بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از  GIS و

مقدمه:
افزایش جمعیت و تغییر در الگوی مصرف مردم، بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی خدادادی آب و خاک کشور را ایجاب می نماید. از سوی دیگر محدودیت منابع باعث می گردد تا در ازای این افزایش تقاضا، افزایش بهره وری و بالا بردن راند مان تولید به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح گردد. اگرچه در دهه های اخیر افزایش بهره وری با اتکاء به رشد و توسعه علوم آب و خاک دچار تحولات شگرفی گردید، ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته است جایگزین روش ساده افزایش بهره وری به ازای فزایش نیاز گردد. حاصل این کاستی ، تشدید فرسایش و هدر رفت بخش زیادی از منابع آب و خاک وپوشش گیاهی کشور بوده که از عوارض آن می توان به نابودی عرصه های جنگلی، سیر قهقرایی مراتع، کاهش حاصلخیزی اراضی، بیابانی شدن عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی اشاره نمود.
بنابراین توجه جدی به مسایل فرسایش یکی از موضوعات مهم در محافل علمی و مورد عنایت محققین می باشد. یکی از موضوعاتی که در مسایل فرسایش مورد توجه قرار می گیرد بررسی اشکال فرسایش می باشد. همانگونه که اشاره شد استفاده ناصحیح از منابع آب و خاک باعث تشدید فرسایش و ایجاد لند فرمهای متنوعی می شود. این اشکال را می توان با توجه به عوامل عمده پدیدآورنده آنها به دو دسته فرسایش آبی و بادی تقسیم نمود. فرسایش آبی بیشتر اشکالی مانند فرسایش خندقی ، فرسایش کنار رودخانه ای، فرسایش هزار دره و فرسایش بادی نیز نهشته های بادی و عوارض ماسه ای را ایجاد میکند.از آنجاییکه هر کدام این اشکال نشان دهنده میزان تخریب و فرسایش در سطح زمین می باشند بنابراین با پی بردن به   محدوده هایی که این اشکال ظهور پیدا می کنند علاوه بر اینکه می توان بررسی های دقیق برروی آنها انجام داد،برای آینده نیز چشم انداز و نگرش واقع بینا نه تری برای مقابله با این اشکال پیدا نمود. بدون شک بررسی وضعیت کلیه اشکال فرسایش با اندازه گیریها و مشاهدات صحرایی نیازمند صرف وقت ، انرژی و اعتبار بالا ست، که عملاً بسیار مشکل می باشد. در عین حال بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه کاربردهای تصاویر ماهواره ای نشان می دهد، که بکارگیری روشهای پردازش رقومی اطلاعات ماهواره ای می توانند در دستیابی به اهداف این طرح و شناخت اشکال فرسایشی موثر باشد. زیرا تصاویر ماهواره ای به دلیل داشتن سری های زمانی ، هزینه کم ، پوشش زیاد و قابلیت پردازش رقومی می توانند اطلاعات مناسبی از وضعیت اشکال فرسایش در اختیار ما قرار دهند.
      از سوی دیگر مطالعات ژئومورفولوژی پایه و اساس بررسی های منابع طبیعی حوزه های آبخیز به شمار می رود و از آنجا که زمینه کاری در حوزه های آبخیز بسیار گسترده بوده و علوم مختلفی از قبیل اقلیم شناسی، خاکشناسی،  هیدرولوژی، اکولوژی، زمین شناسی و غیره دخالت دارند، جهت ایجاد هماهنگی و کنترل آنها نیاز به تهیه نقشه واحدی که جوابگوی تمام نیازها جهت شروع مطالعات باشد، لازم به نظر می رسد. در این راستا استفاده از نقشه ژئومورفولوژی منطقه ضروری می باشد. در این مطالعه سعی شده است که ضمن بررسی وضعیت زمین شناسی حوضه، اقلیم، مطالعه فیزیوگرافی، هیدرولوژی و مورفولوژی با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS و با یک روش ترکیب نگر رابطه بین واحدهای مورفولوژیکی و اشکال فرسایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

فهرست:
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-    اهداف
1-2-    پیشینه تحقیق
1-3-    روش تحقیق
1-4-    بیان مسئله
1-5- فرضیات
1-6- مسائل و مشکلات تحقیق                                
1-7- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه
فصل دوم :اصول سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای
مقدمه
2-1-1 تعریف سنجش از دور
2-1-2- سیستم سنجش از دور
2-1-2-1 انرژی الکترومغناطیسی
2-1-2-2- طیف الکترو مغناطیسی
2-1-3- اصول تابش و منابع انرژی
2-1-4- توان تفکیک زمانی
2-1-5- توان تفکیک فضایی(مکانی)
2-1-6- انواع ماهواره ها
2-1-7- ماهواره های منابع زمینی
2-1-8-  ماهواره های لندست
2-1-9- مدار گردش ماهواره های لندست
2-1-10-  سنجنده های لندست
2-1-11- تصاویر رقومی
2-1-12- مشخصات تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه
2-2-13- خصوصیات تصاویر رقومی
2-2- مواد و روش ها
-2-2- 1- اصلاح تصویر
2-2-1-1-  خطای جا افتادگی خطی
2-2-1-2-  خطای
2-2-1-3-  خطای اتفاقی
2-2-1-4-  خطای انحراف خطوط
2-2-2-5-  خطای اثرات جوی
2-2-1-6-  خطاهای اعوجاجهای هندسی
2-2-2- بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای
2-2-3-  تصحیح اثرات پخش اتمسفری
2-2-4-  تصحیح خطاهای هندسی
2-2-5-  بارز سازی تصویر
2-2-5-1- بهبود کنتراست در درجات خاکستری تصویری
2-2-6-  شاخص پوشش گیاهی
2-2-7-  تصاویر رنگی مرکب
فصل سوم:زمین شناسی
مقدمه
3-1- زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک منطقه)
3-1-1- مورفولوژی
3-2-  چینه شناسی
3-3- سنگهای دگرگونه پرکامبرین
3-3-1-  واحد گنیسی PCgn
3-3-2-  واحد شیست PCsch
3-3-3- واحد متا ولکانیکPCv
3-3-4-  متاریولیت PCmr
3-4-  نهشته های آواری-آتشفشانی ائوسن
3-4-1- واحد متامورفیسمMTKSL
3-5- سنگهای آذرین درونی
3-5-1-  گرانیت – دیوریت g1
3-5-2-  گرانیتg 
3-5-3-  واحد گرانیت –گنیس g  – gn
فصل چهارم: هوا شناسی و اقلیم
مقدمه
4-1- عوامل کنترل کننده آب و هوای حوضه
4-1-1- عوامل محلی
4-1-2- عوامل بیرونی
4-1-3- سیستم های سینوپتیک برون حاره ای
4-1-4- بادهای محلی
4-2- ایستگاه های هوا شناسی منطقه مورد مطالعه
4-3-  بررسی ریزشهای جوی ایستگاههای حوزه مورد مطالعه
4-4-  بارش
4-4-1- رژیم بارندگی
4-5- رطوبت نسبی
4-6- درجه حرارت
4-6-1- میانگین درجه حرارت
4-6-2- میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت
4-6-3- حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت سالیانه
4- 7- یخبندان
4-8-  باد
4-9-  تعیین تیپ اقلیمی
فصل پنجم: فیزیوگرافی
مقدمه
5-1- شبکه آبراهه
5-2-  مساحت حوضه
5-3- محیط حوضه
5-4- طول حوضه
5-5- شکل حوضه
5-6- ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)
5-7- شیب حوضه
5-8- جهت شیب
فصل ششم: پوشش گیاهی
مقدمه
6-1- پوشش گیاهی
6-2- جنگل
6-3- تیپ های مرتعی استان
6-4- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه
6-4-1- تیپ کما – جاشیر – گون
6-4-2- تیپ گون – علف
6-4-3- تیپ گون – زرشک
6-4-4- تیپ جاشیر- گون
6-4-5- تیپ آویشن – گون
6-4-6- تیپ کما-جاشیر
گیاهان خوراکی
فصل هفتم: ژئومورفولوژی
مقدمه
7-1- واحد های ژئومورفولوژی
7-2- تهیه نقشه ژئومورفولوژی و واحدهای کاری
7-3- بررسی علل تغییرات ژئومورفولوژیکی
7-4- واحد های ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه
7-4-1- واحد کوهستان (M)
7-4-1-1- تیپ دامنه منظم (r)
7-4-1-1-1- رخساره توده سنگی(Mrm) با پوشش مواد منفصل تخریب یکمتر از 25 درصد:
7-4-1-1-2- رخساره برونزد سنگی (Mro) با پوشش مواد تخریبی منفصل و خاک بین 25 تا 75 درصد:
7-4-1-1-3- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه منظم (Mrc) :
7-5-1-2- تیپ دامنه های نا منظم (I)
7-4-1-2-1- رخساره توده سنگی (MIm) با پوشش مواد منفصل تخریبی کمتر از 25 درصد:
7-4-1-2-2- رخساره برونزدگی (MIo)  با پوشش تخریبی 25 تا 75 درصد
7-4-2- واحد تپه ماهور (H)
7-4-2-1- تیپ دامنه منظم (r)
7-5-2-1-1- رخساره توده سنگی(Hrm) با پوشش تخریبی منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:  
7-4-2-2- تیپ دامنه نامنظم (I)
7-4-2-2-1- رخساره برونزد (HIo) با پوشش نهشته های منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:
7-4-2-2-2- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه نامنظم (HID) :
7-4-3- تیپ رسوبات بستر رودخانه
7-5- اشکال ژئو مورفولوژیک شاخص در حوضه
7-5-1- حرکات دامنه ای (واریزه ای)
7-5-2- بدلند (تراکم الگوهای آبراهه موازی و دندریتی)
7-5-3- گیلوئی (G)
فصل هشتم: فرسایش
مقدمه
8-1- عوامل موثر در فرسایش خاک
8-2- فرایندها ی فرسایشی متداول در حوضه
8-2-1- فرایندهای با منشاء هوازدگی
8-2-1-1- هوازدگی فیزیکی
8-2-1-1-1- تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی ها
8-2-1-1-2-  سرد و گرم شدن تناوبی سنگها در شب و روز
8-2-1-1-3-  تخریب فیزیکی در نتیجه نیروی آب
8 -2-1-2-  هوازدگی زیستی
8-2-2- فرایندها و محصولات مرتبط با رخدادهای زمین ساختی
8-2-3-  فرایندها و محصولات ناشی از واریزه های کوهپایه ای
8-2-3-1- حرکات دامنه ای
8-2-3-2- ریزش ها
8-3- فرسایش ناشی از آبهای جاری در حوضه مورد مطالعه:
8-3-1- فرسایش صفحه ای:
8-3-2- فرسایش شیاری:
8-3-3-  فرسایش خندقی:
8-3-4-  فرسایش کناره ای:
8-3-5- فرسایش هزاز دره ای:
8-4- مطالعه نفوذ پذیری درحوضه مورد مطالعه:   
8-4-1- واحدهای با نفوذ پذیری خیلی زیاد
8-4-2-  واحدهای با نفوذ پذیری متوسط
8-4-3-  واحدهای با نفوذ پذیری کم تا بسیار کم
8-5- فرسایش پذیری

منابع
 
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت  word در اختیار شما قرار
می گیرد.
تعداد صفحات:170

                       

لینک دانلود

آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی

آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی

قسمتی از متن:
NET يك پلتفرم جديد است كه توسط مايكروسافت براي طراحي و توسعه نرم افزار  ايجاد شده است .”نكته جالبي كه در اين تعريف وجود دارد ابهام زيادي است كه در اين تعريف به كار برده ام اما براي اين كار دليل خوبي وجود دارد . براي شروع، توجه كنيد كه در اين تعريف نگفته ام ” طراحي و توسعه نرم افزار براي سيستم عامل ويندوز . ” اگر چه مايكروسافت چارچوب .NET را براي اجرا روي سيستم عامل  ويندوز منتشر كرده است ، به زودي نسخه هاي ديگري از اين چارچوب را مشاهده خواهيد كرد كه بر روي سيستم عامل هاي ويندوز منتشر كرده است ، به زودي نسخه هاي ديگري  از اين  چارچوب را مشاهده خواهيد كرد كه بر روي سيستم عامل هاي ديگر مانند لينوكس نيز اجرا مي شوند . يكي  از اين نسخه ها مونو است. مونو  يك نسخه متن باز  از  چارچوب.NET است

فهرست:
فصل اول
چارچوب .NET  
 چارچوب .NET چيست
اجزاي چارچوب .NET
JIT , MSIL             
كدهاي مديريت شده
مديريت حافظه در .NET  
مراحل اجراي برنامه در .NET
فصل دوم
C# چيست؟  
چه نوع برنامه هايي را مي توان با استفاده از C# انجام داد ؟ ‍
فصل سوم
آشنايي با شئ گرايي
مفهوم اشيا  
كپسولي بودن  
متد وخاصيت ها  
فصل چهارم
توضيحات دستورات و مفاهيم پايه  
ضميمه (كدهاي برنامه)

                   

لینک دانلود

آشنایی با نمونه هاي تحكيم عادي يافته و بيش تحكيم يافته جهت يافتن روشي براي يكپارچه كردن قانونمن

آشنایی با نمونه هاي تحكيم عادي يافته و بيش تحكيم يافته جهت يافتن روشي براي يكپارچه كردن قانونمن

     آشنایی با نمونه هاي تحكيم عادي يافته و بيش تحكيم يافته جهت يافتن روشي براي يكپارچه كردن قانونمندي رفتار برشي خاك هاي چسبنده

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    26  

 

 

 

سطح حالت حدي

هدف از اين بخش؛ يافتن روشي براي يكپارچه كردن قانونمندي رفتار برشي خاك هاي چسبنده مي باشد. در ابتدا با نمونه هاي تحكيم عادي يافته بحث را آغاز كرده و سپس براي نمونه هاي بيش تحكيم يافته تعميم داده مي شود.

4      1 – رفتار نمونه هاي تحكيم عادي يافته

4      1      1       آزمايش هاي زهكشي نشده بر روي نمونه هاي تحكيم عادي يافته

سه نمونه از يك نوع خاك رس تحكيم عادي يافته ، تحت آزمايش سه محوري فشاري و در شرايط زهكشي نشده قرار داده شده اند. هر نمونه به ترتيب با تنش ميانگين موثر ؛ 3a, 2a ,aقبلاً تحكيم يافته است. در شكل (4      1) ؛ چگونگي تغييرات تنش تفاضلي موثر َq بر حسب كرنش محوري ؟ در اين نمونه ها نشان داده شده است. در اين حالت:

؟؟؟

به طوري كه مشاهده مي شود، با افزايش pe تنش ميانگين موثر (هيدرواستاتيكي)، تنش تفاضلي َq نيز افزايش مي يابد يا به عبارت ديگر؛ خاك مقاومت بيشتري را نشان مي دهد. در صورتي كه تنش تفاضلي موثر با استفاده از تنش ميانگين موثر ؛ هنجار شود، مسيرهاي تنش در هر سه نمونه مطابق شكل (4      2) ؛ روي يك منحني قرار خواهند گرفت.

از بررسي نمودارهاي اشكال (4      1) و (4      2) نتيجه مي شود كه خاك تحت تنش هاي ميانگين متفاوت ، تنش هاي تفاضلي مختلف، گسيخته مي گردد، در حالي كه گسيختگي آن تنها در يك تنش تفاضلي هنجار شده ويژه ، انجام مي گيرد. نتايج سه آزمايش فوق را مي توان مطابق شكل (4      3      الف)؛ در فضاي q:pنمايش داد. در اين شكل نقاط B3 ,B2 ,B1 ؛ نقاط گسيختگي نمونه ها (كرنش 10%) مي باشند. و همانطوري كه مشاهده مي شود، اين نقاط بر يك راستا قرار مي گيرند. به عبارت ديگر ، نسبت q/p در حالت گسيختگي مقداري ثابت خواهد بود.

مطابق شكل (4      3       ب) مي توان نتايج بدست آمده را در فضاي v:p ترسيم نمود. Vمعرف حجم مخصوص خاك مي باشد كه به صورت ؛ v=1+e و يا نسبت حجم كل به حجم بخش جامد (V/Vs) تعريف مي شود. كه در آن؛ e نسبت تخلخل خاك است. در اين شكل ، ابتدا نمونه ها روي خط تحكيم عادي يعني در نقاط  A3 ,A2 ,A1 قرار داشته ، كه با طي فرآيند آزمايش به نقاط B3 ,B2 ,B1 مي رسند. در اين نمودار مشاهده مي شود كه به دليل ثابت ماندن حجم نمونه ها طي آزمايش زهكشي نشده، مسيرهاي تنش در فضاي v;p به صورت خطوط افقي مي باشند. همچنين مكان هندسي نقاط گسيختگي در فضاي v:p يك منحني همانند منحني تحكيم عادي است.

در صورتي كه نتايج آزمايش در فضاي q/pe:p/pe ترسيم شوند، مطابق شكل (4      4) سه منحني روي هم قرار مي گيرند.

4      1      2       آزمايش هاي زهكشي شده بر روي نمونه هاي تحكيم عادي يافته

سه نمونه از يك نوع خاك رس تحكيم عادي يافته انتخاب شده و تحت آزمايش فشاري سه محوري و در شرايط زهكشي شده قرار مي گيرند. نمونه در شكل (4      5      1) نمايش داده شده است. مطابق اين نمودار نمونه اي كه فشار اوليه بيشتري داشته ، در هنگام گسيختگي مقاومت بالاتري از خود نشان مي دهد.

همچنين نمودار؟؟؟ در شكل (4      5      1) نمايش داده شده است. اين نمودار نشان مي دهد كه رفتار هر سه نمونه يكسان مي باشد.

اگر نتايج شكل (4      5      1) را هنجار نماييم، نمودار شكل (4      6) بدست مي آيد. اين نمودار بيان مي دارد كه گر چه سه نمونه تحت فشارهاي اوليه مختلف ، در هنگام گسيختگي مقاومت هاي متفاوتي از خود نشان مي دهند ، ولي همواره نسبت q/pe براي نمونه ها يكسان مي باشد.

مسيرهاي تنش در فضاي q:p براي نمايش زهكشي شده در شكل (4      7      الف) نشان داده شده است، در اين شكل مسيرهاي تنش خطوطي مستقيم هستند كه شيب آنها 3:1 مي باشد. با توجه به اين كه:

؟؟؟؟

چون در آزمايش سه محوري فشار ؟ ثابت بوده؟ افزايش داده مي شود، بنابر اين:

؟؟؟؟

مسيرهاي تنش از نقاطي روي محور فشارهاي اوليه يعني نقاط؛ A3 ,A2 ,A1 شروع شده و به نقاط B3 ,B2 ,B1 ختم مي شوند. مكان هندسي نقاط انتهايي در فضاي q:p يك خط مستقيم مي باشد. مسيرهاي تنش در فضاي v:p نيز مطابق شكل (4      7      ب) از نقاط A3 ,A2 ,A1 شروع شده و در هنگام شكست به نقاط  B3 ,B2 ,B1 مي رسند. مكان هندسي نقاط گسيختگي يك منحني همانند منحني تحكيم عادي است.

4      2       خط حالت بحراني

هرگاه مسير تنش در آزمايش هاي فشاري سه محوري زهكشي نشده و زهكشي شده روي يك نمودار و در فضاي q:p نشان داده شوند (شكل 4      8      الف) ، نقاط گسيختگي روي يك خط مستقيم قرار خواهند گرفت. اين خط نمايشگر مكان هندسي نقاط گسيختگي در خاك بوده و خط حالت بحراني ناميده مي شود. گفتني است كه در يك نمونه خاك، خط حالت بحراني يگانه بوده و به صورت رابطه زير تعريف مي شوند:       

(4      1)            q=Mp

در اين رابطه: َq= تنش تفاضلي موثر                      َp= تنش ميانگين موثر

M= شيب خط حالت بحراني

هرگاه حالت خاك روي يكي از نقاط اين خط قرار گيرد، تغيير تنش يا تغيير حجم در نمونه خاك رخ نخواهد داد. در فضاي v:p (شكل 4      8      ب) نقاط گسيختگي روي يك منحني يگانه همانند منحني تحكيم عادي يافته قرار مي گيرند. با نمايش تغييرات در فضاي نيم لگاريتمي v:Lnp ، منحني حالت بحراني به خط راست تبديل مي شود، كه رابطه آن عبارت است از:

(4      2)            ؟؟؟

در اين رابطه:

V= حجم مخصوص خاك

َp= تنش ميانگين موثر

؟= ضريب ثابت

؟ = ضريب ثابت كه به ازاي ؟؟؟ برابر حجم مخصوص خاك مي باشد.

 

 

لینک دانلود

بررسي رابطه بين انواع اختيار مديران با تعهد سازماني دبيران مدارس راهنمايي پسرانه نواحي هفت گان

بررسي رابطه بين انواع اختيار مديران با تعهد سازماني دبيران مدارس راهنمايي پسرانه نواحي هفت گان

بررسي و شناخت منابع قدرت مورد استفاده مديران به عنوان يكي از عوامل مهم رهبري تصميم گيري و در نتيجه نفوذ كاركنان و همچنين تعيين كننده نوع تعهد سازماني حاكم بر مدرسه … بسيار ضروري است. تداوم اينگونه تحقيقات مي تواند آثار مفيدي در جهت آشنايي مديران با منابع قدرت در بر داشته ، علم و آگاهي آنان را نسبت به منابع اختيار مورد قبول كاركنان افزايش داده و اين شناخت و آگاهي از طرفي باعث به كارگيري منبع اختيار درست و نادرست با روحيه كاركنان توسط مدير و از طرفي باعث افزايش سلامت رواني سازمان مي گردد.

بنابراين اختيار از عواملي است كه مي تواند مستقيم و يا غير مستقيم در تعهد سازماني دبيران تأثير گذاشته و آنرا به صورت منفي و يا مثبت نمايان سازد.

مثلاً در اقتدار بوروكراتيك (ديوانسالاري) احكام ، قوانين و مقررات وقتي مبناي كار مدير قرار مي گيرد ، از دبيران انتظار مي رود بطور مناسب پاسخ دهند در غير اين صورت منتظر عواقب كار خود باشند. (سر جيواني توماس 1373 ـ 11 ) .

تعهد در كار معلمان به چند دليل مي تواند حائز اهميت باشد. اولاً يافته هاي « كوچ و استيرز» 1976 نشان مي دهد كه تعهد سازماني اغلب پيش بيني كننده خوبي براي تمايل ماندن در شغل مي باشد. بعلاوه تحقيقات نشان مي دهد كه كارمندان داراي تعهد بالا ممكن است نسبت به كساني كه تعهد كمتري دارند عملكرد بهتري داشته باشند و نهايتاً تعهد ممكن است شاخص خوبي براي ميزان تاثير و اثر بخشي يك سازمان باشد.

ضرورت و اهميت اين تحقيق در اين است كه استفاده صحيح مديران آموزشي از منابع اختيارات متناسب با كاركنان (دبيران) كه از عوامل مهم رهبري است ، مديران مدارس را در ارتقاء بخشي به سطح تلاش خالصانه دبيران و تعهد سازماني مورد نياز ياري كرده و از طرفي دبيران همواره احساس نمايند كه سازمان براي آنها ارزش و احترام قائل بوده و به نوعي مديريت سازمان از نظريات و وجود آنها در جهت رسيدن به اهداف سازمان استفاده نمايد.

اهداف پژوهش :

                هدف  اصلي (كلي) تحقيق :

بررسي رابطه بين انواع اختيار مديران با تعهد سازماني دبيران مدارس راهنمايي پسرانه نواحي هفت گانه شهرستان مشهد سال تحصيلي 83 ـ 82

                هدفهاي فرعي (جزئي) تحقيق :

آيا بين اختيار فرمند مديران با تعهد سازماني دبيران رابطه وجود دارد ؟

آيا بين اختيار سنتي مديران با تعهد سازماني دبيران رابطه وجود دارد ؟

آيا بين اختيار قانوني مديران با تعهد سازماني دبيران رابطه وجود دارد ؟

پيشينه پژوهش :

در رابطه با سبك هاي مديريت ، پژوهش هاي زيادي انجام شده است و كتب و منابع فراواني به رشته تحرير در آمده است دامنه اين مطالعات از پژوهش هاي دانشگاههاي اوهايو و ميشيگان آمريكا كه عمدتا به شناسايي دو سبك رابطه مداري و كار مداري منتهي گرديد . يك از نظريه هايي كه به سبك مديريت و روابط انساني مي پردازد ، نظريه « مسير ـ هدف »                 مي باشد در اين نظريه اعتقاد بر اين است كه

 

لینک دانلود

آشنایی با پیشینه و ساخت و سردر دانشگاه تهران

آشنایی با پیشینه و ساخت و سردر دانشگاه تهران

      آشنایی با پیشینه و ساخت و سردر دانشگاه تهران

 

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    13  

 

 

 

پشينه

دکتر محمود حسابي اول بار ايده تاسيس يک دانشگاه مستقل و جامع و تمام مدرن در کشور را به وزراي دولت پهلوي ارائه داد. با پيگيري ايشان و دکتر علي‌اصغر حکمت سرانجام دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ با ادغام کردن دارالفنون, مدرسه علوم سياسي, مدرسه طب[۱], مدرسه عالي فلاحت و صنايع روستايي[۲],مدرسه فلاحت مظفر (اولين مدرسه کشاورزي در ايران), مدرسه صنايع و هنر (تاسيس توسط کمال الملک), مدرسه عالي معماري, مدرسه عالي حقوق, و چند مرکز آموزش عالي ديگر تهران در پرديسي در جنوب پارک لاله فعلي تهران داير گشت.[۳] اين دانشگاه بر اساس موسسات آموزش عالي فرانسه الگوبرداري شد و حتي طراحان ساختمان هاي دانشگاه تهران مهندسين فرانسوي بودند, و حتي دروس و برنامه هاي هنرکده (دانشکده هنرهاي زيباي فعلي) دقيقا بر اساس الگوي موسسه اکول د بوزار طراحي گرديد.

پرديس و بناهاي اين دانشگاه بتوسط معماران اروپايي رولاند دوبرول, ماکسيم سيرو, مارکوف, آلکساندر موزر, آندره گدارد, و محسن فروغي طراحي گرديد.

در اواخر دهه ۱۹۴۰ ميلادي ساختار درسي و پژوهشي دانشگاه رفته رفته به سمت الگوبرداري از سيستم دانشگاههاي امريکايي شروع به حرکت نمود[۵]: بطور نمونه دانشکده کشاورزي اين دانشگاه به کمک دانشگاه يوتا توسعه و گسترش يافت.

اما نمونه هاي ديگري نيز ميتوان بر شمرد: در سال ۱۹۵۴ موسسه علوم اداري دانشگاه بکمک دانشگاه کاليفرنيا جنوبي و به رياست دکتر هري مارلو از اين دانشگاه آغاز به ارائه مدارج دکترا نمود. در سال ۱۹۵۸ موسسه روزنامه نگاري دانشگاه تهران بکمک دانشگاه ويرجينيا و دکتر جيمز ولارد آغاز به کار نمود. و دانشگاه جانز هاپکينز امريکا بود که در سال ۱۹۶۵ رشته دکتراي بيماريهاي سلولي (cytopathology) را راه اندازي نمود.

پس از انقلاب فرهنگي و در سال ۱۹۸۶ دانشکده هاي علوم پزشکي از دانشگاه تهران رسما بدستور بخشنامه جديد دولت جداي و مستقل گرديدند و دانشگاه علوم پزشکي تهران را تشکيل دادند. اما بر اساس تفاهم نامه بين دو دانشگاه, اعضاي هيات علمي دانشجويان وپژوهشگران دو دانشگاه کماکان متعهد هستند مقالات علمي و پژوهشي خود را در مجلات وکتب وکنفرانس هاي خارجي وبين المللي با يک نام به چاپ برسانند.

 

 

 

 

تاريخچه

 در ميان موسسات و سازمان هاي وابسته به آموزش عالي كشور دانشگاه تهران  از هر حيث و از هر نظر از جايگاهي رفيع بهره مند است . در واقع  اگر متغيرهايي چون سابقه و قدمت ، تدريس استادان بنام و بلند مرتبه ، تحصيل دانشجويان ممتاز، كثرت دانشجويان ، استادان و كاركنان ، ارزش مدارك تحصيلي در كشور و خارج از آن ، پيوند و تعامل با دستگاه هاي اجرايي و موسسات و شركت هاي صنعتي ، اداري ، اجرايي  و…، داشتن كتابخانه ها و آزمايشگاه ها غني و مجهز، تعدد رشته ها و دانشكده ها و موسسات پيوسته و وابسته ، واقع شدن در پايتخت  و در مركز شهر و… را از معيارهاي تعيين اعتبار و اهميت يك دانشگاه  برشماريم ، بي گمان دانشگاه تهران را بايد معتبرترين و مهم ترين  دانشگاه هاي كشور دانست . بي جهت نيست كه از اين دانشگاه با تعبير ((دانشگاه مادر)) و ((نماد آموزش عالي )) ياد شده است .

 

 

لینک دانلود

آشنایی با پیل سوختی و انواع و مزایا و تولید آن

آشنایی با پیل سوختی و انواع و مزایا و تولید آن

       آشنایی با پیل سوختی و انواع و مزایا و تولید آن

 

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    51   

 

 

 

فهرست عناوين

 

1          تاريخچه پیل سوختی

2          پيل سوختي چيست؟

3          مشخصات عمومي پیل های سوختی یا فیولسل ها

4          نقش الكتروليت در پيل سوختي

5          انواع پيلهاي سوختي كدامند؟

6          مزاياي پيل سوختي چيست؟

7          چه سوختهايي مي‎توانند در پيلهاي سوختي بكار روند؟

8          كاربردهاي پيل سوختي چيست؟

9          قيمت پيلهاي سوختي چقدر است؟

10        آيا مي‎توان از پيلهاي سوختي براي انرژي مصرفي منازل استفاده نمود؟

11        روشهاي توليد پيل سوختي

12        سوخت تازه برای پیل های سوختی

13        ساخت پيل سوختي با نيروي باكتري

14        كاربردهاي پيل سوختي نيروگاهي

15        يکي ديگر از انگيزه هاي وسوه برانگيز بکارگيري پيل سوختي

16        "هيدروژن 3 اوپل" دونده دو ماراتن، قهرمان مسابقات رالي

17        سكوئل جنرال موتورز

18        فناوری های مصرف هیدروژن        پیل سوختی Hydrogen & fuel cell

19         بهبود کارایی پیل‌های سوختی با الکترولیت‌های پلیمری

20        تأمین انرژی پیل های سوختی مبتنی

21         هیدروژن, سوخت مصرفی پیل ها

22        روشهای تهیه هیدروژن

23        پیل سوختی اسید فسفوریک (PAFN)

24        کاربرد های پیل های سوختی اسید فسفریک

25        کاربردهای پیل های سوختی درکشورهای مختلف

26        نخستين‎‎ خودروهاي‎ پيل‎ سوختي‎در ايران

27        نانو بيوتكنولوژي

28        نحوه توليد برق در پيل سوختي

29        كاربردهاي پيل سوختي  فضايي

30        پيل سوختی به جای باتری

 

 

 

 

تاريخچه پیل سوختی

اگر چه پيل‌سوختي به تازگي به عنوان يكي از راهكارهاي توليد انرژي الكتريكي مطرح شده است ولي تاريخچه آن به قرن نوزدهم و كار دانشمند انگلیسی سرویلیام گرو بر مي‌گردد. او اولين پيل‌سوختي را در سال 1839 با سرمشق گرفتن از واکنش الکترولیز آب، طی واکنش معکوس و در حضور کاتالیست پلاتین ساخت.

 

 

 

 

William grove

واژه "پيل‌سوختي" در سال 1889 توسط لودويک مند و چارلز لنجر به كار گرفته شد. آنها نوعي پيل‌سوختي که هوا و سوخت ذغال‌سنگ را مصرف مي‌کرد، ساختند. تلاش‌هاي متعددي در اوايل قرن بيستم در جهت توسعه پيل‌سوختي انجام شد که به دليل عدم درک علمي مسئله هيچ يک موفقيت آميز نبود. علاقه به استفاده از پیل سوختی با کشف سوخت‌های فسیلی ارزان و رواج موتورهای بخار کمرنگ گردید.

فصلي ديگر از تاريخچه تحقيقات پيل‌سوختي توسط فرانسيس بيكن از دانشگاه كمبريج انجام شد. او در سال 1932 بر روي ماشين ساخته شده توسط مند و لنجر اصلاحات بسياري انجام داد. اين اصلاحات شامل جايگزيني كاتاليست گرانقيمت پلاتين با نيكل و همچنين استفاده از هيدروكسيدپتاسيم قليايي به جاي اسيد سولفوريك به دليل مزيت عدم خورندگي آن مي‌باشد. اين اختراع كه اولين پيل‌سوختي قليايي بود، “Bacon Cell” ناميده شد. او 27 سال تحقيقات خود را ادامه داد تا توانست يك پيل‌سوختي كامل وكارا ارائه نمايد. بيكون در سال 1959 پيل‌سوختي با توان 5 كيلووات را توليد نمود كه مي‌توانست نيروي محركه يك دستگاه جوشكاري را تامين نمايد.

تحقيقات جديد در اين عرصه از اوايل دهه 60 میلادی با اوج گيري فعالیت‌های مربوط به تسخیر فضا توسط انسان آغاز شد. مركز تحقيقات ناسا در پي تامين نيرو جهت پروازهاي فضايي با سرنشين بود. ناسا پس از رد گزينه‌هاي موجود نظير باتري (به علت سنگيني)، انرژي خورشيدي(به علت گران بودن) و انرژي هسته‌اي (به علت ريسك بالا) پيل‌سوختي را انتخاب نمود.

تحقيقات در اين زمينه به ساخت پيل‌سوختي پليمري توسط شركت جنرال الكتريك منجر شد. ایالات متحده فن‌آوری پیل سوختی را در برنامه فضايي Gemini استفاده نمود كه اولين كاربرد تجاري پيل‌سوختي بود.

 

پيل سوختي چيست؟

پيل سوختي مانند يك باطري كار مي كند اما بر خلاف باطري مادامي كه به آن سوخت رسانده شود، از كار نمي افتد و به شارژ مجدد احتياج ندارد و انرژي را بصورت الكتريسيته و گرما توليد خواهد كرد.پيلهاي سوختي ابزارهاي الكتروشيميايي هستند كه انرژي شيميايي يك واكنش را مستقيما به انرژي الكتريكي تبديل ميكنند . ساختار فيزيكي و بنيادي يا مصالح ساختماني پيل سوختي از يك لايه الكتروليت تشكيل شده كه با يك كاتد و آند منفذ دار در هر طرف در تماس است.

يك سيستم پيل سوختي شامل يك Fuel Reformer مي تواند هيدروژن را از يك سوخت هيدروكربني مانند گاز طبيعي،متانول و حتي بنزين تهيه كند. چون پيل سوختي بر اساس شيمي كار مي كند نه احتراق، خروجيهاي چنين سيستمي خيلي كمتر از تميزترين فرايندهاي احتراق سوختي مي باشد.

 

 

لینک دانلود

آشنایی با قاطعیت و کارکردها و زمینه های فرهنگی آن و بررسی قاطعیت در مدیریت و افراد قاطع

آشنایی با قاطعیت و کارکردها و زمینه های فرهنگی آن و بررسی قاطعیت در مدیریت و افراد قاطع

     آشنایی با قاطعیت و کارکردها و زمینه های فرهنگی آن و بررسی قاطعیت در مدیریت و افراد قاطع

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    17  

 

 

________________________________________

•           مقدمه

•           تعریف قاطعیت

•           کارکردها

•           زمینه فرهنگی قاطعیت

•           طبقه بندی رفتار افراد

•           مدیریت افراد کمرو

•           افراد قاطع

•           زمان قاطعیت

•           منابع

 

 

 

 

مقدمه

در گذشته خیلی از کارکنان آموخته اند که اگر بخواهند حرفشان را بزنند از ترقی و اضافه حقوق خبری نخواهدبود و ممکن است کار خود را نیز از دست بدهند. اما روز به روز پیشرفتهایی برای ایجاد جامعه ای مبتنی بر ارزشهای قاطعیت، حاصل شده است. افراد نسبت به گذشتــــه راحتتر نظر خود را بیان می کنند.

روابط میان افراد به برابری طرفین توجه دارد هرچند رفتار بعضی از مدیران به گــونه ای است که اگر در عصر قبلی زندگی می کردند، خوشحالتر بودند. اما به دلایل متعدد، محل کار تا حد زیادی انسانی تر شده است و کارکنان ابراز عقیده می کنند و به رغم مخالفت رئیس، دیـــدگاههای خود را بازگو می کنند.

قاطعیت برای همـه افراد در سازمان می تواند سودمند باشد و نتایج سودمندی فراهم کند به نحوی که مدیر قاطع رابطه بهتری با زیردستان و برخورد موثرتری با مافوق خود دارد. رفتار قاطع اغلب با رفتار پرخاشگرانه اشتباه می شود. ازجمله تمایزات اساسی میان مدیران قاطع و مدیران پرخاشگر این واقعیت است که مدیر قاطع مورد احترام دیگران است، همان گونه که برای خود ارزش و احترام قایل می شود، به دیگران نیز احترام می گذارد. چنین مدیری به جای آنکه دیگران را مجبور به تبعیت از خواسته های خود کند با آنهــــا مشورت می کند. درحالی که مدیران پرخاشگر به تابعیت محض زیردستان عادت کرده اند نه مشارکتشان.

 

 

 

تعریف قاطعیت

قاطعیت یکی از جنبه های قابل اصلاح ارتباط میان افراد است. این مهارت می تواند افراد را در برخورد با همکاران مافوق و زیردست بسیار یاری دهد.

 

به اعتقاد لازاروس قاطعیت دارای چهار مؤلفه است.

 

اول، رد تقاضا

دوم، جلب محبت دیگران و مطرح کردن درخواستهای خود،

سوم، ابراز احساسات مثبت و منفی

چهارم، شروع، ادامه و خاتمه گفتگوها .

 

به اعتقاد کیت دیویس قاطعیت فرایند بیان احساسات، درخواست تغییرات، دادن و دریافت کردن بازخـــور صادقانه است.

لنج و جاکوبسکی معتقدند قاطعیت عبارت است از گرفتن حق خود و ابراز افکار، احساسات و اعتقادات خویش به نحوی مناسب، مستقیم و صادقانه به صورتی که حقوق دیگران زیرپا گذاشته نشود . قاطعیت با درک و پذیرش اینکه هر فردی حق انتخاب و کنترل زندگی خود را دارد آغاز می شود.

قاطعیت به معنای بهره کشی از دیگران نیست، بلکه به معنای محافظت از خود و منابع خود است .هر تعریفی که از قاطعیت موردقبول قرار گیرد باید در آن بر رعایت و احترام به حقوق خود و دیگران تاکید و بین گرفتن حقوق خود و پایمال کردن حقوق دیگران تمایز قایل شد.

 

 

 

کارکردها

مهارت قاطعیت به فراخور موقعیت چند هدف را برآورده می سازد. به طور کلی استفاده ماهرانه از قاطعیت به فرد کمک می کند که:

•           جلو پایمال شدن حقوق خود را بگیرد

•           تقاضاهای نامعقول دیگران را رد کند

•           بتواند از دیگران درخواستهای معقولی داشته باشد

•           با مخالفتهای نامعقول دیگران، برخورد درست و موثری بکند.

•           حقوق دیگران را به رسمیت بشناسد

•           رفتار دیگران در برابر خود را تغییر دهد

•           از رفتارهای پرخاشگرانه غیرضروری خودداری کند

•           در هر موردی موضع خود را با اعتماد به نفس و آزادانه مطرح سازد.

 

 

 

لینک دانلود

نگاهی به عادتهای بد در کودکان و رفتار با آنها

نگاهی به عادتهای بد در کودکان و رفتار با آنها

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   9

 

 

 

بچه هاي خوب ، عادت هاي بد

 

تعداد زيادي از کودکان عادتهاي بد دارند. برخي پي در پي بيني شان را چين مي دهند، برخي گوشهايشان را مي کشند، بسياري لب پايين شان را مک مي زنند و برخي موها يا لبهايشان را مي جوند. ليست عادتهاي بد دوران کودکي همين طور ادامه دارد، بنابراين امکان پرداختن به همه ي آنها وجود ندارد. ولي با نگاهي ويژه به عادتي نظير انگشت توي بيني کردن، صدا در آوردن از بند انگشتان، ضرب گرفتن با انگشتان، پيچ  و تاب دادن پا و جويدن لپ، در اين سلسله مقالات به شما نشان خواهيم داد که تقريباً چگونه هرعادت بدي را مي توان با استفاده از برنامه ها ي ارائه شده از بين برد.

 

پيشگيري عادت

اکثر عادتها را، اگر از ابتدا به تکرار آنها توجه شود، مي توان تضعيف کرد و از بين برد. در اين مرحله هدف شما کاهش تعداد دفعات عادتي است که همه روزه انجام مي گيرد. اين امر شانش تبديل شدن آن را به يک عادت دايمي کاهش مي دهد. زماني که مي بيند کودکانتان رفتاري را انجام مي دهند که شما مايل به ادامه ي آن نيستيد، توجه خود را به صورت منفي نشان ندهيد. اگر دختر شما دريابد که با انگشت توي بيني کردن مي تواند فوراً فرياد شما را درآورد که «بس است، دستت را از توي بيني ات در بيار!» بعيد است که چنين فرصتهايي را براي جلب توجه شما از دست بدهد. در عوض توجه تان را به زمانهايي که اين عمل را انجام نمي دهد، معطوف کنيد. براي مثال در حين تماشاي تلويزيون به او بگوييد: «چه قدر عالي است که مي بينم برنامه ي تلويزيون را بدون انگشت توي بيني کردن تماشا مي کني.» اگر شما غالباً اين کار را انجام دهيد، کودک شما به زودي از عمل انگشت توي بيني کردن به عنوان وسيله اي براي جلب توجه و تحسين شما، دست خواهد کشيد.

 

 

لینک دانلود

بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان همراه با نمونه موردی

بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان همراه با نمونه موردی

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   142

چکیده ی تحقیق:

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی و مشخص نمودن کارکرد های اساسی مسجد که سبب شده در طول تاریخ نقشی سرنوشت ساز هم ازجهات اجتماعی ، سیاسی و هم در زمینه ی تربیت نسل جوان داشته باشد مشخص شود و سپس به بیان ضعف امروزی مساجد که سبب دوری نسل جوان امروزی از مسجد شده پرداخته شده تا با تکیه بر تحقیقاتی که در گذشته در این زمینه انجام شده بتوان پاسخ گوی سؤالاتی از این دست بود :

آیا مساجد تنوانسته اند تبلیغات گسترده برای جذب جوانان منطقه انجام دهند تا پس از آن بتوانند برنامه های فرهنگی را اجرا کنند ؟

آیا متولیان فرهنگی مساجد(امام جماعت،بسیج مسجد،هیأت امنای مسجد) توانسته اند برنامه هایی را طرح ریزی و اجرا کنند که هم جوانان را به مسجد جذب کندوهم بتواند پاسخ گوی مسایل روز و اساسی آنان نیز باشد ؟

آیا مساجد توانسته اند از نیروهای متخصص و نخبه ی خود که برای جوانان جذاب باشند بهره برده و به حل و فصل معضلات فرهنگی جوانان بپردازند ؟

در فصل اول تحقیق پس از بیان مسأله به ترتیب اهداف تحقیق ،اهمیت و ضرورت تحقیق ،سؤال و فرضیه تحقیق ، متغیر های تحقیق و تعاریف و مفهوم های اولیه پرداخته شده است .

در فصل دوم تحقیق سوابق نظری و عملی تحقیق تا جایی که مقدور بوده از منابع مختلفی نظیر مقالات ، کتابها وسایت های علمی تهیه شده است .

در فصل سوم روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه ، شیوه ی نمونه گیری ابزار جمع آوری اطلاعات و روش آماری در تجزیه و تحلیل اطلاعات ذکر شده است .

در فصل چهارم اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه به دست آمده اند با استفاده از نمودار توصیف شده اند و سپس با استفاده از آزمون خی دو فرضیه ها آزمون شده اند و اطلاعات به دست آمده از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

در فصل پنجم نتایج اصلی تحقیق و یافته های فرعی از تحلیل پرسشنامه به دست آمده اند ذکر شده و سپس به جمع بندی نتایج پرداخته شده است در آخر هم محدودیت ها و موانع فرا روی تحقیق و همچن ینتوصیه به پژوهشگران دیگر ذکر شده است

البته در پایان تحقیق نیز منابع و مآخذ و همچنین یک نسخه از پرسشنامه به عنوان ضمیمه در تحقیق قرار داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….7

       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….7

      توصیف موضوع مسأله…………………………………………………………………………………….9

      اهداف و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………..11

      فرضیه………………………………………………………………………………………………………. 13

      تعیین و تعریف مفهومیوعملیاتی متغیرها…………………………………………………………..14

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………18

فصل سوم : چگونگی انجام تحقیق……………………………………………………………………..70

        روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..70

       جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………….70

       تعداد نمونه……………………………………………………………………………………………..70

       شیوه ی نمونه گیری………………………………………………………………………………..70

       ابزار جمعآوری اطلاعات……………………………………………………………………………70

       روش آماری…………………………………………………………………………………………….70

فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………72

         تحلیل پرسشنامه…………………………………………………………………………………72

         آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………90

فصل پنجم:یافته های تحقیق………………………………………………………………………..96

          نتایج اصلی تحقیق……………………………………………………………………………..96

          یافته های فرعی تحقیق……………………………………………………………………..97

          جمع بندی………………………………………………………………………………………..98            

          محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………99

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………..100

ضمائم……………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

لینک دانلود

شناخت و ارزیابی سبک های حل مساله دانشجویان افسرده و مقايسه آنها با افراد غير افسرده

شناخت و ارزیابی سبک های حل مساله دانشجویان افسرده و مقايسه آنها با افراد غير افسرده

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   216

 

 

 

فصل اول : چارچوب کلی پژوهش

1-1       مقدمه

2-1 بيان مسأله پژوهش

3-1  اهميت نظری و عملی پژوهش÷

4-1 اهداف پژوهش

5-1 سئوال ها و فرضیه های پژوهش

6-1 متغیرهای پژوهش

7-1  تعریف متغیرها واصطلاحات

 افسردگی

 بهنجار

سبک حل مساله

1-1مقدمه

بسیاری از انسان ها قادر به حل مساله و برطرف کردن ، به حداقل رساندن و یا تحمل استرس نمی باشند و معمولاً از مقابله های ناکارآمد، ناسازگار و مضری استفاده می کنند که باعث بروز استرس های بیشتری می گردد که اثرات آنها وخیم تر و عظیم تر از استرس اولیه است.

افراد افسرده نسبت به آينده ديد انعطاف پذيري ندارند. آنها احتمالاً بيشتر از افراد غير افسرده آينده خود را منفي مي بينند و به نظرشان احتمال دستيابي به تجارب خوشايند كمتر است به همين دليل افراد افسرده به جاي تلاش براي دستيابي به موفقيت هاي با ارزش در آينده تمام نيروي خود را صرف اجتناب از موقعيت هاي ناخوشايند موجود مي كنند ( ورتهايم ، 1983).

افراد افسرده احساس غمگيني مي كنند چون مشكلات خود را پايدار ، كلي و دروني تلقي مي كنند ( هايمبرگ ، ورميليا، دوج ، بيگر . و پارلو 1987؛ پترسون و سليگمن ، 1987؛ رپس ، پترسون ،‌رينمارد، ابرامسون و سليگمن 1982؛ سوييني و همكاران 1986) :

پايداري : افراد افسرده رويدادهاي منفي زندگي شان را هميشگي و پايدار تلقي مي كنند، يعتي تغيير دادن آنها را بعيد مي دانند. افراد غير افسرده تجارب منفي را به عنوان موانع موقتي كه زياد هم طول نمي كشد در نظر مي گيرند.

كلي نگري : افراد افسرده غرق در مشكلات خود مي شوند و آنها را به همه چيز تعميم مي دهند. افراد غير افسرده مي توانند مسايل را از خود دور كنند . آنها قادرند بين رويدادهاي منفي و مثبت زندگي خود تعامل ايجاد كنند.

دروني بودن : افراد افسرده خودشان را مسئول مشكلات خود مي دانند. غير افسرده ها مسئوليـــت چيزهايــي را كه مي‌توانند تغيير دهند مي پذيرند اما خود را مسئول كامل نبودن خود نمي دانند.

به نظر جروم فرانك ( 1973) يكي از بهترين كارهايي كه روان درمانگرها مي توانند براي مراجعان خود انجام دهند كمك به آنها براي غلبه بر يأس و نا اميدي شان است . در هر مقطع معيني از زمان 20-15 درصد بزرگسالان در سطح قابل توجهي ازنشانه هاي افسردگي رنج مي برند و حدس زده مي شو دكه حدود 75 درصد بيماران بستري در بيمارستان هاي رواني را موارد افسردگي تشكيل مي دهند ( فنل۱ 1989).

در مورد اختلال افسردگی اساسی , مطالعات کلی در ممالک مختلف انجام شده است که ميزان شيوع آن را در زنان دو برابر مردان نشان می دهد. دليل چنين اختلافی ممکن است استرسهای متفاوت , زايمان , درماندگی آموخته شده واثرات هورمونی باشد ( کاپلان و سادوک , 1988).

افسردگی در مفهوم بالينی پنج يا بيش از پنج مورد از موارد زير را در بر می گيرد :

•           خلق افسرده

•           کاهش بارز علاقه يا احساس لذت در اکثر فعاليت ها

•           کاهش قابل ملاحظه وزن يا افزايش وزن

•           بی خوابی يا پرخوابی

•           تحريک يا کندی روانی حرکتی

•           خستگی يا فقدان انرژی

•           احساس بی ارزشی يا احساس گناه بيجا

•           کاهش توانایی تمرکز يا بلا تصميمی

•           افکار تکرار شونده مرگ يا فکر خودکشی .

(DSM-IV , 1994/ به نقل از فرايدنبرگ ).

مطالعات اخير در حوزه افسردگی حاکی از وجود چندين عنصر متفاوت در سبب شناسی و نشانه شناسی افسردگی است. يک عنصر شناختی فعال در سبب شناسی و نشانه شناسی افسردگی در ادبيات به نام نگرانی يا افکار مزاحم منفی ذکر شده است.

تعدادی از مطالعات نشان داده اند که نگرانی قوياٌ با افسردگی ارتباط دارد ( می ير و همکاران 1990؛ متزگر و همکاران , 1990) هنگامی که افکار منفی ناخواسته به خودآگاهی فرد می آيند فشارزا و ناراحت کننده هستند. آنها ترديدهايی در مورد ارزش خويشتن , دلواپسی هايی در مورد آينده يا توهماتی در مورد گذشته تشکيل می دهند. چنين افکاری حس سلامت فرد را تحليل می برند و خلق منفی را افزايش می دهند. خوشبختانه به نظر می رسد که اکثر مردم قادر هستند که چنين افکار ناخواسته ای را با افکار مطلوبتری جانشين نمايند. اما به نظر می رسد که همه افراد قادر به چنين کنترل ذهنی نيستند , به گونه ای که تعدادي از افراد برای يک دوره طولانی دچار افسردگی می شوند و افکار منفی نافذ و پايداری را تجربه می کنند و ممکن است افسردگی آنها ناشی از شکست ويژه در توانايی شان برای کنترل افکار منفی باشد ( ونزولاف , وگنر و روپر , 1988). از سوی ديگر وجود افکار منفی ممکن است با توانايی فرد در ايجاد راه حل های سودمند برای حل مشکلاتش تداخل کند ( نولن – هوکسما , پارکر و لارسون , 1994).

2-1 بيان مسأله پژوهش

افراد با وقايع تنش زای زندگی , ناکامی ها و نااميدی ها روبرو می شوند؛ بعضی افراد قادرند از تجربه های ناخوشايند زندگی استفاده کنند, در حالی که ديگران در افسردگی خود باقی می مانند؛ کسانی که خود را از افسردگی نجات می دهند واجد نوعی تفکر زیر بنایی هستند بنحویکه از تدابير و راهبردهای موثرتری سود می جویند. تعدادی از پژوهشگران عوامل مشترکی را در افرادی که به احتمال زياد افسرده می شوند و هم چنين نوع مداخله آنان در حل مسائل و مشکلات زندگيشان را شناسايی کرده اند و دريافتند که از طريق سنجش همبستگی بين پاسخ های رويارويی ترجيح داده شده افراد افسرده و مقايسه راه حل های آنان با افراد غير افسرده می توان راهبردهای مؤثر مقابله با افسردگی را شناسايی کرد.  

هم چنين افرادی که مهارت مسأله گشای خوبی دارند در مقايسه با افرادی که فاقد اين مهارت هستند کمتر احتمال دارد افسرده شوند. عدم توانايی در اتخاذ تصميم يکی از مشخصات عمده افراد افسرده است اين ناتوانی را می توان نوعی بی کفايتی در استفاده از مهارت های موثر در تصميم گيری يا حل مسأله به شمار آورد .دزوريلا و گلدفريد )1971) حل مسأله را بعنوان فرايندی رفتاری شناختی تعريف کرده اند که می تواند انواعی از پاسخ های متناوب بالقوه سودمند را جهت مقابله با موقعيت های دشوار در اختيار افراد قرار دهد. بدين جهت از اهداف آموزش به مراجعان در مهارت های حل مسأله اين می باشد که يک راهبرد جهت سازگاری کلی در اختيار آنان قرار دهد.

بررسی نزو و پری (1989) نشان داد که حل مسأله يک رويکرد درمانی شناختی – رفتاری است که در درمان افسردگی موثر و مفيد می باشد. افراد افسرده بر اساس مدلهای شناختی دارای ساختارها وفرايندهای شناختی افسردگی زا می باشند ( مبينی 1372).

تفکر افسردگی زای بيماران , آنها را از حل مسائل باز می دارد, هدف اصلی درمان پيدا کردن راه حل هايی برای مسائل بيمار با استفاده از راهبردهای شناختی – رفتاری است نه اينکه صرفاٌ به بيمار کمک شود, دارای تفکر منطقی گردد . لذا درمان شناختی – رفتاری را می توان نوعی حل مسأله در نظر گرفت که هدف کوتاه مدت آن تسکين نشانه های افسردگی و هدف دراز مدت آن استفاده از راهبردهای حل مسائل برا ی حل مشکلات زندگی و کاهش برهه های افسردگی در آينده است فنل ( 1989).

لذا با مطالعه دقيق و بررسی علمی سبک های حل مسأله در افراد افسرده و مقايسه آن با افراد غير افسرده می توان سبک های مقابله ای متفاوت را شناسايی و ارزيابی کرد , و هم چنين پی برد که فرايندهای حل مسأله در راهبردهای مقابله ای چگونه در ساخت های شناختی افسردگی نقش داشته تا درمانگران آگاهی و توانايی بيشتری در خصوص اين فرآيند , چگونگی کنترل و کاهش آن کسب نمايند.

 

3-1 اهميت نظری و عملی پژوهش

به لحاظ ماهيت پيچيده و تغيير يابنده جامعه ما , مردم پيوسته خود را روياروی با مشکلات متنوع می يابند . بسته به پيچيدگی موقعيت و پيامدهای اين مشکلات مقابله ها ممکن است ، مهم و يا قابل توجه نباشد. انسان ها از نظر نحوه کنترل و تحمل مشکلات به رغم ميزان دشواری آن با هم متفاوتند. بسياری از مسائل را , که از نظر بالينی رفتار نابهنجار يا آشفتگی هيجانی خوانده می شود, می توان به مثابه رفتار غير کارآمد همراه با پيامدهای منفی آن از جمله اضطراب , افسردگی و ايجاد مشکلات ثانوی دانست . در اين راستا , رويکرد حل مسأله می تواند در حکم ابزار مهمی برای مواجهه با بسياری از مشکلات موقعيتی و حل آن ها مورد استفاده قرار گيرد. حل مسأله بر يک فرايند رفتاری شناختی يا آشکار دلالت دارد که: 1) پاسخ های بالقوه موثر برای موقعيت مشکل را فراهم می کند و 2) احتمال انتخاب موثرترين پاسخ را از بيان پاسخ های متعدد, افزايش می دهد.

ربط سبک حل مساله با درمان بر این فرض استوار است که سبک حل مساله نوعی تفکر زیر بنایی است که فرد در خصوص مشکلات و موقعیت های استرس زا اتخاذ می کند و ناتوانی در شناخت و ارزیابی صحیح از مشکلات موجب ناکارآمدی تلاش فرد در حل مساله بطور موثر می گردد بنحویکه پیامدهای آن در ایجاد و ابقا اختلالات عاطفی در مطالعات روان شناختی بتازگی مطرح شده است بطوریکه بوربوک ( 1995) بر لزوم بکار گیری روش های شناختی رفتاری از جمله تصمیم درمانی جهت تداوم بهبودی و کنترل افسردگی تاکید می کند.

طبق نظريه شناختی افسردگی , هسته مرکزی افسردگی اختلال شناختی است و تغييرات عاطفی و جسمی و ساير خصوصيات افسردگی نتيجه اختلالات شناختی است ( کاپلان – سادوک 2003).

اهميت عوامل شناختی در افسردگی و ساير اختلالات روانی آنقدر مهم است که بِک , ( 1976) , می گويد : شناخت های منفی در ذات افسردگی است نه علامت يا نتيجه آن . افراد افسرده خود را ناتوان و درمانده می کنند. زيرا محيط خود را ناخوشايند می يابند ، نسبت به آينده ديد انعطاف پذيری ندارند و به نظرشان احتمال دستيابی به تجارب خوشايند کمتر است ( آندرسون , 1990 ؛ پيرنسکی , هولت و گرينبرگ , 1987) . افراد افسرده چون مشکلات خود را پايدار , کلی و درونی تلقی می کنند به جای تلاش برای دستيابی به موفقيت در حل مسائل تمام نيروی خود را صرف اجتناب از موقعيت های ناخوشايند موجود می کنند( کلينکه , ترجمه : محمد خانی , 1382) . طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ( 2001) افسردگی تک قطبی سومين رتبه را بين کل بيماری ها دارد, به طوريکه پيش از 150 ميليون نفر از مردم دنيا در هر برهه از زمان از افسردگی رنج می برند و حدود يک ميليون خودکشی موفق هر سال در جهان وجود دارد. شيوع افسردگی اساسی در جمعيت به طور کل بين 3 تا 10 درصد است و در افرادی که دچار بيماری های مزمن هستند اين ميزان بيشتر است ( امين اسماعيلی , 1383) . سنگينی بار اقتصادی اين بيماری بر جامعه و خانواده ها وکاهش کارآيی و ناتوانی در تحصيل و شغل يابی و حفظ شغل برای افراد مبتلا به افسردگی , ضرورت انجام پژوهش های متعددی را در اين زمينه می طلبد به خصوص در جامعه ما به دليل ويژگی های خاص هم چون جمعيت جوان و تحصيل کرده , مشکلات اشتغال , مهاجرت و پی آمدهای آن , تغييرات سريع فرهنگی همراه با رشد روز افزون آسيب هايی مانند :اعتياد , طلاق ,فرار جوانان از خانه ، ترک تحصیل رفتارهای پر خطر و غير ايمن و ديگر آسيب های روانی , اجتماعی که وجود دارند.

شواهد علمی پژوهشگران بين سبک حل مسأله با درماندگی و سطح استرس ارتباط پيوسته ای يافته اند که پيش بينی کننده خودکشی در دانشجويان دانشگاه است. هم چنين نتايج دو مطالعه سبک حل مسأله کسيدی و لانگ ( 196) شواهدی را فراهم ساخت مبنی بر اینکه سبک حل مسأله متغير بسيار مهمی در تفسير بيماری روانی و درک فرايند استرس است.

اين پژوهش به منظور استفاده ازنظریه ها و يافته ها منتج از مطالعات پژوهشگران تلاش دارد مدل های نظری و کاربردی سبک های حل مسأله را در ميان دانشجويان کشور بررسی نموده و احتمالاً موجب توسعه و گسترش آن شود و دراين راستا نسبت به رفع نقايص يا پيشنهاد وجهی بدیل کمک کننده باشد.

 

4-1 اهداف پژوهش

توانايی های روانی – اجتماعی فرد را قادر می سازد تا در ارتباط با ساير انسان ها , جامعه , فرهنگ و محيط خود مثبت و سازگارانه عمل کرده و سلامت روانی خود را تأمين کند .

نظريه های آسيب شناسی روانی افسردگی بيشتر بر محتوای شناخته و باورها و نگرش ها متمرکز بوده اند و کمتر به فرم شناخت در افسردگی و ديگر اختلالات بالينی توجه کرده اند از اين لحاظ نظريات دقيق و مبسوطی را ارائه کرده اند ( اليس , 1962 , بک 1967) . به لحاظ اينکه حل مسأله فرايندی شناختی – رفتاری است که به واسطه آن فرد راه های موثر سازگاری با موقعيت های مشکل زا را کشف می کند. يکی از اهداف اين پژوهش بررسی سبک های مقابله ای دانشجویان در مقابل مشکلات و مسائل است. از طرف ديگر بر اساس مدل های شناختی چنين فرض می شود که شناخت افراد افسرده دارای عناصری منفی است که از ساختارها و فرايندهای شناختی , افسردگی زا ناشی می شوند. و اصطلاح آسيب پذيری شناختی جهت توصيف شيوه تفکری به کار می رود که بعضی افراد را بيشتر در معرض واکنش نشان دادن به محيطشان با رفتار خلق افسرده می کند ( بلک بورن و اسمايت , 1985) .

 

 

لینک دانلود

آشنایی با کولر خودرو و قطعات آن ، نحوه عملکرد سیستم ، سرویس و تعمیرات کولر

آشنایی با کولر خودرو و قطعات آن ، نحوه عملکرد سیستم ، سرویس و تعمیرات کولر

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:    62

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

مقدمه

در عصر حاضر ديگر وجود كولر در اتومبيل به‌عنوان يك وسيله لوكس تلقي نمي‌شود بلكه كولر اتومبيل به عنوان ضرورتي مطرح مي‌گردد كه ضامن استفاده از اتومبيل توام با امنيت و آرامش خاطر است.

احتياجي به توضيح نيست كه هنگامي كه اتومبيل شما مجهز به كولر باشد، مي‌توانيد با اعصاب آرامتر و راحت‌تر به رانندگي بپردازيد. زيرا هرگز گرماي طاقت فرسا، گازهاي خطرناك، گرد و غبار و سر و صدا به داخل اتومبيل شما راه نخواهد يافت.

سيستم كولر اتومبيل در واقع از مجموعه قطعاتي تشكيل شده است كه پس از نصب برروي اتومبيل، براي فضاي داخل كابين توليد برودت دلخواه را مي‌نمايند. كولر اتومبيل با كاهش حرارت و رطوبت داخل كابين به ما كمك مي‌نمايد تا رانندگي راحت‌تري داشته و در طول مسير از آرامش كافي برخوردار باشيم.

چون در موتور عمل احتراق صورت مي گيرد بنابراين درقطعات داخل موتور اتومبيل حرارت توليد مي شود و اگراين حرارت به وسيله دستگاه خنك كننده گرفته نشود، باعث خسارات زيادي مي گردد و از طرفي كمبود حرارت نيز باعث خرابي موتور خواهد شد پس موتور بايد هميشه داراي حرارت متعادل باشد. بهترين حرارت براي موتور 8/73 الي 82 درجه سانتي گراد (65 الي182 درجه فارنهايت) است.

انواع دستگاههاي خنك كننده عبارتند از:

•           دستگاه خنك كننده مستقيم، كه كليه دستگاه با هوا خنك مي شود.

•           دستگاه خنك كننده غير مستقيم، كه كليه دستگاه با آب خنك مي شودو داراي رادياتور مي باشند.

در عصر حاضر دیگر وجود کولر در اتومبیل به عنوان یک وسیله لوکس تلقی نمی‌شود بلکه کولر اتومبیل به عنوان ضرورتی مطرح می‌گردد که ضامن استفاده از اتومبیل توام با امنیت و آرامش خاطر است. احتیاجی به توضیح نیست که هنگامی که اتومبیل شما مجهز به کولر باشد، می‌توانید با اعصاب آرامتر و راحت‌تر به رانندگی بپردازید. زیرا هرگز گرمای طاقت فرسا، گازهای خطرناک، گرد و غبار و سر و صدا به داخل اتومبیل شما راه نخواهد یافت. سیستم کولر اتومبیل در واقع از مجموعه قطعاتی تشکیل شده است که پس از نصب برروی اتومبیل، برای فضای داخل کابین تولید برودت دلخواه را می‌نمایند. کولر اتومبیل با کاهش حرارت و رطوبت داخل کابین به ما کمک می‌نماید تا رانندگی راحت تری داشته و در طول مسیر از آرامش کافی برخوردار باشیم.

کليات سيستم کولر

 کولر تراکمی يکی از انواع سيستمهای تهويه جهت ايجاد سرمايش می باشد و اصول آن بر اساس سرمايش ايجاد شده از تغيير فاز مايع به گاز يک نوع مبرد در فشار و دمای خاص می باشد. مطابق شکل زير شامل سيکل تراکمی دارای قسمتهای اصلی زير می باشد:

1          کمپرسور : کمپرسور بخشی از مدار سيکل تراکمی است که مبرد را درمدار کولر به گردش در می آورد و باعث افزايش فشار آن ميگردد.

2          کندانسور: کندانسور يک مبدل حرارتی می باشد که حرارت مبرد را گرفته و به محيط بيرون منتقل می‌کند .

3          اواپراتور: اواپراتور يک مبدل حرارتی است که حرارت را از محيط اطراف خود جذب می کند و باعث خنک شدن محيط می شود.

4          شير انبساط: شير حرارتی قابل تنظيمی است که قبل از ورود مايع به اواپراتور باعث کاهش فشار مايع مبرد و آماده سازی آن برای تبخير در فضای داخل اواپراتور می گردد.

5          خشک کن: وظيفه خشک کن شامل :

1)         جذب رطوبت از مايع مبرد ، جذب ذرات ريز

2)         آلودگيهايی که وارد مدار کولر شده اند

3)         ذخيره سازی مايع مبرد

4)         جدا کننده گاز از مايع که باعث ورود مايع وارد شير انبساط می شود.

 

 

 

 عملکرد سيکل تراکمی به اين صورت است که گاز مبرد در فشار پايين وارد کمپرسور شده وکمپرسور متراکم می شود.

 مبرد خروجی از کمپرسور ،گاز با فشار و دمای بالا می باشد .

 سپس مبرد از طريق اتصالات مربوطه وارد کندانسورشده و در حين عبور از لوله های کندانسور، حرارت خود را از طريق پره های کندانسور به محيط اطراف منتقل می کند. در اثر انتقال حرارت، گاز مبرد در فشار بالا، به مايع فشار بالا تبديل می شود.

 سپس مبرد مايع وارد خشک کن شده، رطوبت و ناخالصيهای موجود در سيکل توسط مواد جاذب و فيلتر موجود درخشک کن جذب می گردد و مقدار اضافی مبرد در آنجا ذخيره می شود.

 در ادامه مايع مبرد با فشار بالا از شير انبساط که در قسمت ورودی اواپراتور قرار دارد عبور کرده و دراثر عبور از گلوگاه (اُريفيس) شير انبساط، فشار و دمای مايع ، کاهش پيدا می کند. مبرد بصورت مخلوط دو فاز مايع      گاز با فشار پايين وارد اواپراتور می گردد. پايين آمدن فشار مبرد باعث پايين آمدن نقطه جوش مبرد می گردد. بنابر اين مايع در مجاری اواپراتور با جذب گرمای محيط اطراف شروع به جوشيدن کرده و تغيير فاز از مايع به گاز فشار پايين انجام می شود .

 گاز فشار پايين پس از خروج از اواپراتور وارد کمپرسور شده و سيکل به همين ترتيب تکرار می شود.

 

     

لینک دانلود

بررسی بازیابی اطلاعات براي وب معنایی و استخراج اطلاعات مبتنی بر یک Crawler با استفاده از آنتالوژي

بررسی بازیابی اطلاعات براي وب معنایی و استخراج اطلاعات مبتنی بر یک Crawler با استفاده از آنتالوژي

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   177

 

 

با ظهور وب، داده ها و اطلاعات زیادي در موضوعات مختلف در اختیار همگان قرار گرفتـ ه اسـت . ایـنداده ها که اکثرا در قالب فایل هاي HTML ارائه شده اند، فرصت مناسـبی را در اختیـار کـاربران وب قـرارداده تا بتوانند با جستجوي کلمات کلیدي مناسب به داده هاي مورد نیاز خود دسـت یابنـد. امـا امـروزه بـاوجود انبوهی از اطلاعات گوناگون در وب، جستجو بر اساس کلمات کلیدي، ما را به تعداد زیادي صفحه وب می رساند  که یافتن اطلاعات مورد نیاز در آن دشوار و زمانبر است. وب معنایی جهت رفع مـشکلاتی از ایـنقبیل به عنوان نسل جدید وب جاري، توسط آقاي تیم برنرز لی [1] معرفی شد. 

وب معنایی به عنوان شاخه جدیدي از وب جاري لازم دارد تـا بـه اطلاعـات موجـود در وب دسترسـیداشته باشد . اما اطلاعات موجود در وب جهت نمـایش آن بـه انـسان هـا سـازماندهی شـده انـد. لـذا بـراي استخراج اقلام اطلاعاتی از ابزاري بنامWrapper  استفاده می شـود . در ایـن نوشـته بـر اسـتخراج از منـابع اطلاعاتی  تمرکز می کنیم و استخراج اطلاعات مبتنی بر یک Crawler که با استفاده از یک آنتالوژي دامنه به شناسایی اقلام اطلاعاتی می پردازد را پیشنهاد می کنیم. 

 

کلمات کلیدي : وب معنایی، حاشیه گذاري معنایی، آنتالوژي، RDF، بازیابی اطلاعات، Wrapper. 

                                     

 

فهرست مطالب 

1               مقدمه …………….4 

2               معرفی وب معنایی…………..8 

2      1      مشکلات وب موجود 9 

2      2      نیاز به بازنمایی دانش …………. 10 

2      3      آشنایی با اجزاي اساسی وب معنایی …..12 

2      4      معماري وب معنایی …………….14 

2      5      آشنایی با خانواده استاندارد هاي XML……………. 17 

  21……… (Resource Description Framework) RDF آشنایی با      6      2

  24………RDF Schema (RDFS) آشنایی با      7      2

  26……….. ها Taxonomy معرفی      8      2

2      9      معرفی طیف آنتالوژي…………30 

2      10      معرفی آنتالوژي …34 

2      11      توصیف منطقی آنتالوژي ها 35 

2      12      سطوح بازنمایی دانش……… 37 

2      13      مشکل نگاشت معنایی …….38 

2               14      خلاصه مطالب …..39 

3               مدیریت دانش و بازیابی اطلاعات….. 41 

3      1      بررسی مشکل……..41 

3      2      نقش آنتالوژي ها ..42 

3      3      معرفی معماري Sesame……..43  3      4      بازیابی اطلاعات براي وب معنایی……….45 

3               5      جمع بندي مطالب48 

4               بررسی فعالیت هاي انجام شده در زمینه استخراج اطلاعات………….. 49 

  50 …………WEBOQL      1      4

  52…. (World Wide Web Wrapper Factory) W4F      2      4

  53OntoKnowledge      3      4

  56…………OntoPrise      4      4

  57…. KIM      5      4

  59………OntoGather      6      4

  60……….BYU    Ontos      7      4

4               8      جمع بندي مطالب .61 

5               ارائه یک چارچوب جهت بازیابی اطلاعات ……..62 

5      1      تحلیل مساله بازیابی اطلاعات…………….62 

5      2      استخراج اطلاعات صریح و اطلاعات ضمنی ……….64 

5      3      مقاومت در برابر تغییرات منابع………….65 

5      4      معرفی چارچوب پیشنهادي..66 

5      5      فعالیت هاي بعدي 70 

مراجع …72 

  72…….[Intoduction to Semantic Web]

  72………[Semantic Web Languages References]

  73…[Knowledge Management & Information Retrieval]

  72………….[Others]

 

1      مقدمه 

در این بخش به بررسی مشکل وب جاري پرداخته و وب معنایی را به عنوان یک راه حل معرفـی مـیکنیم. سپس یکی از چالش هاي موجود در وب معنایی را تشریح کرده و محدوده بحث خود را مشخص میکنیم. 

 

مشکل وب کنونی 

با توجه به رشد روز افـزون وب و بـا وجـود 400 میلیـون وب سـایت [16] و چنـدین میلیـارد منـابعاطلاعاتی (شامل صفحاتHTML ، فایل هاي صوتی و ویدئویی، تـصاویر فایـل هـايRSS ،XML  و غیـره )، عملا وب جاري به یک کتابخانه بزرگ از منابع و اطلاعات مختلف تبدیل شده است.  

 

  

شکل 1 : نمودار رشد سایت هاي اینترنتی [16] 

 

موتور هاي جستجوگر مانند گوگل و یاهو و غیره، به کاربران خود امکـان جـستجو بـر اسـاس کلمـاتکلیدي مشخص را می دهند. اما بزرگترین مشکل در ارتباط با این شیوه جستجو، که به آن جستجوي کـورهم گفته می شود، یافتن کلمات کلیدي مناسب می باشد. البتـه نبایـد فرامـوش کنـیم کـه وب بـ ا همـینوضعیت موجود نیز یک موفقیت بزرگ به حساب می آید . تا ده سال پیش، هرگز کسی فکر آن را نمی کردکه روزي اینترنت بتواند تا این حد در شیوه زندگی انسان ها، اخبار و اطلاع رسانی، ارتباطات و غیـره تـاثیربگذارد.  

اما از طرفی دیگر، وب موجود، داراي یک مشکل اساسی می باشد. می توان گفت که چالش اساسی در ارتباط با وب آن است که منابع موجود تنها براي انسان ها قبل فهم و استفاده می باشد. بنابراین ماشین هـادر جستجو، اشتراك و یکپارچه سازي انبوهی از اطلاعات، محـدودیت هـاي زیـادي دارنـد. در حـال حاضـرماشین ها جهت شناخت محتوي و اطلاعات موجود در وب، نیاز به دانش انسانی دارند و بدون آن تنهـا مـیتوانند کورکورانه، وجود یا عدم وجود یک کلمه کلیدي را مشخص نمایند. 

 

وب معنایی 

ایده توسعه وب جاري با تزریق مقداري اطلاعات تکمیلی ، بگونه اي که اطلاعات موجود قابل فهم برايماشین ها باشد، براي اولین بار توسط آقاي تیم برنرز لی  مطرح گردید [1و2]. ایشان نسل جدیـدي از وبجاري را با نام وب معنایی معرفی کردند و هدف

 

لینک دانلود

آشنایی با انواع الگوها و روشهای نوین تدریس

آشنایی با انواع الگوها و روشهای نوین تدریس

      آشنایی با انواع الگوها و روشهای نوین تدریس  

 

 

 

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    27  

 

 

 

مقدمه :

تعريف روش:

« روش در مقابل واژه ي لاتيني «متد » به كار مي رود ، وواژه ي متد در فرهنگ فارسي « معين » و فرهنگ انگليسي به فارسي «آريانپور »به :روش ، شيوه ،راه ،طريقه ، طرز ، اسلوب معني شده است . به طور كلي «راه انجام دادن هر كاري » را روش گويند .روش تدريس نيز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقي براي ارائه درس مي باشد .

تقسيم بندي روش تدريس :

1 ـ روشهاي تاريخي   2 ـ روشهاي نوين « صفوي ، ص 239، 1370)

« اصطلاح تدريس ،اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي رسد ،اكثر معلمان و مجريان برنامه هاي درسي با معني و ماهيت درست آن آشنايي دارند . برداشتهاي مختلف معلمان از مفهوم تدريس مي تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ي كار كردن با آنها تأثيرمثبت يا منفي بر جاي گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدريس مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد ؛از مهمترين آنها ضعف دانش پايه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از ديدگاههاي مختلف تربيتي است. گاهي آشفتگي و اغتشاش در درك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان ، معلمان و دانشجويان اين رشته مفاهيمي چون پرورش ، آموزش ،تدريس و حرفه آموزي را يكي تصور مي كنند وبه جاي هم به كار مي برند . اين مفاهيم اگر چه ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در هم تنيده داشته باشند ، اصولاً مفاهيم مستقلي هستند و معناي خاص خود را دارند .

پرورش يا تربيت «جرياني است منظم و مستمر كه هدف آن هدايت رشد جسماني ، شناختي ، اخلاقي و اجتماعي يا به طور كلي رشد همه جانبه شخصيت دانش آموزان در جهت كسب و درك معارف بشري و هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و نيز كمك به شكوفا شدن استعداد آنان است » (سيف ،1379 ، 28 ) . بر اساس چنين تعريفي پرورش يك نظام است ، نظامي كه كاركرد اساسي اش شكوفا كردن استعداد و تربيت شهرونداني است كه هنجارهاي مورد پذيرش جامعه راكسب كنند و متعهد به ارزشهاي آن باشند . حتي بسياري از صاحب نظران تربيتي كاركردي فراتر از كاركرد ذكر شده براي پرورش قائلند و معتقدند كه القاي ارزشها و سنتها و اخلاقيات پذيرفته شده جامعه به افراد يكي از قديمي ترين ديدگاه پرورشي است ، به جاي چنين كاركردي ،نظام تربيتي بايد رشد مهارتهاي شناختي از قبيل تفكر انتقادي ، تحليل ارزشها و مهارتهاي گروهي را در كانون كاركردهاي خود قرار دهد تا زمينه ي مردم سالاري در جامعه فراهم شود . (ميلر ،1983) گروهي ديگر نيز بر اين باورند كه نظام تربيتي بايد عامل تغيير و تحول اجتماعي باشد . (فريره ، 1972 )

تحليل مفاهيم و كاركردهاي ذكر شده نشان مي دهد كه به هيچ وجه نمي توان مفهوم «پرورش » را با مفاهيمي چون آموزش ،تدريس و يا حرفه آموزي يكي دانست .پرورش مفومي كلي است كه مي تواند ساير مفاهيم را در درون خود جاي دهد .

مفهوم آموزش برخلاف پرورش يك نظام نيست ، بلكه آموزش فعاليتي است هدفدار واز پيش طراحي شده ،كه هدفش فراهم كردن فرصتها و موقعيت هايي است امر يادگيري را در درون يك نظام پرورشي تسهيل كند و سرعت بخشد .بنابراين آموزش وسيله اي است براي پرورش ، نه خود پرورش .آموزش يك فعاليت مشخص و دقيق طراحي شده است ؛پس هدفهاي آن دقيق تر و مشخصتر و زودرستر از هدفهاي پرورشي است .آموزش ممكن است با حضور معلم ويا بدون حضور معلم از طريق فيلم ،راديو ،تلويزيون و ساير رسانه ها صورت گيرد .

مفهوم تدريس به آن قسمت از فعاليت هاي آموزشي كه با حضور معلم در كلاس درس اتفاق مي افتد اطلاق مي شود . تدريس بخشي از آموزش است و همچون آموزش يك سلسله فعاليت هاي منظم ، هدفدار واز پيش تعيين شده را در بر مي گيرد و هدفش ايجاد شرايط مطلوب يادگيري از سوي معلم است . به آن قسمت از فعاليت هاي آموزشي كه به وسيله ي رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با دانش آموزان صورت مي گيرد به هيچ وجه تدريس گفته نمي شود. بنابر اين آموزش معنايي عامتر از تدريس دارد . به عبارت ديگر مي توان گفت هر تدريسي آموزش است ،ولي هر آموزشي ممكن است تدريس نباشد . چهار ويژگي خاص در تعريف تدريس وجود دارد كه عبارتند از :

الف ) وجود تعامل بين معلم و دانش آموزان

ب) فعاليت بر اساس اهداف معين واز پيش تعيين شده

ج ) طراحي منظم با توجه به موقعيت و امكانات

د) ايجاد فرصت و تسهيل يادگيري . » ( شعباني ،ص 9 ، 1382)

تعريف تدريس :

« تدريس عبارت است از تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد ، بر اساس طراحي منظم و هدفدار معلم ،براي ايجاد تغيير در رفتار شاگرد . تدريس مفاهيم مختلف مانند نگرشها ، گرايشها ،باورها ، عادتها و شيوه هاي رفتار وبه طور كلي انواع تغييراتي راكه مي خواهيم در شاگردان ايجاد كنيم، دربر مي گيرد .» (ميرزا محمدي ،ص 17 ، 1383)

  روش هاي نوين تدريس

روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آيي )

«اين روش با روش سخنراني تفاوت دارد زيرا در روش سخنراني، معلم مسئول دادن اطلاعات به دانش آموزان است. در حاليكه در اين روش اطلاعات توسط دانش آموزان جمع آوري و ارائه مي گردد. اين روش مي تواند مشخص كند كه دانش آموزان تا چه اندازه مي دانند. اين روش يك موقعيت فعال براي يادگيري به وجود مي آورد. نقش معلم در كنفرانس صرفاً هدايت و اداره كردن جلسه و جلوگيري از مباحثاتي است كه منجر به انحراف از موضوع كنفرانس و روال منطقي آن شود. اين روش براي كليه دروس وسنين مختلف كاربرددارد.

 

 

لینک دانلود

آشنایی با پمپ حرارتی، بررسی تهویه مطلوع و آزمایش کمپرسور، تست موتور دیزل و برج خنک کننده

آشنایی با پمپ حرارتی، بررسی تهویه مطلوع و آزمایش کمپرسور، تست موتور دیزل و برج خنک کننده

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   21

 

 

 

پمپ حرارتی (دیجیتال) :

بررسی سیکل مربوط به پمپ حراتی و خواندن اعداد مربوط به دمای هر سنسور و خواندن فشار هوای ورودی و خروجی کمپرسمو در دودبی مشخص و هر دو دوبی با دو حالت خاموش و روشن بودن تن این اعداد خوانده می شود.

حوزه کار پمپ حرارتی : نحوه کار به این صورت است که ابتداء ناز فریونی که در سیستم جریان دیده در داخل «Evapava Tor» تبخیر کنند گرهای ما از محیط اطراف گرفته تا محیط سرد شود که محیط در اینجا همان داخل یخچال و موارد داخل یخچال است بعد از گرفتن گرهای با کار خارجی که روی کمپرسور انجام می شود بین گاز داخل کمپرسور شده و در حالی که ورودی کمپرسور ما همواره فشار کمی از گیچ آبی رنگ متصل به سیستم می خوانیم و در خروجی کمپرسور فشار زیادی را از گیج گرمز رنگ می خوانیم سپس بعد از خروجی کمپرسور ما درای ثاز «Supertlet» یا فوق گرم خواهیم بود در مرحله ی بعد برای اینکه ثاز گرمای خود را از دست بدهد وارد «Condenser» می شود و گرمای را به محیط پس می دهد تا دمای خود را کاهش دهد نه مرحله ی سوم بعد از خروج از کندانسور و با کاهش دما و در شیر انبساط یا لوله مویین می شود و در هنگام خروج با افت فشار مواجه می شود و در نهایت وارد تبخیر کننده می شود تا چرخه کامل شود بنابراین در یک پمپ حرارتی چهار مرحله رخ می دهد تا این که یک سیکل کامل شود و عمل تبرید صورت گیرد شکل تشکیل پمپ حرارتی و روابط میدان آن ها :

 = ضریب عملکرد یخچال

همان گونه که از شکل مشاهده می شود دارای 8 دها هستیم که در مانیتور مشخص شده است و نحوه ی عملکرد آن همان گونه است که در قسمت بالا گفته شده است که دو گیج ورودی و خروجی است که فشار کمپرسمر را در هر دو حالت نشان می دهد است و کنداسمور ما هم دارای یک آب خروجی و ورودی است.

مردی کنه اسور =   خروجی آب =    ورودی آب = خروجی تبخیر کننده =  دمای شیر انبساط=  خروجی کمپرسور = ورودی کمپرسور =   خروجی کنداسور =

2 ) فن روشن

 = حسابی

 

     

لینک دانلود

گزارش تخصصی منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش آموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش آموزان با روش های مناسب

موضوع : گزارش تخصصی منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش آموزان با روش های مناسب

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

چكيده :
    اگر قرار است زندگی کردن را  در مدرسه یاد بدهیم ، می توانیم همه ی زندگی را در مدرسه شبیه سازی کنیم . خلق هر نوع شبیه سازی در زندگی مدرسه ای ، همان زنگی واقعی است. زندگی کردن در مدرسه خود زندگی است. عین زندگی است. وقتی به بچه ها یاد می دهیم چه رفتارهای دلپسندی با یکدیگر داشته باشند ، به آن ها یاد داده ایم که زندگی کردن چقدر شیرین است. (علی رئوف .۱۳۸۵.ص۶)
زنگ تفریح ، جزیی از زندگی و برنامه ی روزمره ی هر مدرسه ، و براساس نظر اکثر دانش آموزان ، بهترین زمان مدرسه است. در این فرصت کوتاه و پرهیجان ، دانشآموزان از محیط جدی و خشک کلاس با سر و صدای فراوان ، داخل حیاط می شوند . برخی با توپ بازی ، کشتی ، دویدن یا انجام فعالیت های پرهیجان دیگر ، انرژی های جسمانی خود را تخلیه می کنند . برخی دیگر دست در دست هم یا در کنار هم راه می روند تا داستان های تمام نشدنی خود را برای یک دیگر نقل کنند. بعضی نظاره گر خاموش بازی های سایرین هستند و گروهی دیگر خشم و عقده های درونی خود را با درگیری جسمانی یا خشونت کلامی بر سر همسالان یا دانش آموزان ضعیف تر خالی می کنند. زنگ تفریح ، هم فرصتی برای استراحت و رفع خستگی کودکان و نوجوانان است و هم مهم ترین وسیله ی اجتماعی شدن آنان به شمار می رود و تجربیاتی کع دانش آموزان در زنگ تفریح بدست می آورند ، می تواند در تگرش آنان نسبت به خود ، مدرسه و تحصیل اثر بگذارد . در کشور ما ، مدیر مدرسه ، نقش چندانی در مدیریت زنگ تفریح بر عهده ندارد. در عوض نقش ناظم یا معاون مدرسه در این زمینه کاملا برجسته است. بعضی از ناظم ها گاه خط کش یا وسیله ی تهدید کننده ی دیگری نیز برای ترساندن و احیانا تنبیه متخلفین به همراه دارند و در حالی که میان دانش آموزان پرسه می زنند مترصدند تا دانش آموزان پرخاشگر ، بی انضباط و متخلف را به سزای اعمال  خود برسانند. اینجانب ….. معاون آموزشی آموزشگاه…………در پژوهش تصمیم گرفته ام زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم. امید است اقدام پژوهی فوق مورد قبول همگان واقع شود.
 مقدمه (بیان و طرح موضوع )
زنگ تفريح هم فرصتي براي استراحت ورفع خستگي کودکان ونوجوانان وهم مهمترين وسيله اجتماعي شدن آنان به شمارمي رودوتجربياتي که دانش آموزان درزنگ تفريح به دست مي آورند مي تواند در نگرش آنان نسبت به خود مدرسه وتحصيل اثربگذارد.بنابرين زنگ تفريح فرصتي است تا دانش آموزان گروه هاي سني مختلف ضمن بازي گروهي باهم دوست شوند و به قول بلاچفورد : شبکه هاي مهم اجتماعي را درمدرسه ايجاد کنند . درکشورمامديرمدرسه نقش چنداني درمديريت زنگ تفريح برعهده ندارددرعوض نقش ناظم يامعاون مدرسه دراين زمينه کاملاً برجسته است .اومعمولاً باوضع مقرراتي که غالباً براي دانش آموزان توجيه نشده است مانند:توپ نياوريد،ندويد،کش بازي نکنيد،روي زمين خط نکشيد و … سعي مي کند ازتصادم ودرگيري دانش آموزان وبروزخشونتهاي اجتماعي آنان به يکديگرجلوگيري کند. بعضي معاونين گاه باخط کش ياوسيله تهديدکننده ديگري نيزبرا ي ترساندن واحياناً بقيه متخلفين به همراه دارند ودرحالي که ميان دانش آموزان قدم مي زنند مترصدند تا دانش آموزان پرخاشگر،بي انضباط ومتخلف رابه سزاي اعمال خودبرسانند. آنان عقيده دارندبااين که بسياري ازدانش آموزان رفتارمعقولي درداخل کلاس ها ازخودنشان مي دهند اما درحياط مدرسه بي انظباط ،خشن وغيرقابل کنترل هستند. اثرات مثبت ومنفي زنگ تفريح درمورداثرات مثبت ومنفي زنگ تفريح وبررسي نظرات مهمترين عوامل ذينفع بعضي ازدانش آموزان ومعلمان، تحقيقاتي درکشور ماصورت گرفته است درحالي که اين بخش اززندگي درمدرسه همانند ساير برنامه هاي آموزشي وپرورشي به خاطراثراتي که مي توانددرزندگي عاطفي واجتماعي دانش آموزان داشته باشدنيازمندتوجه خاصي مي باشد . همان طورکه اشاره شدنمي توان انتظارداشت که رفتاردانش آموز پرخاشگر درحياط مدرسه بدون توجه به شرايط کلاس ،نحوه پذيرش اودرگروه ،رابطه وي باهمسالان وشرايط خانوادگي تشخيص داده شود.بااقدامات تنبيهي وتشويقي رفتارنامناسب ريشه کن گردد.راه حل مشکل مداخله درسطوح مختلف وتوجه به جنبه هاي مختلف زندگي درمدرسه است . علاوه بررهبري قوي ومثبت مديروکادرآموزشي ،جو وروحيه اي درمدرسه بايدباشدکه مشوق اهداف وارزش هاي مشترک بين دانش آموزان ،معلمان واوليا باشد. داشتن انتظار بالا از دانش آموزان ،مشارکت دادن آنان درزندگي وامورمدرسه ،برقراري نظام تشويقي براي کسب موفقيت ،تمرکزبرپيشرفت تحصيلي ورفتاري وايجادمحيط فيزيکي جذاب ازعوامل ديگري است که مي تواند ضامن موفقيت مدرسه درزمينه هاي مختلف به خصوص رفتاري باشد. در پايان نيز بايد به اين مطلب اشاره نمودکه مشابه زنگ تفريح در مدارس ايران بسياري ديگر از جنبه هاي زندگي در مدرسه نيازمند توجه و تجديد نظراست و اين تجديد نظر بايد با همکاري و هم فکري مسئولان آموزش و پرورش ،معلمان وبه خصوص دانش آموزان و اولياء آنان انجام گيرد. با توجه به آن چه که گفته شد و از آن جایی که در مدرسه به کار جمعی و فعالیت گروهی تاکید زیادی می شود و کار جمعی و گروهی تاثیر فراوانی در رشد بهتر دانش آموزان دارد لذا اینجانب به بررسی این موضوع که چگونه زنگ تفریح را برای فرگیران شاد و مفرح؛ همراه بازی و سرگرمی ایجاد نمایم می پردازم امیدوارم که این موضوع و اقدام در جهت ارتقای آن بتواند راهگشای همکاران محترم باشد .
فهرست مطالب
چكيده :    4
مقدمه (بیان و طرح موضوع )    5
بيان مسئله و ارزیابی از وضع موجود    6
اهداف گزارش تخصصی :    6
هدف اصلی :    6
اهداف فرعی :    6
مقایسه با شاخص :    7
جمع آوری اطلاعات    7
جدول تعداد مشاجره ها و درگیری های دانش آموزان پایه دوم در مورخه 30/07/94 تا5/08/94    7
ارائه دو نمونه از درگیری بین دانش آموزان در ساعت تفریح    8
نمونه ی اول :    8
مورد دوم    9
شرح درگیری:    9
پرسشنامه    9
۱- بهبود رفتار در سطح سازمان ، کلاس و فرد که  شامل سه سطح می باشد.    11
الف) بهبود رفتار در سطح سازمان یا مدرسه :    11
ب) بهبود رفتار در سطح کلاس :    11
ج) بهبود رفتار در سطح فرد :    11
۲- بهبود رفتار دانش آموزان از طریق جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی :    12
-3 بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان :    12
4 -بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه :    13
پیشینه علمی پژوهش    14
تجزیه و تحلیل یافته ها :    16
ارائه راه حل موقت:    16
اجرای راه حل:    17
۱-جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی    17
۲-بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه    17
۳- بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان    18
۴-نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب    18
ارزیابی بعد از اجرای طرح    19
نقاط قوت اجرای طرح :    19
نقاط ضعف :    19
توضیحات بیشتر :    19
● زنگ‌های کوتاه تفریح    19
● زنگ‌های تفریح را چگونه شاد، سازنده و سودمند نماییم؟    20
● اولین گام و تفکر در مورد ساعات تفریح    20
۱) زنگ تفریح اول    21
۲) زنگ تفریح دوم    21
۳) زنگ تفریح سوم    23
● سه زنگ تفریح با چه اهدافی؟    23
●نتیجه گیری :    24
پیشنهادها:    24
منابع:    25

لینک دانلود

پاورپوینت جمع متناظر با يك بردار

پاورپوینت جمع متناظر با يك بردار

دانلود   با موضوع جمع متناظر با يك بردار
دارای 7 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
7 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

جمع متناظر با يك بردار
انتهاي بردار = طول بردار + ابتداي بردار
. . .

 

             

لینک دانلود

دانلود پاورپوینت با موضوع اصول و قواعد شیت بندی درک و بیان محیط شهری

دانلود پاورپوینت با موضوع  اصول و قواعد شیت بندی درک و بیان محیط شهری

دانلود   با موضوع  اصول و قواعد شیت بندی درک و بیان محیط شهری دارای 32 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 32 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس
اصول و قواعد شیت بندی
درک و بیان محیط شهری

فهرست
ابعاد و رنگ شیت
ایجاد تعادل بصری و سنگین کردن آگاهانه شیت
خوانایی و گویایی شیت
محتوای شیت های طراحی شهری

. . .

 

لینک دانلود

رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی

رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی

دانلود فایل  کامل رساله طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی
در قالب فایل word و متشکل از 120 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت

معماری سنتی ایرانی یکی از محبوب ترین و در عین حال زیبا ترین انواع سبک ها در میان ایرانیان می باشد که با وجود پدید آمدن انواع سبک های معماری نوین باز هم این نوع معماری مورد توجه می باشد و در ساخت و حتی بازخوانی معماری برخی از فضا ها مورد استفاده قرار میگیرد که در این رابطه به عنوان نمونه موردی در این زمینه رساله ای با محتوای بازخوانی یکی از فضا ها با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی می پردازیم که این مورد باغ مدرسه می باشد که در گذشته ساخت باغ مدرسه ها بیشتر رواج داشت , توضیحات تکمیلی در این رابطه در رساله ارائه شده وجود دارد که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

رساله ارشد طراحی باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی
پایان نامه ارشد باغ مدرسه با رویکرد بازخوانی معماری سنتی ایرانی
سر فصل های رساله

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله ————————————————————– ۱

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ———————————————– ۲

۱-۳- اهداف —————————————————————- ۲

۱-۴- سؤالات تحقیق ———————————————————- ۲

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق ——————————————————— ۳

۱-۶- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ————————————– ۳

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق

بخش اول : شناخت

۲-۱-۱- معماری زمینه گرا ——————————————————-۴

۲-۱-۱-۱- هدف معماری زمینه گرا ———————————————— ۴

۲-۱-۲- نوستالژی هویت گم شده ————————————————– ۵

۲-۱-۲-۱- بحران هویت در معماری امروز——————————————– ۵

۲-۱-۲-۲- تأثیرات باستان گرایی در معماری —————————————— ۷

۲-۱-۲-۳- تأثیرات نظامی گرایی در معماری —————————————— ۷

۲-۱-۲-۴- تأثیرات عملکرد گرایی در معماری —————————————– ۷

۲-۱-۲-۵- تأثیرات مدرن گرایی در معماری ——————————————- ۸

۲-۱-۳- الگوواره های غالب بر طراحی در معماری معاصر ایران——————————  ۸

۲-۱-۳-۱- الگوواره نوگرایی —————————————————– ۸

۲-۱-۳-۲- تلفیق گرایی تجدد و سنت———————————————–  ۹

۲-۱-۳-۳- الگوواره سنت گرایی ————————————————– ۱۰

۲-۱-۴- چهار روایت معماری ایران ———————————————— ۱۰

۲-۱-۴-۱- روایت اول: شفافیت ————————————————– ۱۰

۲-۱-۴-۲- روایت دوم: سلسله مراتب ———————————————- ۱۱

۲-۱-۴-۳- روایت سوم: محرمیت ————————————————- ۱۱

۲-۱-۴-۴- روایت چهارم: محور ————————————————– ۱۱

۲-۱-۵- مفهوم و اهمیت زیبایی ————————————————— ۱۱

بخش دوم : معماری اسلامی و سنتی ایران

۲-۲-۱- معماری اسلامی چیست؟ ————————————————- ۱۲

۲-۲-۲- ویژگی‌های معماری ایرانی ———————————————— ۱۳

۲-۲-۳- ضرورت پیمون در معماری ایرانی ——————————————- ۱۳

۲-۲-۴- زیبایی معماری اسلامی ایرانی ———————————————- ۱۳

۲-۲-۵- معماری دوران اسلامی ایران ———————————————– ۱۴

۲-۲-۶- مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری ایرانی ——————————— ۱۵

۲-۲-۷- تاریخچه ای معماری اسلامی ———————————————- ۱۶

۲-۲-۷-۱-  معانی درونگرایی —————————————————- ۱۶

۲-۲-۷-۲- خصوصیات معماری درونگرا ——————————————– ۱۷

۲-۲-۷-۳- امنیت ———————————————————— ۱۷

۲-۲-۷-۴- محرمیت ———————————————————- ۱۸

۲-۲-۸- سبک‌های معماری ایرانی ————————————————- ۱۸

۲-۲-۸-۱- معماری پیش از پارسی ———————————————— ۱۸

۲-۲-۸-۲- معماری پارسی —————————————————– ۲۰

۲-۲-۸-۳- معماری پارتی —————————————————— ۲۳

۲-۲-۸-۴- سبک خراسانی —————————————————— ۲۶

۲-۲-۸-۵- سبک رازی ——————————————————– ۲۶

۲-۲-۸-۶- سبک آذری ——————————————————– ۲۸

۲-۲-۸-۷-  سبک اصفهانی—————————————————–  ۲۹

۲-۲-۹- ویژگی معماری ایرانی ————————————————— ۳۰

۲-۲-۹-۱- هندسه ———————————————————– ۳۱

۲-۲-۹-۲- شفافیت و تداوم —————————————————– ۳۲

۲-۲-۹-۳- راز و ابهام ——————————————————— ۳۳

۲-۲-۹-۳- گرایش اجتماعی و معماری———————————————  ۳۳

۲-۲-۹-۴- فرهنگ اصول حاکم و پویا ———————————————- ۳۳

۲-۲-۹-۵- اصل نظم و وحدت ————————————————— ۳۳

۲-۲-۹-۶- اصول ورودیها —————————————————— ۳۳

۲-۲-۹-۷- طراحی شهری —————————————————— ۳۴

۲-۲-۹-۸- مسقف کردن پیاده روها ———————————————— ۳۴

۲-۲-۹-۹- درختان سبز در حیاط های مرکزی —————————————– ۳۴

۲-۲-۹-۱۰- ضلع جنوبی خانه ها ————————————————- ۳۴

۲-۲-۹-۱۱-  فرو رفتگی و بر آمدگی در نماها —————————————– ۳۵

۲-۲-۹-۱۲- ضخامت دیوارها در خانه های نواحی گرم ———————————- ۳۵

۲-۲-۹-۱۳- استفاده از طاق‌ها و گنبدها ——————————————— ۳۵

۲-۲-۹-۱۴- سقف‌های دوپوسته ————————————————– ۳۵

۲-۲-۹-۱۵- انتخاب مصالح مناسب ———————————————— ۳۵

۲-۲-۱۰- نگاهی گذراء بر اصول معماری ایرانی—————————————- ۳۶

۲-۲-۱۰-۱- درونگرایی ——————————————————- ۳۶

۲-۲-۱۰-۲- پرهیز از بیهودگی ————————————————— ۳۷

۲-۲-۱۰-۳-  مردم واری ——————————————————- ۳۷

۲-۲-۱۰-۴- خودبسندگی——————————————————  ۳۸

۲-۲-۱۰-۵-  نیارش ———————————————————- ۳۹

بخش سوم  : معماری مدارس

۲-۳-۱- مقدمه ————————————————————– ۳۹

۲-۳-۲- معماری مدارس ——————————————————- ۳۹

۲-۳-۳- ارکان عمومی فضاهای آموزشی——————————————— ۴۰

۲-۳-۳-۱- انتخاب استقرار واحد آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی ———————— ۴۰

۲-۳-۳-۲- مکانیابی فضاهای آموزشی ———————————————- ۴۰

۲-۳-۳-۳-  دسترسی ——————————————————— ۴۱

۲-۳-۳-۴- نور ————————————————————- ۴۲

۲-۳-۳-۵- مقدار انعکاس سطوح ————————————————- ۴۲

۲-۳-۳-۶-نور مصنوعی ——————————————————- ۴۲

۲-۳-۳-۷- صوت ———————————————————– ۴۲

۲-۳-۳-۸- شرایط اقلیمی——————————————————  ۴۲

۲-۳-۴- ایمنی————————————————————–  ۴۳

۲-۳-۵- خصوصیات فیزیکی مدرسه ———————————————– ۴۳

۲-۳-۵-۱- تراکم دانش آموزان ————————————————— ۴۳

۲-۳-۵-۲- رنگ فضاها ——————————————————– ۴۴

۲-۳-۵-۳- سازماندهی و ساختار کلاس——————————————— ۴۵

۲-۳-۵-۴- تزئینات کلاس —————————————————— ۴۵

۲-۳-۵-۵- انواع چیدمان در کلاس ———————————————— ۴۵

۲-۳-۶- فضاهای آموزشی انعطاف‌پذیر ———————————————- ۴۶

۲-۳-۶-۱- هدف ———————————————————— ۴۶

۲-۳-۶-۲- انعطاف‌پذیری —————————————————— ۴۶

۲-۳-۶-۳- ارائه‌ی چند راه کار ————————————————— ۴۶

۲-۳-۷-  تاثیر اقلیم بر روی طرح و شکل ساختمان ————————————- ۴۷

۲-۳-۷-۱- زواره ———————————————————— ۴۸

۲-۳-۷-۲- شکل بنا و نور و روشنایی ———————————————- ۵۲

۲-۳-۷-۳- استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران ———————————- ۵۳

۲-۳-۷-۴-نور در معماری  مدرن ————————————————– ۵۳

۲-۳-۷-۵- شکل بنا و تعادل حرارتی ———————————————– ۵۴

۲-۳-۷-۶- شکل بنا و برف و باران ———————————————— ۵۶

۲-۳-۷-۷- شکل بنا و باد ——————————————————-۵۶

۲-۳-۸- نقش رنگ فضای مدرسه در بهداشت روانی دانش آموزان ————————— ۵۸

۲-۳-۹- پیشینه معماری مدرسه در ایران———————————————  ۵۹

۲-۳-۱۰- پیشینه‎ی آموزش و پرورش در ایران زمین————————————- ۶۰

بخش چهارم  : شناخت پارک و باغ

۲-۴-۱- انواع فضاهای سبز  —————————————————– ۶۲

۲-۴-۲- فضاهای سبز عمومی—————————————————-  ۶۲

۲-۴-۳- فضاهای سبز نیمه عمومی ————————————————- ۶۳

۲-۴-۴- آرامش وآسایش چیست؟ ————————————————- ۶۳

۲-۴-۴-۱- معنای آرامش و آسایش————————————————  ۶۳

۲-۴-۴-۲- فرق بین آرامش و آسایش ———————————————– ۶۳

۲-۴-۵- اثرات مثبت فضای سبز شهری بر سلامتی ————————————– ۶۴

۲-۴-۶- عملکرد اجتماعی ـ فرهنگی فضای سبز شهری ———————————- ۶۴

۲-۴-۶-۱- روابط اجتماعی —————————————————– ۶۴

۲-۴-۷- فضای سبز در مذهب، تاریخ و ادبیات ایران ————————————- ۶۴

۲-۴-۸- تاریخچه بررسی پارکها و فضای سبز در ایران ———————————– ۶۷

۲-۴-۸-۱- تاریخچه پارک سازی در ایران ——————————————– ۶۷

۲-۴-۹- فضای سبز خصوصی ————————————————— ۶۹

۲-۴-۱۰- نکاتی برای تاسیس باغ مدرسه——————————————— ۶۹

بخش پنجم : نمونه مدرسه

۲-۵-۱- مدرسه باهاوس ——————————————————–۷۲

۲-۵-۲- مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک —————————————- ۷۵

۲-۵-۳- معماری پایدار در مدرسه ویبینگ ——————————————– ۷۸

۲-۵-۴- معماری مدرسه عالی مدیریت ———————————————- ۸۱

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان اصفهان ——————————– ۸۷

۳-۲- جغرافیاى تاریخى استان —————————————————  ۸۸

۳-۳- وجه تسمیه ———————————————————— ۸۹

۳-۴- وضعیت اقتصادی استان اصفهان ———————————————- ۸۹

۳-۵- وضعیت صنایع دستی استان اصفهان  ——————————————- ۹۰

۳-۶- مهمترین فرصت ها و قابلیت های استان —————————————–  ۹۰

۳-۷- جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان ———————————————– ۹۱

۳-۸- بررسی اقلیم شهر اصفهان ————————————————— ۹۳

۳-۸-۱- بررسی عناصر اقلیمی —————————————————-۹۳

۳-۸-۲- موقعیت جغرافیایی-اقلیمی اصفهان —————————————— ۹۴

۳-۸-۳- ارتفاع اصفهان ——————————————————– ۹۴

۳-۸-۴-  شیب اصفهان ——————————————————– ۹۴

۳-۸-۵- خاک اصفهان ——————————————————–  ۹۴

۳-۸-۶-  بارندگی اصفهان —————————————————— ۹۴

۳-۸-۷-  بادهای اصفهان ——————————————————-۹۵

۳-۸-۸-  تابش آقتاب- موقعیت خورشید ——————————————–۹۵

۳-۸-۹- ساعات آفتابی و ابری آسمان  ———————————————- ۹۵

۳-۸-۱۰- روزهای یخبندان ——————————————————۹۵

۳-۸-۱۱- دما( درجه حرارت) —————————————————- ۹۵

۵-۲-۱۲- رطوبت نسبی ——————————————————– ۹۵

۳-۹- اصول کلی طراحی ساختمان در نواحی گرم و خشک ——————————– ۹۶

۳-۱۰- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ———————————————– ۹۶

۳-۱۱- انتخاب جهت استقرار ساختمان ———————————————- ۹۶

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۴-۱-  تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی ——————————————-  ۹۷

۴-۱-۱- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی  ———————  ۹۷

۴-۱-۲- پارکینگ در کاربری آموزشی  ———————————————-  ۹۷

۴-۲-  انواع سازماندهی مدارس  ————————————————– ۹۷

۴-۲-۱-  سازماندهی مرکزی—————————————————–  ۹۷

۴-۲-۲-  سازماندهی خطی——————————————————  ۹۹

۴-۲-۳- سازماندهی شعاعی—————————————————-  ۱۰۱

۴-۲-۴-سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی ——————————————   ۱۰۲

۴-۳- خصوصیات فیزیکی مدرسه————————————————- ۱۰۴

۴-۳-۱- ظرفیت مدارس ——————————————————  ۱۰۴

۴-۳-۲- تعداد طبقات مدارس ————————————————— ۱۰۴

۴-۴-  مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز ————————————–۱۰۴

۴-۵-  ظرفیت و  سرانه فضاها ————————————————— ۱۰۵

۴-۶-  سازمان دهی و ساخت کلاس  ———————————————-  ۱۰۷

۴-۶-۱- سازمان اجتماعی کلاس ————————————————  ۱۰۷

۴-۶-۲-  سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس) —————————–۱۰۷

۴-۷- خصوصیات محیط درس  ————————————————-  ۱۰۹

۴-۷-۱-نورگیری کلاس‌ها —————————————————–  ۱۰۹

۴-۷-۲-  استفاده از نور طبیعی —————————————————۱۰۹

۴-۷-۳- استفاده از نور مصنوعی ————————————————–۱۱۱

۴-۷-۴-  شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی  ————————————— ۱۱۱

۴-۷-۵-  سرعت تهویه جهت تجدید هوا——————————————– ۱۱۱

۴-۸- خروجی‌های مدارس  —————————————————–۱۱۲

۴-۹- راهروهای پله  ———————————————————۱۱۲

۴-۱۰-  راهرو ها   ———————————————————–۱۱۲

۴-۱۱-  نرده‌های حفاظ پله  —————————————————–۱۱۲

۴-۱۲- درها  ————————————————————–۱۱۳

۴-۱۳-  فضاهای واحد آموزشی————————————————–۱۱۳

۴-۱۳-۱-  فضاهای بسته یا سرپوشیده———————————————-۱۱۳

۴-۱۳-۲-  فضاهای باز و محوطه آموزشی ——————————————-۱۱۴

۴-۱۴- نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی——————————————-۱۱۴

۴-۱۵- امنیت  ————————————————————–۱۱۶

۴-۱۶- بررسی متر مربع  لازم  برای میز و صندلی دانش آموزان —————————– ۱۱۷

۴-۱۷- موقعیت یک کلاس نسبت  به فضای  باز مجاور آن——————————–  ۱۱۸

۴-۱۸ –  اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس —————————— ۱۱۹
. . .

 

 

لینک دانلود

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي (سيستم تنفسي)

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي (سيستم تنفسي)

دانلود   با موضوع مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي (سيستم تنفسي)
دارای 43 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 43 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

مقايسه سيستم تنفسي با سيستم گردش خون

از نظر مداري سيستم تنفسي پيچيدگي کمتري دارد و داراي انشعابات کمتري است
هوا بر خلاف خون قابل تراکم است که آناليز را مشکل تر مي کند
در سيستم تنفسي بر خلاف گردش خون شير وجود ندارد ولي سيستم شديدا غير خطي است
عبور جريان هوا در ريه ها دوجهته (جزرومدي) است بر خلاف گردش خون که در يک جهت حرکت مي کند
وظيفه سيستم تنفسي کنترل تنفسي کنترل يا ثابت نگه داشتن ميزان اکسيژن و گاز کربنيک خون است که توسط سيستم عصبي و غدد درون ريز انجام مي شود

تعاريف
قانون گازهاي ايده آل (قانون چالز)
…..
P=   (mmHg)فشار گاز
V=   (lit)         حجم گاز
T=   (Kelvin)  دماي گاز
n=   جرم مولکولي/جرم گاز
R=   62.36
شرايط متعارف :
1- شرايط استاندارد فشار و دما
 P  =   760 mmHg….

2-شرايط فشار و دما
P  =   760 mmHg…..          

ميزان حلاليت براي گازهاي اکتيومثل اکسيژن در خون(که با هموگلوبين گلوبول قرمز ترکيب مي شود) بسيار بالاتر از ضريب حلاليت متعارف است.
قانون هنري: گازهايي که با حلال واکنش ندارند ديونيزه نمي شوند به نسبت فشارهاي جزيي در حلال حل مي گردند.
 فشارکل/فشار جزيي=نسبت محلول/نسبت جرم=دانسيته              
. . .

 

       

لینک دانلود