دارند که از حد و مرز قانون خارج می شوند آنها دوست دارند با پای گذاشتن به هر راهی به درآمدهای کلان دست یابند برای آنان،قانونی،شرعی یا اخلاقی بودن کار ونوع فعالیت ارزشی ندارد وبه این موضوع که ممکن است به بهای بدست آوردن ثروت چه صدمات مادی ومعنوی به دیگران وارد می شود فکر نمی کنند واهمیتی نمی دهند هدف  آنان رسیدن به ثروت ومکنت از سهل ترین وسریعترین راه ممکن می باشد و دراین راه استفاده از هر وسیله ای توجیه پذیر است،وجود این گرایش همراه با ضعف اعتقادی بعضاً افراد را به سوی سرقت وربودن مال دیگران سوق می دهد ودست به عملی می زنند که زشتی وقبح آن برکسی پوشیده نیست در بررسی آماد سرقتها معمولاً سرقت وسایط نقلیه در صدر قرار دارد واز ویژگی های وسائط نقلیه نیست به سایر اموال که باعث می شود سارقین تمایل بیشتری به سرقت آن نشان دهند می توان به این مطلب اشاره نمود که وسائط نقلیه هنگام سرقت نه تنها باری بر دوش سارقین تحمیل نمی کنند بلکه زمینه فرار سریع و اختفاء آنان را نیز فراهم می نمایند وسارقین مضافاً نیز می توانند دیگر اموال مسروقه را با آن حمل وجابجا کنند قیمت بالای وسائط نقلیه وقرار داشتن آن بعضاً دربیرون از محل سکونت مالکان نیز باعث وسوسه سارقین می گردد وبرابر آمارهای موجود هر سال هزاران خودرو مورد سرقت قرار می گیرد که بعضاً مالکان آنان از قشرهای کم درآمد محسوب می شوند وچه بسا خودرو مسروقه وسیله امرار معاش آنان وخانواده هایشان می باشد که با مشقت فراوان وبا قرض و وام بصورت اقساط خریداری شده است ومالک پس از سرقت نه تنها خودرو و وسیله امرارمعاش خود را ازدست داده است بلکه باید اقساط طولانی آن را نیز پرداخت نماید.

فهرست مطالب :
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
طرح مسأله
سئوالات تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
انگیزه تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
نوع و روش تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم ادبیات تحقیق
اثربخشی    
عناصر ضروری  سازمان عبارتند از    
مفهوم  و تعرف اثر بخشی    
اثر بخشی    
تفاوت اثر بخشی  با کارآیی    
رابطه بهره وری  با کارآیی  و اثر بخشی    
اثر بخشی  از دیدگاه صاحب نظران    
مشارکت و اثر بخشی    
اثر  بخشی  موثر    
موارد موثر  بر اثر بخشی    
اثر  بخشی از دیدگاه لیکرت    
نمودار  رابطه متغیرها  از دیدگاه لیکرت    
اثر بخشی سازمانی    
اثر بخشی  سازمان    
اهمیت  اثر  بخشی  سازمان    
معیارهای اثر بخشی    
اثر بخشی  کلی :    
نقش مدیریت عالی سازمان در اثر بخشی سازمانی :    
ویژگی های الگوی عمل متناقص را می توان به صورت بسیار ساده به شرح ذیل بیان نمود    
تفاوت اثر بخشی مدیر و اثر بخشی سازمانی    
رویکرد سنتی اثر بخشی سازمانی :    
مدل های اثر بخشی سازمانی:    
الف – مدل رویکرد نیل به هدف:    
ب – مدل رویکرد سیستمی:    
ج – مدل رویکرد عوامل استراتژیک    
د – مدل رویکرد ارزش های رقابتی    
مقایسه رویکرد چهارگانه اثر بخشی    
تاریخچه پلیس در ایران    
در این دوره  ماموران  انتظامی  عبارت بودند از :    
تعریف پلیس    
تعاریف لغوی پلیس    
تعاریف مفهومی پلیس    
فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است:    
تعریف قانونی پلیس (تعریف پلیس بر اساس قانون)    
تعریف کارکردی پلیس    
تعدد و تنوع وظایف پلیسی (با تکیه بر وظایف نیروی انتظامی ج . ا . ا )    
پیشگیری    
دیدگاهها  و نظریات  درباره  پیشگیری    
تاریخچه  پیشگیری از جرم  در ایران    
انواع پیشگیری    
1-پیشگیری  کیفر ی    
2- پیشگیری  غیر کیفری  به دو شاخه  اجتماعی  و وضعی  تقسیم می شود .    
1-هدف پیشگیری  وضعی    
2-پیشگیری  وضعی  شامل  اقدامات کاهنده  موقعی  می شود که    
مراحل  پیشگیری  از جرائم  در جرم شناسی    
پیشگیری اولیه  ( ابتدائی  ، نخستین )    
پیشگیری  ثانویه  ( دومین )    
پیشگیری  ثالث  ( سومین )    
فعالیتها  و اقدامات پیشگیرانه    
جرم شناسی  پیشگیری :    
پیشگیری  از جرائم  در قوانین    
قانون  اساسی    
قوانین عادی :    
پیشگیری  از جرایم  در سازمان  و تشکیلات  نیروی انتظامی    
معاونت  پیشگیری انتظامی  ناجا    
ماموریت  و وظایف کلی  پلیس  پیشگیری انتظامی    
پیشگیری  از جرایم  در کلانتری ها و پاسگا ههای انتظامی    
ماموریت  و وظایف  کلانتری ها  بر اساس  سازمان  جدید    
پیشگیری  رسمی از  جرائم  تخلفات    Error! Bookmark not defined.
پیشگیری  رسمی  سنتی  از جرائم  و تخلفات    Error! Bookmark not defined.
منابع
فصل سوم روش شناسی
مقدمه
تعریف نظری وعملیات متغیرها
روش تحقیق
روش وابزار جمع آوری اطلاعات
مصاحبه ساختار یافته
طراحی وتوزیع پرسشنامه
پرسشنامه
جامعه آماری
روایی
پایایی
بعد زمانی
روش های آماری وتجزیه وتحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ

                   

لینک دانلود

پروژه آماده: بررسی سرریزهای نیلوفری و پارامترهاي هيدروليكي جريان و تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری

پروژه آماده: بررسی سرریزهای نیلوفری و پارامترهاي هيدروليكي جريان و تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری

فهرست مطالب

عنوان        صفحه

فهرست جدول‌ها          ‌ج

فهرست شكل‌‌ها           ‌د

فصل 1       سرریز و انواع آن درسد ها               1

1    1       مقدمه        1

1    2       انواع سرریز 2

1    2    1                 تقسیم بندي بر اساس وجود یا عدم وجود دریچه 3

1    2    2                 تقسیم بندي سرریز بر اساس محل قرار گیري سرریز نسبت به سد           5

1    3       انتخاب دبی طرح براي سرریز          18

1    4       نتیجه گیري                19

فصل 2       محاسبه پارامترهاي هيدروليكي جريان در سرريزهاي نيلوفري 20

2    1       مقدمه:        20

2    2       مواد و روش ها:             21

2    2    1                 دبي عبوري از روي تاج سرريز:         21

2    2    2                 شكل پرفيل تاج سرريز: 23

2    2    3                 ضريب جريان و دبي جريان در سرريز نيلوفري:    23

2    2    4                 فشار در سرريز نيلوفري: 25

2    3       نتيجه گیری                27

فصل 3       تحليل ديناميكي سرريز نيلوفري      31

3    1       مقدمه        31

3    2       فرمولبندي روش اجزاي مرزي در فضاي فركانسي 36

3    3       فرمولبندي اندركنش دينام يكي سازه ها با محيط اطرافشان با استفاده از روش اجزاي مرزي           43

3    4       نتایج          50

3    5       نتايج تحليل الاستودينام يك سه بعدي محيطهاي محدود در فضاي فركانسي              50

3    6       نتايج اندر كنش محيط محدود و محيط نيمه بينهايت در تفرق امواج         50

3    7       نتايج اندركنش محيط محدود، محيط نيمه بينهايت پي و محيط نيمه بينهايت سيال در تفرق امواج 4    3    1 فشار هيدروديناميكي وارد بر سد با ديوارههاي صلب           55

فهرست مراجع             59

 

 

فهرست شكل‌‌ها

عنوان        صفحه

No table of figures entries found.

شکل ‏1 1: نمای جانبی انواع مختلف سرریز Ogee              7

شکل ‏1 2: سرریز Ogee               8

شکل ‏1 3: سرریز کنگره ای            9

شکل ‏1 4: سرریز نیلوفری              11

شکل ‏1 5: نمای جانبی سرریز نیلوفری              11

شکل ‏1 6: سرریز جانبی.                13

شکل ‏1 7: سرریز پلکانی.               16

شکل ‏1 8: سرریز سیفونی              17

شکل ‏1 9: نمای جانبی سرریز سیفونی              17

شکل ‏2 1: الگوهاي مختلف جريان براي سرريزهاي نيلوفري    25

شکل ‏2 2: محل نصب فشار سنج در قبل و بعد از زانو           27

شکل ‏3 1     اجزاي مرزي درجه دو مثلثي و چهارضلعي و تبديل از سيستم مختصات كلي x − y      z به مختصات طبيعي                 38

شکل ‏3 2: نمايي از اندرکنش سه محيط سازه، پي و سيال     42

شکل ‏3 3: نمايش شرط سازگاري آب      جامد   45

شکل ‏3 4: شکل و نحوه جزءبندي تير طره با حرکت واحد تکيه گاهي در راستاي قائم  48

شکل ‏3 5     تغييرمکانهاي نقطه مياني در مقطع انتهايي کنسول در معرض حرکت واحد تکيه گاهي               51

شکل ‏3 6     نمايش جزءبندي دره(محيط نيمه بينهايت) و رسوب(محيط محدود)      51

شکل ‏3 7:              52

شکل ‏3 8:              53

شکل ‏3 9:              54

شکل ‏3 10: نمايي از سد با ديواره هاي صلب      54

شکل ‏3 11: فشار هيدروديناميکي وارد بر سد با ديوارههاي صلب، ناشي از زمين لرزه در راستاي جريان بالادست به پايين دست            56

شکل ‏3 12: فشار هيدروديناميکي وارد بر سد با ديوارههاي صلب، ناشي از زمين لرزه در راستاي جريان بالادست                57

شکل ‏3 13: هندسه و نحوه جزءبندي سرريز نيلوفري در معرض حرکت واحد تکيه گاهي              57

شکل ‏3 14: تغييرمکان نقطه بالاي سرريز در معرض حرکت واحد تکيهگاهي در مقابل فركانسهاي بي بعد شده  58

شکل ‏3 15: نمايي از تغيير شکل مد اول سرريز مدل شده در نرم افزار انسیس           58

 

قطر سرريز در تاج بايد بيش از قطر محور قائم و تونل باشد تا فواره جريان به راحتي از روي سرريز رو گذر دايره اي كه منطبق بر خطوط جريان طراحي مي گردد، عبور كند. به علت شكل تحميلي سرريز ، جريان آب دچار فشارهاي منفي خواهد شد.

ضريب سرريز دايره اي در اينجا كمتر از سريز روگذر مستقيم مي باشد زيرا كه جريان در محور قائم همگرا مي گردد. طراحي سرريز نيلوفري نبايد بر اساس شرايط پر انجام شود مخصوصاً در سرعت هاي زياد ، زيرا كه در اين صورت خطر كاويتاسيون جدي خواهد بود در اين صورت مي توان از تهويه كننده ها جهت اطمينان از جريان با سطح آزاد استفاده نمود. در اين نوع سرريزها سرعت هاي بيش از 50 متر در ثانيه نيز مشاهده شده است كه در اين صورت، عمل نهويه از اهميت ويژه اي برخوردار است.

براي بار انرژي كم بر روي سرريز ، دبي تاج كنترل كننده مي باشد. در حالتي كه كنترل در تاج باشد ، در قسمت قائم تبديل پس از تاج ، جريان نيمه پر خواهد بود و به سمت ديواه متمايل خواهد شد. با افزايش دبي ، ضخامت فواره جريان بيشتر شده و ناگهان به فواره پر قائم تبديل مي گردد. پس از تشكيل فواره پر ، حالت جوشش منطقه بالايي محل انشعاب را اشغال خواهد كرد. براي بار انرژي بزرگتر محل جوشش بالاتر مي آيد و گرداب هاي كوچك در سطح جريان نمايان مي شوند. پس از تشكيل محل انشعاب و جوشش، استغراق سرريز شروع مي گردد . براي نگه داشتن جريان همگرا و منظم در ورودي ، اثر جريان هاي چرخشي بايد به حداقل رسانده شود . بدين منظور از جداكننده هاي هدايتي در طول تاج استفاده مي گردد

 

لینک دانلود

آشنایی با قاطعیت و کارکردها و زمینه های فرهنگی آن و بررسی قاطعیت در مدیریت و افراد قاطع

آشنایی با قاطعیت و کارکردها و زمینه های فرهنگی آن و بررسی قاطعیت در مدیریت و افراد قاطع

     آشنایی با قاطعیت و کارکردها و زمینه های فرهنگی آن و بررسی قاطعیت در مدیریت و افراد قاطع

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    17  

 

 

________________________________________

•           مقدمه

•           تعریف قاطعیت

•           کارکردها

•           زمینه فرهنگی قاطعیت

•           طبقه بندی رفتار افراد

•           مدیریت افراد کمرو

•           افراد قاطع

•           زمان قاطعیت

•           منابع

 

 

 

 

مقدمه

در گذشته خیلی از کارکنان آموخته اند که اگر بخواهند حرفشان را بزنند از ترقی و اضافه حقوق خبری نخواهدبود و ممکن است کار خود را نیز از دست بدهند. اما روز به روز پیشرفتهایی برای ایجاد جامعه ای مبتنی بر ارزشهای قاطعیت، حاصل شده است. افراد نسبت به گذشتــــه راحتتر نظر خود را بیان می کنند.

روابط میان افراد به برابری طرفین توجه دارد هرچند رفتار بعضی از مدیران به گــونه ای است که اگر در عصر قبلی زندگی می کردند، خوشحالتر بودند. اما به دلایل متعدد، محل کار تا حد زیادی انسانی تر شده است و کارکنان ابراز عقیده می کنند و به رغم مخالفت رئیس، دیـــدگاههای خود را بازگو می کنند.

قاطعیت برای همـه افراد در سازمان می تواند سودمند باشد و نتایج سودمندی فراهم کند به نحوی که مدیر قاطع رابطه بهتری با زیردستان و برخورد موثرتری با مافوق خود دارد. رفتار قاطع اغلب با رفتار پرخاشگرانه اشتباه می شود. ازجمله تمایزات اساسی میان مدیران قاطع و مدیران پرخاشگر این واقعیت است که مدیر قاطع مورد احترام دیگران است، همان گونه که برای خود ارزش و احترام قایل می شود، به دیگران نیز احترام می گذارد. چنین مدیری به جای آنکه دیگران را مجبور به تبعیت از خواسته های خود کند با آنهــــا مشورت می کند. درحالی که مدیران پرخاشگر به تابعیت محض زیردستان عادت کرده اند نه مشارکتشان.

 

 

 

تعریف قاطعیت

قاطعیت یکی از جنبه های قابل اصلاح ارتباط میان افراد است. این مهارت می تواند افراد را در برخورد با همکاران مافوق و زیردست بسیار یاری دهد.

 

به اعتقاد لازاروس قاطعیت دارای چهار مؤلفه است.

 

اول، رد تقاضا

دوم، جلب محبت دیگران و مطرح کردن درخواستهای خود،

سوم، ابراز احساسات مثبت و منفی

چهارم، شروع، ادامه و خاتمه گفتگوها .

 

به اعتقاد کیت دیویس قاطعیت فرایند بیان احساسات، درخواست تغییرات، دادن و دریافت کردن بازخـــور صادقانه است.

لنج و جاکوبسکی معتقدند قاطعیت عبارت است از گرفتن حق خود و ابراز افکار، احساسات و اعتقادات خویش به نحوی مناسب، مستقیم و صادقانه به صورتی که حقوق دیگران زیرپا گذاشته نشود . قاطعیت با درک و پذیرش اینکه هر فردی حق انتخاب و کنترل زندگی خود را دارد آغاز می شود.

قاطعیت به معنای بهره کشی از دیگران نیست، بلکه به معنای محافظت از خود و منابع خود است .هر تعریفی که از قاطعیت موردقبول قرار گیرد باید در آن بر رعایت و احترام به حقوق خود و دیگران تاکید و بین گرفتن حقوق خود و پایمال کردن حقوق دیگران تمایز قایل شد.

 

 

 

کارکردها

مهارت قاطعیت به فراخور موقعیت چند هدف را برآورده می سازد. به طور کلی استفاده ماهرانه از قاطعیت به فرد کمک می کند که:

•           جلو پایمال شدن حقوق خود را بگیرد

•           تقاضاهای نامعقول دیگران را رد کند

•           بتواند از دیگران درخواستهای معقولی داشته باشد

•           با مخالفتهای نامعقول دیگران، برخورد درست و موثری بکند.

•           حقوق دیگران را به رسمیت بشناسد

•           رفتار دیگران در برابر خود را تغییر دهد

•           از رفتارهای پرخاشگرانه غیرضروری خودداری کند

•           در هر موردی موضع خود را با اعتماد به نفس و آزادانه مطرح سازد.

 

 

 

لینک دانلود

مقاله بررسی انقلاب اسلامی

مقاله بررسی انقلاب اسلامی

مقدمه:
از روزي كه پيامبر اكرم (ص)، علي (ع) و شيعيانش را گروه رستگاران ناميد و ابوذر، سلمان، عمار، مقداد، و ديگر ياران پيامبر(ص) و همچنين مبارزترين و انقلابي ترين مجاهدان اسلام چون حجربن عدي، صعصه بن صوحان، مالك اشتر، عدي بن حاتم، براي نخستين بار به نام شيعه شهرت يافتند تشيع با خاطرات و تجربيات پرباري از مقاومت، مبارزه، قيام و شهادت آميخته شد و بعنوان يك مكتب انقلابي، پرچم رسالت خونبار جهاد را در برابر ظلم، خودكامگي و فساد به دوش گرفت. تاريخ شيعه آكنده از مبارزة مداوم و بي امان و نهضتها قيام ها بر عليه حكام خودكامه و ظالم است. شيعه هيچ گاه در طول تاريخ سنگر مبارزه را ترك نكرده است و همواره شعار عدالت و امامت را به عنوان اصيلترين پيام وحي بدوش كشيده است و تا محقق نهايي اين دو اصل، مبارزه با همة قدرتهاي مانع و حكومتهاي ظالم و براندازي هر نوع ستم اجتمايي را فرض، و بخش اجتناب ناپذير ايمان دانسته است. مورخ و دانشمند معروف اهل تسنن «الوي» در اين مورد مي گويد: « شيعه نخستين كساني هستند كه تفكر انقلابي و پرچم قيام را در اسلام بر ضد طفيان بدوش كشيدند و همواره نظريات شيعه روح انقلاب را با خود همراه داشت. عقيده به امامت كه شيعه بدان سخت ايمان داشت. آنها را به انتقاد و اعتراض نسبت به هيئتهاي حاكمه و بالاخره به جبهه گيري در برابر آنها وا مي داشت و اين حقيقت در سراسر تاريخ شيعه مشهور است. بعقيده‌ي آنها ( شيعه) هر حكومتي غاضب و ظالم است، بهر شكل و در هر قالبي كه باشد مگر آنكه امام معصول يا نايب آن زمان حكومت را در دست گيرد. به همين دليل بود كه شيعه در تاريخ بطور مداوم در يك جريان انقلابي مستمر بسر مي بردند، نه آرام مي گرفتند و نه آن را رها مي كردند»

فهرست:
مقدمه
فصل اول: اقدامات شاه و اطرافيان او
اعلان سركوب از طرف رژيم
سياست تضعيف مذهب
رفع حجاب از زنان
فروش زمين هاي دولتي به مردم و رونق زمين بازي
پيدايش طبقات اجتماعي جديد
تغيير نظام آموزش و پرورش
رويارويي روحانيت با زمينه ي آموزش و پرورش
دستگيري امام وقيام خونين پانزده خرداد
فصل دوم: هويت و اوضاع ايران
هويت ايران در مقابل غرب گرايي
اوضاع اقتصادي ايران در دوران رضا شاه
بازگشت به قدرت مطلقه شاه
فصل سوم: آغاز انقلاب
جرقه هاي انقلاب اسلامي
سال تجديد هيئت سياسي در ايران
فرار شاه از ايران
پيروزي انقلاب اسلامي
علل و عوامل پيروزي انقلاب اسلامي در ايران
صفات امام خميني از زبان چندي از علما و روحانيون
چكيده
منابع و مأخذ

                     

لینک دانلود

تحقیق بررسی یادگیری و آموزش الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت های خاص

تحقیق بررسی یادگیری و آموزش الکترونیکی برای افراد دارای معلولیت های خاص

چکیده :
با شروع هزاره سوم ، فناوري اطلاعات به عنوان عمده ترين محور توسعه و تحول در جهان مدرن مطرح شده است و دستاوردهاي آن به گونه اي با زندگي مردم عجين گرديده كه عدم دسترسي به آن براي هر قشري از جامعه باعث عقب ماندگي مضائف مي شود. مقاله حاضر با نگاهي به استعدادها و نيروهاي كشف نشده در انسانهايي كه در طول زندگي خود دچار كمبودهايي از نظر جسمي و ذهني هستند، براي بالفعل كردن اين استعدادها به معرفي تكنولوژي هاي به روز و نحوه استفاده از آن ها تحت فناوري آموزش الكترونيكي ميپردازد. همچنين براي پياده سازي اين راهكارها مدلي نيز ارائه شده است كه سير يادگيري الكترونيكي براي افراد معلول را تحت پورتال نامبرده را نشان مي دهد .

فهرست مطالب:  
تشکر و قدرداني    
چکیده    
مقدمه    
معلول به چه افرادی گفته می شود؟    
بيان مسأله    
اهداف پژوهش    
اهمیت و ضرورت پژوهش    
فرضیه های پژوهش    
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی (E-Learning)    
تفاوت آموزش سنتی و مدرن در اینجا سه تفاوت بررسی شده    
دامنه آموزش الکترونیک    
دسته بندی نوع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی    
مقایسه یادگیری از طریق آموزش الکترونیک و یادگیری در کلاسهای فزیکی معمولی    
مزیت های آموزش الکترونیک    
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد    
برنامه های شرکت ها و موسسات برای آموزش الکترونیکی    
چند رسانه ای ها دسترسی الکترونیک و توانمندسازی معلولان    
شهر الکترونیک و مفاهیم آن    
تعریف چند رسانه ای    
دسترسی به چند رسانه ای    
معلول کیست؟    
فراهم کردن فرصت های برابر در حوزه فناوری های اطلاعات و ارتباطات    
تشکیل کار گروه توان بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای عالی اطلاع رسانی    
توانمندسازی    
دسترسی الکترونیک برای معلولان    
آموزش الکترونیکی در خدمت کارآفرینی دیجیتالی معلولان    
کاتالیزور    
انکوباتور    
از ویژگی های بارز این طرح می توان به مواردی به این شرح اشاره کرد    
آموزش چند رسانه ای دارای خصوصیات معینی است از آن جمله    
مستندات حقوقی جهانی جهت حق برخورداری معلولان از چند رسانه ای ها    
مناسب سازی وب سایت ها جهت افراد معلول    
مناسب سازی چند رسانه ای ها برای افراد کم بینا و نابینا    
مناسب سازی وب سایت ها برای افراد کم شنوا    
مناسب سازی وب سایت ها برای افراد دچار اختلال یادگیری    
مناسب سازی وب سایت ها برای افراد دارای اختلالات حرکتی    
راهکارهای مناسب سازی وب سایت ها برای افراد دچار اختلال در توجه و تمرکز    
مناسب سازی وب سایت ها برای افراد دچار معلولیت ذهنی    
مزایا و معایب آموزش الکترونیکی برای معلولان    
روش های آموزش و فراگیری آموزش‌الکترونیک     
آموزش الکترونیکی، نوعی آموزش از راه دور    
ابزارهای آموزش الکترونیکی    
انواع معلولیت    
مزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی برای دانش آموزان معلول    
زندگی افراد معلول در یک شهر الکترونیکی    
نتیجه گیری    
منابع و مآخذ    

                     

لینک دانلود

تحقیق درس پوشش دادن فلزات | بررسی پوشش هاي تبديلي | پوششهاي كرماته

تحقیق درس پوشش دادن فلزات | بررسی پوشش هاي تبديلي | پوششهاي كرماته

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   47

 

 

اصطلاح ((پوشش تبديلي )) به پوششهايي گفته مي شود كه از طريق واكنش لايه هاي اتمي سطح فلزات با آنيونهايي كه از وسط فلزات ايجاد مي شوند .

بنابراين فرايند تشكيل پوشش تبديلي يك فرايند خوردگي كنترل شده اي است كه به طريق مصنوعي ايجاد شده است و نهايتاً برروي سطح فلز لايه اي را ايجاد مي كند . اين لايه اتصال محكمي با فلز پايه دارد و عملاً در آب و محيط واسطه نامحلول است و عايق الكتريكي خوبي مي باشد .

يكي از فرايند هاي پوششهاي تبديلي فرايند كروماته كردن است كه در دو دهه اخير پيشرفت و گسترش قابل توجهي پيدا كرده است .

كروماته كردن

اصطلاح ((كرماته كردن)) به عمليات شيميايي و الكترو شيمايي فلزات و پوششهاي فلزي محلولهايي گفته مي شود كه در آنها اسيد كرميك ، كرمات يا دي كرمات باشد . نتيجه چنين عملياتي ايجاد پوشش محافظ تبديلي شامل تركيبات كرم سه ظرفيتي و شش ظرفيتي بر روي سطح فلز است .

خواص جلوگيري از خوردگي فلزات توسط كروماتها به خوبي شناخته شده است . با اضافه كردن مقادير كمي از اين ماده به سيستمهاي داراي آب در گردش سطح فلزات را پوشش مي دهد و در نتيجه از خوردگي آنها جلوگيري مي كند .

پوششهاي كرماته در محصولات صنايع ماشين سازي ، الكتريكي ، الكترونيكي ، ارتباطات راه دور و صنايع موتوري خودكار به كار مي رود . آنها نيز با جايگزين كردن برخي فلزات معين معين به جاي فلزاتي كه طول عمر كمتري دارند نقش مهم كاربردي دارند . به عنوان مثال ، مي توان از روي كرماته شده كه جايگزين فلزات با پوشش كادميم شده اند نام برد .

مهمترين اهداف استفاده از فلزات كرماته شد عبارتند از :

الف ) افزايش مقاومت به خوردگي فلز يا پوششهاي محافظ فلزي ، در حالت اخير احتمالاً به طولاني شدن زمان ظهور اولين آثار خوردگي بر روي فلز پايه و فلز پوشش منجر خواهد شد .

ب ) كاهش خسارات سطحي ناشي از آثار انگشت (خراشهاي سطحي)

ج) افزايش ميزان چسبندگي رنگ و ساير پوششهاي آلي .

د) رنگ پذيري و يا پذيرش بهتر ساير پوششهاي تزئيني .

روشهاي عملي كرماته كردن بر اساس نوع عمليات به دو دسته زير تقسيم مي شوند :

الف ) روشهاي شيميايي كه فقط شامل فرو بردن قطعات در محلولهاي كرماته است .

ب ) روشهاي الكتروشيميايي كه شامل فرو بردن قطعات در محلول و اعمال جريان الكتريكي از يك منبع خارجي است .

ج) فرايندي كه يك لايه كرماته فشرده برروي سطح تميز فلزي ايجاد مي كند به نحوي كه در نهايت به شكل پوشش واقعي در مي آيد .

د) فرايندي كه با استفاده از انواع ديگر پوششها از فلز محافظ مي كند . به عنوان مثال پوششهاي اكسيدي يا فسفاتي كه نوع فسفات آن در فصلهاي مربوط به اكسيداسيون و فسفاته كردن بحث شده است .

فرايند كرماته كردن را مي توان بهصورت دستي ، نيمه خودكار يا تمام خودكار انجام داد .

توسعه اين فرايند به دليل سهولت عمل و زمان كم آن قابليت دسترسي همگاني و اقتصادي بودن مواد شيميايي و بالخره خواص منحصر به فردي است كه اين نوع پوشش برخوردار است .

 بر اساس نظريات و ستچستر مقاومت به خوردگي پوششهاي كرماته بهتر از نوع فسفاته آن است . موك نيز كه تحقيقاتي در زمينه خواص حفاظتي پوششهاي كرماته و مقايسه آن با نوع فسفاته انجام داده ، به نتايج مشابهي رسيده است .

در اولين مرحله ، مقاومت به خوردگي و ساير خواص پوششهاي كرمي بستگي تام به فلز پايه (فلزي كه پوشش روي آن انجام مي گيرد دارد . چگونگي سطح فلز  روشهاي آماده سازي مختلف كرماته كردن و احتمالاً عمليات اضافي در زمينه پوشش كرم دادن (مثلاُ كاربرد پوشش روغن يا رنگ) دارد.  در حالي كه از روشهاي الكترو شيميايي براي ايجاد پوشش كرماته استفاده مي شود ، چگالي جريان نقش مهمي ايفا مي كند).

 

 

فرايند كروماته كردن فلزات خاص

اولين بار فرايند كرماته نمودن در سال 1924 و براي فلز منيزيم به كار رفت . پوشش كرماته كه در آن زمان به دست آمد مشخصاً يك پوسته بسيار باريك بود و به علت كاربرد روشهاي خاص رنگ پوسته قهوه اي يا زيتوني بود و عالباً از محلولهاي اسيدي سديم دي كرمات يا بدون افزايش نمكهاي فلزي معين براي منظورهاي خاصي استفاده مي شد .

     

لینک دانلود

نگاهی به طبیعت و پتانسیل و استفاده از آن و بررسی تاثیر آن بر معماران و معماری ارگانیک و نمونه

نگاهی به طبیعت و پتانسیل و استفاده از آن و بررسی تاثیر آن بر معماران و معماری ارگانیک و نمونه

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   36

 

 

 

مقدمه:

قبل از هر توضيحي راجع به ارتباط طبيعت و معماري يا همان معماري ارگانيك، بهتر است درباره طبيعت و پتانسيلي كه در خود نهفته دارد و چگونگي استفاده از اين پتانسيل و… صحبت كنيم و در ادامه به چگونگي تأثير آن بر معماران و در نهايت در آثارشان برسيم!

 « ارتباط با طبيعت ، ضروري ترين شرط براي هنرمند است. هنرمند انسان است ؛ او خود طبيعت است ؛ بخشي از طبيعت است در ميان فضاي طبيعي.»

                پل كله

طبيعت:

 طبيعت در همجا وجود دارد و تأثيرگذار است. انسان مدام از طبيعت تقليد مي كند؛ ساختن خشت را از درختان فرا گرفته ، از گل هاي وحشي براي خلق سر ستون ها الهام گرفته اند و امواج دريا نقش مايه را براي خلق جزييات گچ بري و تزِيينات به آنها بخشيده است.طبيعت به وضوح در استعاره هم مركزيت دارد.

طبيعت ، شايد به مثابه والاترين استعاره ، سر چشمه استعاره هاي بسيار مهم و در عين حال متفاوت بوده است.

طبيعت با آدامش دريا ، صداي برگ ها، نقش و نگار زمين و حالات فصول ، تأمّل در آرامش ، سختي و والايي را به ما ارزاني مي كند.

طبيعت در شعر شاعران، يقيينا‍ در روح شاعرانه ي هر آفرينه اي حضور دارد. طبيعت نام خود را(مثل طبيعي،طبيعت گرا) به هر آنچه «واقعي» مي نمايد عاريه مي دهد؛ طبيعت سرچشمه ي احساسات ، شور و شعف، و رايحه ي فضاوزمان است.

بسياري از احساساتي كه طبيعت بوجود مي آورد مثل تغيير ساعات و گذشت زمان، كه با تغيير رنگ كوه ها و آسمان ، عبور نور از لابه لاي ابرها ، و با سر بر آوردن ماه و غروب خورشيد مشخص مي شود، نا محسوس هستند ؛ كه حضور خود را از طريق مشاهده يا تأثير عناصر محسوس طبيعت ( مثل كوه ها، دريا،درها،حيوانات و موجودات) بر ما مشهود مي سازند. طبيعت به هر دو قلمروي(محسوس ونامحسوس) تعلّق دارد.

طبيعت با همه چيز در تماس است، روح زندگي را در آن ها مي دمد و شرايط لازم وجود و رويش موجودات رافراهم مي كند. طبيعت دليل هرگونه «تغييرپذيري»است،و همچنين قابليت آموزش مفاهيم بصري، فضايي و ساختمان را داراست.

ما نياز فوق العاده اي به توجه دوباره به عناصر محسوس طبيعت داريم، چرا كه مي توان به اين موضوع اميد بست كه احساسات شور و هيجان و رايحه هايي كه معمار كنجكاو مي تواند از طبيعت فراگيرد ، پادزهري را فراهم مي آوردكه «از خود بيگانگي» اخير ،را از معماران و محيط هاي معماري مبتلا به آن مي زدايد.

 

تأثير ديرينه ي طبيعت:

شايد قوي ترين نوع الهام بخشي طبيعت بر مصنوعات بشري را بتوان در يونان باستان مشاهده كرد.بنابراين در ابتدا به مطالبي پيرامون يونانيان باستان كه چگونه از طبيعت الهام گرفتند و در زندگي و هنر و مخصوصا در ساخت و ساز هاشان از اين تجربه استفاده كردند، مي پردازيم.

 

 يونانيان به طبيعت احترام مي گذاشتند. آنان تغيير فصول را از طريق جشن ها و مراسم با زندگي خود در مي آميختند، براي جنگل ها، زمين ، آسمان ، آب ، وباروري الهگان ، به خدايان و نيمه خداياني اعتقاد داشتند. الهگان الهام بخش، دختران خيالي الهام بخشي كه اسم مفرد آنها(يعنيmuse)درشكل گيري وا‍ژه Music تأثير گذاشت، در طبيعت يونان يا در جنگل هاي متراكم مسكن داشتند.

طبيعت و انسان يكديگر را مخاطب قرار مي دادند. اسطوره شناسي يونان سرشار از اسطوره هايي درباره ي مواجهه ي انسان و طبيعت است:

 كوهساران همي ندا سردادند و درختان بلوط نبز كه آه و صد افسوس براي آدونيس . او در گذشت وپژواك در پاسخ گريست و ناله سر كرد.آه و صدافسوس براي آدونيس. و نيز براي الهگان عشق و الهام ، كه مرگ وي را به سوگ نشستند.                (اديث هميلتون)

 

عالم دريايي، امواج و دلفين ها، اختاپوس ها و صدف هاي حلزوني ، فرم هاي هندسي خود را به تزيينات قصر هاي كرت و ميسن بخشيده اند. بنابه روايت اساطيري ، گل هاي وحشي و خارها به سر ستون هاي كورنتين تبديل شده اند و مارپيچ ، شكل طبيعي تناسب و رويش زندگي ، نقش خود را به سرستون يونيك بخشيد.

زيبايي طبيعي معابد يونان در نوع خود بي نظير بود؛ معابدي در مجاورت چشمه هايي زير سايه سار درختان ، بر فراز دره هايي پوشيده از درختان زيتون و…

پيشينيان آنها طبيعت را داراري سيرتي دوگانه مي دانستند: زميني و كيهاني

زميني: شامل هر چيز بود كه براي آنها قابل ديدن ،احساس كردن و تجربه كردن بود. آنها ساختمان هاي خود را در مكان هايي مي ساختند كه قابل رويت و محسوس بود. يونانيان هر «نشان زيبايي طبيعي» و هر شكل طبيعي منحصر بفردي را احترام مي گذاشتند.

كيهاني: شامل جهان فرادست و كيهان بود؛ آنها تلاش مي كردند تا آن را در ذهن خود دريافت و با هنر خود بيان كنند.

 

 

لینک دانلود

آشنایی با پمپ حرارتی، بررسی تهویه مطلوع و آزمایش کمپرسور، تست موتور دیزل و برج خنک کننده

آشنایی با پمپ حرارتی، بررسی تهویه مطلوع و آزمایش کمپرسور، تست موتور دیزل و برج خنک کننده

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   21

 

 

 

پمپ حرارتی (دیجیتال) :

بررسی سیکل مربوط به پمپ حراتی و خواندن اعداد مربوط به دمای هر سنسور و خواندن فشار هوای ورودی و خروجی کمپرسمو در دودبی مشخص و هر دو دوبی با دو حالت خاموش و روشن بودن تن این اعداد خوانده می شود.

حوزه کار پمپ حرارتی : نحوه کار به این صورت است که ابتداء ناز فریونی که در سیستم جریان دیده در داخل «Evapava Tor» تبخیر کنند گرهای ما از محیط اطراف گرفته تا محیط سرد شود که محیط در اینجا همان داخل یخچال و موارد داخل یخچال است بعد از گرفتن گرهای با کار خارجی که روی کمپرسور انجام می شود بین گاز داخل کمپرسور شده و در حالی که ورودی کمپرسور ما همواره فشار کمی از گیچ آبی رنگ متصل به سیستم می خوانیم و در خروجی کمپرسور فشار زیادی را از گیج گرمز رنگ می خوانیم سپس بعد از خروجی کمپرسور ما درای ثاز «Supertlet» یا فوق گرم خواهیم بود در مرحله ی بعد برای اینکه ثاز گرمای خود را از دست بدهد وارد «Condenser» می شود و گرمای را به محیط پس می دهد تا دمای خود را کاهش دهد نه مرحله ی سوم بعد از خروج از کندانسور و با کاهش دما و در شیر انبساط یا لوله مویین می شود و در هنگام خروج با افت فشار مواجه می شود و در نهایت وارد تبخیر کننده می شود تا چرخه کامل شود بنابراین در یک پمپ حرارتی چهار مرحله رخ می دهد تا این که یک سیکل کامل شود و عمل تبرید صورت گیرد شکل تشکیل پمپ حرارتی و روابط میدان آن ها :

 = ضریب عملکرد یخچال

همان گونه که از شکل مشاهده می شود دارای 8 دها هستیم که در مانیتور مشخص شده است و نحوه ی عملکرد آن همان گونه است که در قسمت بالا گفته شده است که دو گیج ورودی و خروجی است که فشار کمپرسمر را در هر دو حالت نشان می دهد است و کنداسمور ما هم دارای یک آب خروجی و ورودی است.

مردی کنه اسور =   خروجی آب =    ورودی آب = خروجی تبخیر کننده =  دمای شیر انبساط=  خروجی کمپرسور = ورودی کمپرسور =   خروجی کنداسور =

2 ) فن روشن

 = حسابی

 

     

لینک دانلود

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها و بررسی ساختار و دسته بندی هزینه های کیفیت

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها و بررسی ساختار و دسته بندی هزینه های کیفیت

 

چكيده
با پيشرفت روشهاي مديريتي و نيز افزايش رقابت در بازار سيستم هاي حسابداري قيمت تمام شده و هزينه يابي استاندارد، پاسخگوي نيازهاي روز جهت سنجش و كنترل هزينه هاي فرايندهاي ساخت و توليد نيستند. بنابراين، براي كنترل بهتر و دقيق تر هزينه ها به روشهاي بهتري نيــــاز است. در همين راستا روشهايي مثل هزينه يابـي مبتني بر فعاليت، مطرح شده اند.                    
هزينه يابي كيفيت نوعي روش هزينه يابي مبتني بر فرايند است كه در آن هزينه هاي فعاليتها با ديدگاه ميزان تاثير آنها بر كيفيت، دسته بندي و مقايسه مي شوند. حسابداري كيفيت امكان كنترل بهتر هزينه ها را فراهم كرده و با ارائه اطلاعات تفصيلي در رابطه با انجام عمليات پيشگيرانه از بدي كيفيت و نتايج حاصل از آن در كيفيت خروجيها، امكان تصميم سازي استراتژيك را براي مديران فراهم مي سازد. مديريت پروژه زمينه اي است كه در آن به دليل ريسك بالا و ماهيت احتمالي فعاليتها و نتايج خروجي آنها، نياز به روشهاي دقيقتر و نوين احساس مي شود. در اين مقاله ابتدا به معرفي زمينه هزينه يابي كيفيت پرداخته مي شود سپس با تعريف يك ساختار عمومي براي فعاليتهاي پروژه ها، هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري براي تضمين كيفيت و هزينه هاي پيشگيرانه و همچنين هزينه هاي مربوط به عدم تامين كيفيت در هر مجموعه فعاليت شناسايي شده و درنهايت با دسته بنـدي اين هزينه ها ساختار كلي هزينه هاي كيفيت در پـروژه ها معرفي مي شود و در ادامه روش ترازنامه هزينه هاي كيفيت، تدوين و معرفي شده است.

مقدمه
هزينه يابي كيفيت روش هزينه يابي مبتني بر فرايند است كه به لحاظ مفهومي به دنبال سنجش و ايجاد تعادل بين هزينه هاي پيشگيرانه و هزينه هاي تضمين كيفيت در برابر هزينه هاي بدي كيفيت و ضايعات و نارضايتي مشتري است. در اين روش كه در دل سيستم حســابداري مالي و صنعتي ايجاد مي شود هزينه هاي انجام فعاليتها با ديدگاه ميزان تاثير آنها بر كيفيت، دسته بندي و مقايسه مي شوند. دكتر دمينگ، معتقد است كه كيفيت به هزينه هاي پايين تر منجر مي گردد (در مقابل كيفيت گران است). درواقع اين گفته تاييدي است بر توجه نكردن صرف به فعاليتهاي پيشگيرانه و داشتن نگرش جامع به هزينه فعاليتها و نتايج حاصل از انجام آنها.                            
حسابداري كيفيت با تعيين اينكه ما چقدر براي دستيابي به كيفيت هزينه مي كنيم و در مقابل چقدر هزينه هاي بدي كيفيت داريم، امكان كنترل بهتر هزينه ها را فراهم كرده و با ارائه اطلاعات تفصيلي در رابطه با انجام عمليات پيشگيرانه بدي كيفيت و نتايج حاصل از آن در كيفيت خروجيها، امكان تصميم سازي استراتژيك را براي مديران فراهم مي سازد.
بـــــاتوجه به اينكه بخش قابل توجه هزينه هاي يك سازمان در قالب هزينه هاي كيفيت سازماني قابل دسته بندي هستند لذا استفاده از روشهاي هزينه يابي كيفيت، امكان كنترل دقيق اغلب هزينه هاي محسوس و حتي غيرمحسوس هزينه ها را فراهم مي كند.
پروژه ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند و يا حتي درصد قابل توجه تري از هزينه هاي مازاد و قابل صرفه جويي كيفيت را نسبت به ساير انواع توليدي و…   مي شوند لزوم تحليل و بررسي كارشناسي در اين زمينه نمايان مي شود.

ساختار هزينه هاي كيفيت                              
طبق تعريف، هزينه هاي كيفيت   كليه مخارجي هستند كه كليه عوامل اعم از توليدكننده، مصرف كننده و يا جامعه از بابت كيفيت محصـــــــــول يا خدمات متحمل مي شوند.(1) هزينه هاي مرتبط با كيفيت عبارتنداز: مخارج مربوط به پيشگيري از بروز عيب، هزينه هاي به كارگيري يا عمليات، فعاليتهاي ارزيابي كيفيت به اضافه خسارات ناشي از شكستهاي دروني و بيروني.                        
درمورد دسته بندي هزينه هاي كيفيت در پــــروژه نظرات گوناگوني وجود دارد كه رايج ترين اين دسته بنديها به قرار زير است

 

لینک دانلود

بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس

بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس

 فایل بررسی عملكرد صندوق های سرمایه گذاری مشترك در مقایسه با شركتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهاد
در قالب word شامل 44 صفحه آماده چاپ

چکیده: 1
فصل اول:  کلیات تحقیق.. 2
1-1) مقدمه. 3
1-2) طرح موضوع: 5
1-3) بیان مسأله. 5
1-3-1) مشابهت ها و تفاوتهای صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری.. 6
1-4) ضرورت واهمیت تحقیق. 8
1-4-1) اهمیت ازنظر شرکت های سرمایه پذیر. 9
1-4-2) اهمیت ازنظر سرمایه گذاران. 9
1-4-3) اهمیت از نظر بازار واقتصاد 10
1-5) اهداف تحقیق. 10
1-6) سؤال تحقیق. 10
1-7) فرضیه های تحقیق. 11
1-8) تعریف واژگان تخصصی تحقیق. 11
فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق.. 19
2-1) مقدمه. 20
2-2) تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 21
2-3) مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 22
2-3-1) جایگزینی برای خرید سهام شركت‌های بورسی. 23
2-3-2) نقدشوندگی. 23
2-3-3) سادگی در سرمایه‌گذاری.. 24
2-3-4) تنوع سرمایه‌گذاری.. 24
2-3-5) وجود مدیریت حرفه‌ای.. 25
2-3-6) صرفه‌های مقیاس (هزینه‌های معقول) 25
2-3-7) انگیزه مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری.. 26
2-4) معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک 2-4-1)هزینه ها 27
2-4-2) رقیق سازی.. 27
2-5) انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان. 27
2-5-1)صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عادی.. 28
2-5-2) صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوازن. 28
2-5-3) صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق‌قرضه یا سهام ممتاز. 28
2-5-4) صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی. 29
2-5-5) صندوق های سرمایه‌گذاری با هدف دوگانه. 29
2-5-6) صندوق‌های بازارپول. 30
2-5-6-1)صندوق‌های نهادی : 30
2-5-6-2) صندوق‌های مدیریت شده توسط کارگزاران: 30
2-5-6-3) صندوق‌های مدیریت شده توسط صندوق های متقابل بازار سرمایه: 30
2-5-7) صندوق‌های رشد و توسعه. 31
2-5-8 ) صندوق‌های شاخص…. 31
2-5-9) صندوق‌های قابل معامله در بورس.. 32
2-5-10) صندوق‌های اوراق‌قرضه شهرداری‌ها 33
2-5-11) صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی. 33
2-6) اركان صندوق‌ها 34
2-6-1) مجمع صندوق. 34
2-6-2) مدیر صندوق. 34
2-6-3) متولی صندوق. 35
2-6-4) ضامن. 35
2-6-5) حسابرس.. 36
2-6-6) كارگزاران صندوق. 36
2-7) كارمزد اركان و هزینه‌های صندوق‌ 36
2-7-1) كارمزد اركان. 37
2-7-2) هزینه‌های دوره‌ای.. 37
2-7-2-1)هزینه حسابرس.. 38
2-7-2-2)هزینه تأسیس و تسویه. 38
2-7-2-3)هزینه مجامع و عضویت در كانون‌ها 38
2-7-2-4)سایر هزینه‌ها 38
2-7-3) هزینه‌های صدور و ابطال. 39
2-8) نحوه قیمت گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 40
2-8-1)NAV صدور. 41
2-8-2)NAV ابطال. 41
2-8-3)NAV آماری.. 41
2-9) نحوه سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها‌ 42
2-10) قوانین مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 43
2-11) امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 45
2-12) گزارش های مالی صندوق های سرمایه گذاری.. 46
2-13) اولین ایده تشکیل صندوق مشترک.. 47
2-14) جایگاه ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك.. 47
2-15) شکل گیری صندوق های سرمایه گذاری مشترک در ایران. 48
2-16) شخصیت حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک.. 50
2-17) صندوق های با بنیان بسته ( شرکت های سرمایه گذاری ) 50
2-18) شروط موفقیت.. 51
2-19) مدیریت پرتفوی.. 52
2-21) ارزیابی عملکرد پرتفوی.. 56
2-22) مروری تاریخی برارزیابی عملکرد پرتفوی.. 57
2-23) بررسی مدل های ارزیابی عملکرد 57
2-23-1) بازده 58
2-23-2) انحراف معیار(ریسک) 59
2-23-3) ضریب بتا 60
2-24) مدل های ارزیابی عملکرد پرتفوی.. 62
2-24-1) شاخص شارپ.. 62
2-24-2) شاخص ترینر. 65
2-24-3) مقایسه بین معیارهای شارپ وترینر. 66
2-24-4) محدودیت ها در معیارهای شارپ وترینر  67
2-24-5) شاخص جنسن. 69
2-24-6) نسبت ارزیابی. 73
2-24-7) مدل گراهام وهاروی برای ارزیابی عملکرد 73
2-24-8) پرتفوی بهینه شارپ.. 74
2-24-9 ) تئوری فرامدرن پرتفوی.. 75
2-25) پژوهش های انجام شده درزمینه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار کشور. 79
2-26) بررسی مطالعات تطبیقی درسایر کشورها 99
فصل سوم: روش تحقیق.. 111
3-1 مقدمه. 112
3-2  نوع تحقیق. 113
3-3 جامعه آماری.. 113
3-4 نمونه آماری.. 114
3-5  روش گردآوری داده ها 114
3-6  روایی و اعتبار ابزار گردآوری داده ها 114
3-7 متغیر های تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 115
3-7-1 معیار شارپ: 115
3-7-2 معیار سورتینو: 115
3-7-3 بازده 116
3-7-4 بتا 116
3-7-4 سود تقسیمی. 117
3-7-5 در صد افزایش سرمایه. 117
3-7-6 Nav. 117
3-8  فرضیات تحقیق. 117
3-9 روش تحلیل و آزمون فرضیات.. 119
3- 9-1 آزمون تی ( t test ) 119
3-10  طرح تحقیق. 120
3-11 نرم افزار مورد استفاده 120
فصل چهارم: تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 122
4-1 مقدمه. 123
4-2 آزمون همبستگی بین  شاخص ها 124
4-2-1 آزمون فرضیه اول. 12
4-2-2 آزمون فرضیه دوم 127
4-2-3 آزمون فرضیه سوم 130
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 133
5-1 مقدمه. 135
5-2 خلاصه تحقیق. 135
5-3 یافته های تحقیق. 136
5-4 پیشنهاد های تحقیق. 13
5-4-1 پیشنهاد های حاصل از نتایج تحقیق. 137
5-4-1-1 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه اول. 137
5-4-1-2 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه دوم 138
5-4-1-3 پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه سوم 138
5-5-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 138
منابع و مأخذ 140
6-1 منابع فارسی. 141
6-2 منابع انگلیسی. 143
پیوست.. 144
Review: 148
. . .

 

     

لینک دانلود

پاورپوینت آماده: بررسی آزمونهاي شخصيت – بررسی آزمون MBTI – شامل 33 اسلاید

پاورپوینت آماده: بررسی آزمونهاي شخصيت – بررسی آزمون MBTI – شامل 33 اسلاید

فرمت فایل:     پاورپوینت

تعداد صفحات:   33

 

 

کارل يونگ (1961        1875)، دوست صميمي فرويد و بنيانگذار روانشناسي تحليلي است. او معتقد بود، شخصيت علاوه بر گذشته به وسيله آينده نيز شکل مي گيرد و تاکيد بيشتري بر ناهشياري داشت. قسمت اعظم ادراک هشيار و واکنش نسبت به جهان پيرامون ما به وسيله نگرشهاي برونگرايي و درونگرايي تعيين ميشود. درونگراها تا حدودي گوشه گيرند، اغلب خجالتي‌اند و به خود تمرکز دارند. برونگراها پذيراتر، مردم آميزتر و از لحاظ اجتماعي پرخاشگرترند.

يونگ در ادامه کارکردهاي روانشناختي را مطرح کرد که در چهار کارکرد فکري، احساسي، حسي (تجربي)، و شهودي بيان شد:

1         تيپ فکري برونگرا؛

2         تيپ احساسي برونگرا؛

3         تيپ حسي برونگرا؛

4         تيپ شهودي برونگرا؛

5         تيپ فکري درونگرا؛

6          تيپ احساسي درونگرا؛

7          تيپ حسي درونگرا؛

8          تيپ شهودي درونگرا .

 

 

سال ها بعد دو دانشمند ديگر به نام هاي بريگز و مايرز با استفاده از نظرات و نتايج تحقيقات يونگ و انجام برخي پژوهش ها در حوزه شخصيت شناسي، تست شخصيت MBTI را طراحي کردند. آنها چهار بعد (ترجيح) شخصيتي و شانزده تيپ شخصيتي را در افراد شناسايي کردند. به عبارتي آنها همه افراد روي زمين را در 16 تيپ شخصيتي دسته بندي کردند که بر اساس تست MBTI مي توان به تيپ شخصيتي آنها پي برد. ترجيحات شخصيتي، ويژگي هايي در افراد هستند که براي آنها راحت تر و بهتر بوده و انجام شان نياز به تمرکز، صرف انرژي و زمان کمتري دارد. به عنوان مثال فردي که ترجيح برون گرايي دارد، وقتي در جمع بوده، با افراد ديگر در ارتباط و در کانون توجه است، احساس بهتري دارد و انرژي بيشتري مي گيرد. در ضمن برقراري ارتباط  با ديگران براي او کاري آسان، بدون زحمت و لذت بخش است

 

     

لینک دانلود

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

 بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
دارای 39 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تعداد صفحه: 39صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت دولتی منابع انسانی

عنوان :
بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

مقدمه   
در طليعه قرن جديد كه سازمانها به خصوص نهادهاي فرهنگی با محيط رقابت جهاني مواجه هستند، همواره نياز به تغييرات ريشه اي و خلاقيتهاي كاري احساس مي شود؛ نيروي رقابتي جهاني، سازمانهاي امروزي را مجبور كرده است كه بعد از دهها سال ادامه روش ها و رويه هاي كاري ثابت خود، روشهاي كاري جديد را در پيش بگيرند، به گونه اي كه سازمانها داراي ثبات كاري نبوده و از نوعي ثبات نسبي برخوردارند و براي اينكه از قافله رقابت عقب نيافتند اكثر اين سازمانها توجه خود را معطوف به  توانمندسازی کارکنان كرده و با شجاعت و جسارت خاصي سعي در ايجاد تغييرات بنيادي در درون سازمان دارند.
 در واقع، ورود مفاهيمي همچون اخلاق، حقيقت، باور به خدا يا نيرويي برتر، معنا جويي در كار، نوع دوستي و … به پژوهش ها و اقدامات مديريتي و كسب و كار همه حكايت از ظهور پارادايم جديدي دارند.
از طرفي ديگر، مهمترين عامل بهر ه وری در سازمانها و در نهايت كل جامعه، منابع انساني است. ترديدي نيست كه شكوفايي هرجامعه اي در بهبود و پرورش منابع انساني آن نهفته است؛ بدين سبب است كه مسئولان سازمانها با ياري متخصصان رفتاري و منابع انساني توجه خاصي را به پرورش كاركنان مبذول ميدارند. يكي از مفاهيمي كه در راستاي بالندگي منابع انساني مطرح گرديده، توانمندسازي كاركنان است. عده اي تصور مي كنند توانمندسازي مفهومي قديمي است درحالي كه اين طور نيست. در واقع، توانمندسازي به عنوان شيوه نوين ايجاد انگيزش به يكي از داغ ترين مباحث روز مديريت مبدل شده است. وجود تغييرات سريع ، پيشرفت هاي تكنولوژيك و رقابت‌هاي آشكار و پنهان در دنيا، اهميت و ضرورت توانمندسازي را بيش از پيش آشكار ساخته است از اين رو در فرآيند توانمندسازي كاركنان، اهميت بسزايي قايل شده اند.
از آنجا که توانمندسازی کارکنان به یکی از مهمترین دلمشغولیهای مدیران تبدیل گردیده است. تشدید رقابت در بازارهای جهانی موجب گردیده تا ایجاد مزیت نسبی در سازمان در گرو پایداری، دوام و نیز در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارها باشد که بر این اساس، سازمان می‌بایست در قیاس با رقبا ضمن عرضه محصولات و خدمات با شرایط رقابتی بهتر و جلب رضایت‌مندی مشتریان، استمرار در کیفیت را نیز حفظ نماید. بر پایه این فرض اساسی، اعتقاد جدی بر آن است که بقا و توسعه سازمانی زمانی تحقق می‌یابد که سازمان از نیروهای دانشی، خلاق و با‌انگیزه که توانایی حل مساله و خود مدیریتی در کار را داشته باشند برخوردار باشد. به این اعتبار توانمند سازی را می‌توان به ایجاد ظرفیت در کارکنان برای ایفای بهینه نقشی که بر عهده دارند توام با کارایی و اثربخشی بیشتر تعریف نمود.
. . .

 

       

لینک دانلود