بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه در استان گلستان

بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برکشت دوم پنبه  در استان گلستان

چکیده:
سطح زير كشت پنبه در كشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه بعنوان کشت اول در استان گلستان جهت جبران آن و استفاده بهینه از نیروی کارگری و کارخانجات مرتبط با آن، توجه به کشت دوم پنبه در استفاده بهینه از زمین پس از برخی از محصولات زراعی از قبیل کلزا ضروری به نظر میرسد. این آزمایش به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا، عملیات خاک ورزی و مصرف کود نیتروژن مازاد بر نیاز کودی، در کشت دوم پنبه پس از کلزا، در سال 1384 در ایستگاه تحقیقات پنبۀ هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. آزمایش بصورت بلوکهای خرد شده نواری (strip split plot) با چهار تکرار شامل عوامل خاک ورزی دیسک و شخم بعلاوه دیسک و سه نوع مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا شامل باقی گذاردن بقایا، خرد کردن بقایا با دستگاه چاپر و جمع آوری و خارج کردن بقایا از مزرعه که به ترتیب بصورت افقی و عمودی تصادفی در هر بلوک قرار گرفتند. سپس هر یک از کرتهای حاصل به دو قسمت مساوی تقسیم شده و مصرف کود نیتروژن به مقدار توصیه کودی و 20 کیلو گرم در هکتار مازاد براین مقدار بعنوان کرتهای فرعی در آن اعمال گردید. نتایج نشان داد که افزایش کود نیتروژن در ابتدای فصل رشد، در بهبود استقرار گیاهچه های پنبه موثر بوده است و باقی گذاردن بقایا سبب افزایش تعداد شاخه های رویا شده ولی بر شاخه های زایا تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین وجود بقایا سبب بهم زدن تعادل نیتروژن خاک شده بطوریکه افزودن نیتروژن اضافه به خاک اجتناب ناپذیر است و اثر کود نیتروژنه حتی تا چین اول محسوس بود. اثر کود مازاد در هر دو عملیات خاک ورزی دیسک و شخم و دیسک نسبت به شاهد (مقدار توصیه شده) بر عملکرد چین اول معنی دار بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین ترکیب تیماری موثر بر عملکرد پنبه در کشت دوم پس از کلزا شامل جمع آوری بقایا، اعمال دیسک و استفاده از کود نیتروژن مازاد می باشد ولی بررسی بیشتر در مدیریت بقایا و کود نیتروژن مصرفی می تواند در راستای عدم حذف بقایای کلزا در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرد.

مقدمه:
انسان برای تامین غذا و افزایش تولید ابتدا سطح زیر کشت را گسترش داد که این عمل با اختراع ماشین آلات کشاورزی همراه بود. مرحله بعدی با افزایش تولید در واحد سطح از طریق بکارگیری ارقام اصلاح شده پر محصول، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، استفاده از کودهای شیمیایی و انرژی های فسیلی همراه بود. سپس کاهش ضایعات پس از تولید و استفاده از صنایع تبدیلی و غذایی مد نظر واقع شد. اکنون علاوه بر افزایش تولید ثبات آن نیز مطرح است. لذا به نظر می رسد که باید سیستم های مختلف زراعی و پتانسیل تولید آن مورد بررسی قرار گیرد .

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
کلیات
1-1- کلزا
1-2- پنبه
1-3- آللوپاتی
1-4- سیستمهای کشت
فصل دوم
 بررسی منابع
2-1- کشت دوم پنبه پس از کلزا
2-2 – مراحل نمو پنبه
2-3- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه
2-3-1- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک
2-3-2- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه
2-3-3- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا
2-4- نیتروژن در پنبه
2-4-1- نقش نیتروژن درگیاه 
2-4-2- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه 
2-4-3- نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه
2-4-4- مصرف کود نیتروژن در پنبه
فصل سوم
 مواد و روشها
3-1- محل و موقعیت اجرای طرح
3-2- نحوه اجرای طرح
3-3- مراحل اجرا
3-4- رقم پنبه مورد کشت
3-5- صفات مورد بررسی
3-6- تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم
 نتایج
4-1- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر استقرار پنبه
  4-2- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی پنبه .             
4-3- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه
4-4- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر چینهای برداشت  و وزن تک غوزه و عملکرد کل
بحث
نتیجه گیری کلی
پیشنهادات
منابع مورد استفاده

                                 

لینک دانلود

شناسایی نیازهای آموزش کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

شناسایی نیازهای آموزش کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

فرمت فایل:         word

تعداد صفحات:   166

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

همان طوری که در قرن 21 در حال وارد شدن به عصر جدید در تحول ساختار و زندگی سازمان هستیم، تغییرات عظیم در محیط اقتصادی به واسطه جهانی شدن و تکنولوژی ایجاد شده است و این امر سازمانهای سراسر جهان را به ایجاد تغییرات مهم به منظور سازگاری بقاء موفق شدن در جهان نوین و هزاره جدید وادار ساخته است. زمانی بود که وظیفه اصلی کارها و مشاغل ایجاد سود و تولید در بلند مدت در تولید محصول بود، اکنون وظیفه مهمتری وجود دارد و آن این است که تبدیل به سازمان اثربخش شوند. نه این که تولید و سود بیشتر اهمیت ندارد، بلکه بدون یادگیری مداوم، سود و تولید بلند مدت امکان پذیر نخواهد بود.

 (آل آقا، 1372، ص 26)

باید دانست که مهمترین و اساسی ترین ثروت هر جامعه ای برای توسعه پایدار، نیروی انسانی آن جامعه است و هر تلاشی که در راستای توسعه انجام شود، باید بر فعالیت های نیروی انسانی تمرکز یابد. با استفاده از سرمایه، منابع طبیعی، زمین و سایر عوامل اقتصادی هدف های توسعه جامعه محقق می شود ولی هیچ کدام از آن ها به اندازه نیروی انسانی حائز اهمیت نمی باشد، زیرا تولیدات صنعتی، ارائه خدمات و به طور کلی هر فعالیتی نیازمند نیروی انسانی ماهر کار آزموده است (دولان و شولر، 1377 ، ص 77)

به همین منظور شرکت ها برای افزایش اثر بخشی و کارایی و فراکنشی عمل کردن با تغییرات به بهسازی نیروی انسانی خود پرداختند! زیرا آموزش و کاربرد دانش علوم رفتاری برای اصلاح و تغییر رفتار فردی و گروهی سنگ زیر بنایی بهسازی است (میر کمالی،1377 ،ص 92،)

ویژگی مهم سرمایه انسانی درونی بودن و نهفتگی در انسان هاست. لذا این سرمایه صرفاً بر مبنای ارائه دانش به فرد و ایجاد مهارت در او در طول زمان قابل حصول است.

افراد سازمان ها در دهه 1990 با برخی چالش های بسیار سخت مواجه گشته اند که ناگزیر به مقابله با آنها بوده اند. اما اکنون که پای به درون سالهای آغازین هزاره سوم می گذاریم باید از خود بپرسیم، چه کسانی دارای برتری برای غلبه بر این موانع هستند؟

 

این برتری متعلق به کسانی است که خود را متعهد به یادگیری مستمر می دانند

(اسپارک،1382 ، ص 48)

 

بیان مساله:

مهمترین مساله در قبال تغییرات محیط، آموزش و بهسازی منابع انسانی است. زیرا سرمایه گذاری در آموزش و بهسازی منابع انسانی، سرمایه گذاری بلند مدتی است که آثار منافع آن به خود فرد، سازمان و جامعه بر می گردد.

ضرورت های جدید عصر حاضر، موفقیت کشور ما در عرصه جهانی، پیچیده تر شدن اهداف و وظایف سازمانی، پیچیدگی افکار، انتظارات و مهارت های استفاده از تجهیزات از یک طرف و کمبودها و نارسایی هایی در زمینه مهارت ها و دانش کارکنان و مدیران از طرف دیگر، همگی مبین این است که آموزش همواره باید خود را برای رویارویی با تحولات آماده سازد. آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در دانش و مهارت های ویژه مدیران و کارکنان نقش به سزایی دارد بلکه باعث ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی سازمان شده و سازمان بهتر می تواند خود را برای رویارویی با تغییرات آماده سازد. آموزش مدیران و کارکنان در سازمان نمی تواند بدون توجیه تغییرات و تحولات عصر حاضر راه خود را بپیماند و باید هماهنگی لازم بین آموزش و تغییرات به وجود آید. تا بهره گیری مناسب از آموزش حاصل گردد. (دراگر،1378 ص 36،)

به عبارتی دیگر تعیین نیازهای آموزش اولین قدم در برنامه ریزی آموزشی و در واقع نخستین عامل و ایجاد و تعیین اثر بخشی سیستم آموزش و بهسازی است. اجرای برنامه ها باید با توجه به نیازهای عینی و واقعیت های شغلی و حرفه ای باشد. زیرا آموزش پر هزینه است و چنانچه به درستی برنامه ریزی نگردد، باعث اتلاف منابع مالی و مادی می گردد. اصلی این است که در بسیاری از شرکت ها به دلیل تشخیص ندادن نیاز به راهبرد توسعه منابع انسانی که باید از راهبرد کسب و کار نشأت گیرد، مقادیر متنابهی از بودجه های تخصیصی خود به توسعه منابع انسانی را تلف می کنند. (گريگور 1372،ص 42)

آموزش مدیران و کارکنان در سازمان ها امری حیاتی است. آموزش مدیران و کارکنان در سازمان نمی تواند بدون توجه به تغییرات و تحولات عصر حاضر راه دیرین خود را بپیماید و باید هماهنگی های لازم بین آموزش و تغییرات به وجود آید تا بهره گیری موعود از آموزش حاصل شود . ( ویلسون 1992 )

بنابراین یک سازمان بدون منابع انسانی هیچ است، همان طوری که نلسون می گوید: «واقعیت این است که تنها چیزی که دنیای رقابتی متمایز می کند منابع انسانی است، تجهیزات و ساختمان ها یکی هستند، افرادند که موجب تمایز می شوند .(جاکوب 2002)

بنابراین تعیین نیازهای آموزش مدیران و کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است و می بایست علاوه بر دارا بودن توانایی های ذهنی، جسمی هنری و همچنین ویژگیهای روانی و اجتماعی از دانش و مهارت های کافی در زمینه وظایف مربوط به خود بهره برده باشد تا بتوانند در جهت استفاده از منابع، موفقیت قابل ملاحظه ای را بدست آورند.

به همین دلیل کشورهای پیشرفته دنیا برای آموزش و تربیت نیروی انسانی خود اهمیت زیادی قائل هستند. سرمایه گذاری در نیروی انسانی سرمایه گذارای بلند مدتی است که آثار و منابع آن به خود، سازمان و جامعه برخواهد گشت. (سینگر1378،ص 51،)

بر این اساس محقق قصد تعیین نیازهای آموزشي كاركنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان را داشته که این منجر به برنامه ریزی آموزش آنان و بهبود کارکرد آموزش و بهسازی کارکنان و تبعاً اثر بخشی سازمان خواهد بود.

این تحقيق برای شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزش کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل می باشد تا از طریق آن نیازهایی که حد بالایی هستند به عنوان نیاز ارجح ، مشخص تا در طراحي برنامه آموزشي کارکنان مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به تغییرات و تحولات مهم در زمینه های علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی و به روز کردن جوامع سازمانها جهت رویارویی با اینگونه تحولات و تغییرات نیاز است که کارکنان سازمانها و ادارات بطور مداوم به تقویت بنیه دانش و مهارت و نگرش خود بپردازند. بنابراین هدف مطالعات نیازسنجی فراهم سازی اطلاعات برای برنامه ریزان است. فرآیند نیاز سنجی می تواند منتج به شناسایی مقاصد، اهداف، و میزان تحقق آن اهداف و مقاصد گردد. در سایر قلمروها نیز نیازسنجی می تواند منجر به تدوین برنامه های کوتاه مدت و ضربتی و برنامه های بلند مدت و آینده نگر گردد. (ابیلی 1377 ، ص 20)

گسترش و توسعه علوم و فناوری در جهان امروز به خصوص کشورهای پیشرفته به طور نسبی کلیه فعالیت های اجتماعی جوامع را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان نقش نیروی انسانی ماهر و متخصص در هدایت کلی سازمان اهمیت خاصی دارد با توجه به شرایط عصر حاضر که رقابت های صنعتی و اقتصادی می باشد بدیهی است که کشورهای برخوردار از نیروی انسانی متخصص و خبره در زمینه های گوناگون کار در وضعیت بهتری هستند. بنابراین کشورهای در حال توسعه به منظور رسیدن به مرحله مطلوب اقتصادی و صنعتی، نیروی انسانی و آموزش را درصد اولویت های خود قرار دهند. و در زمینه تربیت نیروهای متفکر و مبتکر سرمایه گذاری کنند. (همان ص 29 )

بررسی نیازهای آموزشی محور و مسیر را نشان می دهد سازمان باید در ارتقای سطح دانش و مهارتهای کارکنانشان سرمایه گذاری کند. حتی وقتی که نیازهای آموزش بدیهی به نظر می رسد باز هم ضرورت دارد که دانش مشخص و الزامات مهارتها مورد بررسی قرار می گیرند. تا بتوان روشهای مناسبی را برای برآورده کردن آنها انتخاب کرد. از سویی دیگر نیازسنجی استراتژیک، یک توسعه حرفه ای منابع انسانی را با رویکرد سیستمی فراهم می آورد تا به بررسی عملکرد موجود و توسعه را حل هایی جهت بهبود عملکرد جدید بیانجامد.

 (شانون 2003)

از طراحی پیچیدگی فزاینده جامعه، پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن افزایش نیازمنده ها و گسترش سازمانها ایجاب می کند که از کارکنان کارآمد و ماهر در اداره و سازمان ها استناد شود. زیرا بازده و عملکرد معقول کارکنان است که موجب بقاء و رشد سازمان می شود. (ایرانژاد، سامان گهر، 1377ص 31)

حال که ضرورت نیازسنجی اجتناب ناپذیر است باید دانست که نیازسنجی شالوده برنامه ریزی است. توجه به این امر مهم ما را به این واقعیت رهنمود می سازد. که علت شکست بسیاری از برنامه های آموزشی چیست؟ علیرغم بودجه ها هنگفتی که هر ساله در موسسات و ادارات و سازمانها مختلف هزینه می شود، نتایج مطلوب ایجاد نمی شود. حقیقت آن است که نیازسنجی، علیرغم اهمیت فراوان آن تاکنون جدی گرفته نشده، یا برنامه ریزان به راحتی از کنار آن گذاشته اند. (میر کمالی، 1377ص 7)

در جمع بندی اجمالی می توان گفت که نیاز سنجی می تواند نقش بسیار مهمی در تصمیمات داشته باشد. و از آنجا که تصمیمات اساسی در خصوص برنامه ها در مراحل طراحی و در ضمن اجرای برنامه ها صورت می پذیرد بنابراین نیازسنجی می تواند از طریق تشخیص نیازها در قبل و ضمن آموزش داده هایی مهمی را برای تصمیم گیری در اختیار برنامه ریزان قرار دهد. در مراحل طراحی نیازسنجی با شناسایی اهداف و نیازهای مهم و دارای اولویت، بستر مناسبی را برای سازمان دهی سایر عناصر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد. بنابراین کلیه تصمیمات در خصوص تدارکات اهداف خاص به محتوای آموزش مناسب و استفاده موثر از سایر منابع و امکانات تابعی از نتیجه مطالعات نیازسنجی است.(فتحی، واجارگاه، 1384 ص65)

از این رو این پژوهش با در نظر گرفتن ضرورت و اهمیت تحقیق مساله بر مبنای تجزیه و تحلیل وشرح وظایف کارکنان نیازسنجی دقیق و عینی که منعکس کننده نیازهای واقعی کارکنان است به مرحله اجرا گذارد. بنابراین بدیهی است که پژوهش حاضر می تواند گامی در راه برنامه ریزی صحیح تر دوره های آموزشی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و پیشنهاداتی جهت اصلاح برنامه های آموزش موجود آن سازمان ارائه دهد لذا در این تحقیق به تعیین نیازهای آموزشی کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل و ارائه چهار چوب آموزش مناسب آنان پرداخته تا شاید گامی موثر در جهت تحقق استراتژی ها و رسالت های سازمان برداشته شود.

 

اهداف تحقیق:

هدف کلی :

هدف عمده و نهایی از انجام این تحقیق شناسائی و تعیین نیازهای آموزش کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل به منظور طراحی برنامه آموزشی مناسب برای آنان می باشد.

 

اهداف جزئی:

برای دستیابی به هدف فوق لازم است ابتدا اهداف جزئی زیر محقق شوند.

1- شناسایی و تعیین دانش ها و مهارتهای موجود کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

2- شناسایی و تعیین دانش ها و مهارتهای مطلوب کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

3- شناسایی و تعیین کمبودها و نقایص در دانش ها و مهارتهای کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

4- اولویت بندی نیازهای آموزشی کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

5- طراحی نمونه ای یک برنامه آموزشی مناسب برای کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

 

 سوالات تحقیق:

سوالات تحقیق با توجه به این که سابقه ای در ارتباط با موضوع این تحقیق در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل وجود ندارد در این تحقیق به جای ارائه فرضیه سوالات زیر مطرح می شود و محقق به دنبال پاسخ گویی به این سوالات می باشد.

1- دانش ها و مهارتهای موجود کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل کدامند؟

2- دانش ها و مهارتهای مطلوب کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل کدامند؟

3- چه کمبودها و نقایصی در دانش ها و مهارتهای کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل وجود دارد؟

4- اولویت نیازهای آموزشی کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل کدامند؟

5- با توجه به اولویت بندی نیازهای آموزشی یک نمونه از برنامه آموزشی برای کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل کدام است؟

 

 

لینک دانلود

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قصر شیرین (واقع در استان کرمانشاه)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قصر شیرین (واقع در استان کرمانشاه)

توضیحات:
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های
پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم
دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

لینک دانلود

نقشه خطوط هم بارش استان ایلام

نقشه خطوط هم بارش استان ایلام

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

این فایل شامل خطوط هم بارش استان ایلام به صورت فایل جی آی اسی (GIS) می باشد.

 

                 

لینک دانلود

آشنایی با مناطق و جاذبه های طبیعی استان کرمان و مروری بر جغرافیای طبیعی و تاریخی استان و وضعی

آشنایی با مناطق و جاذبه های طبیعی استان کرمان و مروری بر جغرافیای طبیعی و تاریخی استان و وضعی

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   78

 

 

 

موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان

استان كرمان در جنوب شرقي ايران واقع شده است. از شمال با استانهاي خراسان و يزد، از جنوب با استان هرمزگان،‌از شرق با سيستان و بلوچستان و از غرب با استان فارس همسايه است. مساحت اين استان حدود 175069 كيلومتر مربع است و بين 55 درجه و 25 دقيقه تا 32 درجه عرض شمالي و 26 درجه و 53 دقيقه تا 29 درجه و 59 دقيقه طول شرقي از نصف النهاي گرينويچ قرار گرفته است.

استان كرمان بعد از استان خراسان دومين استان پهناور كشور است و حدود 11 درصد از خاك ايران را در بر گرفته است. اين استان يكي از مرتفع‌ترين استانهاي كشور است،‌و شهرستان بافت آن با 2250 متر ارتفاع از سطح دريا مرتفعترين شهرستان استان مي‌باشد. براساس آخرين تقسيمات كشوري استان كرمان مشتمل بر 10 شهرستان، 7 شهر و 31 بخش است. شهرستانهاي آن عبارتند از: بافت، بردسير،‌بم،‌ جيرفت، رفسنجان،‌زرند، سيرجان،‌شهر بابك، كرمان و كهنوج.

 

جغرافياي طبيعي و اقليم استان

استان كرمان در جنوب شرقي ايران قرار گرفته است و ارتفاعات آن دنباله رشته كوههاي مركزي ايران است كه از چين خوردگي آتشفشاني آذربايجان شروع مي‌شود و تا بلوچستان امتداد دارد و دنباله آن چندين بار در فلات مركزي به وسيله حوزه‌هاي پست داخلي و كوير قطع مي‌شود. زمان تشكيل اين چين خوردگي ها با پيدايش فلات داخلي و عقب نشيني درياي تتيس همراه است. به دنبال حركات كوه‌زايي و باز شدن دهانه‌هاي آتشفشاني،‌كف درياي تتيس نيز بالا آمد و آب درياهاي اطراف نيز بر اثر تبخير شديد و تراكم رسوبات آن خشك شد و قشر ضخيمي از رسوبات نمك دريا روي آنها به جاي ماند و كويرهاي كنوني (كوير لوت) را تشكيل داد. در نواحي پست،‌ ذرات حاصله از متلاشي شدن و فرسايش كوهستانها، روي هم نباشته شد كه با وزرش باد به حركت در مي‌آيند و تپه‌هاي متحرك شني را به وجود مي‌آورند.

رشته كوههاي مركزي در اين منطقه دشتهاي وسيع استان را از يكديگر جدا مي‌سازند. اين كوهها به طور كلي 2 رشته عمده هستند كه از شمال غربي به جنوب شرقي كشيده شده‌اند و مهمترين آن رشته كوههاي بشاگرد كوهبنان است.

اين رشته كوهها دنباله كوههاي جندق و بيابانك هستند كه تا كرمان و بم گسترش يافته‌اند. از قلل مهم آن مي‌توان به كوههاي كوهبنان، طغرل الجرد (تخ راجه)، پلوار، سيرچ، ابارق و تهرود اشاره كرد كه بزرگترين حايل بين مناطق كوير با ساير مناطق استان مي‌باشند.

رشته دوم كوههايي است كه از يزد تا كرمان و چاله جازموريان كشيده شده‌اند و به موازات رشته اول امتداد دارند. از ارتفاعات مهم اين رشته نيز مي‌توان كوهاي مدوار، شهر بابك،‌كوه پنج، چهل تن، لاله زار، هزار بحر آسمان،‌جبال بارز و شهسواران را نام برد.

در قسمت جنوب شهرستان كهنوج نيز رشته كوهاي بشاگرد، دنباله رشته كوههاي زاگرس قرار دارند و اين منطقه را از استان هرمزگان جدا مي‌سازند.

وجود ارتفاعات و پستي و بلندي‌هايي در منطقه و شرايط خاص اقليمي،‌اب و هواي متفاوتي درن واحي مختلف استان به وجود آورده است. نواحي شمال و شمال غربي و مركزي داراي آب و هواي خشك و معتدل است و نواحي جنوبي و جنوب شرقي آب و هواي گرم و نسبتا مرطوب دارد. مقدار باران و ريزشهاي جوي بسيار متغير و كم است. بيشترين باران در منطقه جيرفت مي‌بارد. اراضي مرتفع و بادگير توام با طوفان و گرد و غبار است. آب و هواي شهر كرمان خشك و نيمه معتدل است. براساس گزارش سازمان هوا شناسي در سال 1370 حداكثر مطلق درجه حرارت 6/39 درجه سانتيگراد،‌حداقل مطلق درجه حرارت 17       درجه سانتيگراد و تعداد روزهاي يخبندان 79 روز بوده است.

اين گزارش حاكي از آن است كه متوسط درجه حرارت استان در ماههاي ارديبهشت، خرداد، مرداد و تير بين 20 تا 25 درجه سانتيگراد مي‌باشد و از ديدگاه استفاده‌هاي جهانگردي، ‌مطلوبترين ماهها جهت مسافرت به استان مي‌باشند. متوسط بيشترين درجه حرارت با 7/26 درجه مربوط به تيرماه و كمترين آن اختصاص به بهمن ماه دارد كه 9/3 درجه سانتي گراد مي‌باشد.

استان كرمان تحت تاثير بادهاي مختلف برون منطقه‌اي و محلي است. وزش اين بادها، آب و هواي آن را دستخوش تحولات و تغييرات قابل توجهي مي‌كند. اين بادها عمدتا از نوع بادهاي موسمي خشك هستند و در ماههاي اسفند، فروردين و ارديبهشت مي‌وزند و جهت وزش آنها از جنوب غربي به طرف شمال شرقي و مشرق است. اين بادها انبوهي از خاك و شن با خود به طرف شهر كرمان مي‌آورند و سبب تقليل رطوبت نسبي هوا مي‌گردند. همچنين،‌ بادهاي غربي و شمال غربي باعث ريزش باران در زمستان و بهار مي‌شوند.

ريزش نزولات جوي از آبان ماه شروع و تا ارديبهشت ماه سال بعد ادامه مي‌يابد. بيشترين ميزان بارندگي از دي ماه تا ارديبهشت ماه است. اغلب اين بارشها به صورت باران است و گاهي هم اندكي برف مي‌بارد. ميزان بارندگي سالانه استان در سال 1370، برابر 7/114 ميلي متر بوده است.

 

جغرافياي تاريخي استان

سابقه سكونت و استقرار انسان در ديار كرمان به هزاره چهارم قبل از ميلاد مي‌رسد. اين منطقه يكي از قديمي‌ترين نواحي ايران به شمار مي‌رود و در گذر زمان،‌ گنجينه‌هاي فرهنگي تاريخي گرانبهايي در آن پديد آمده است كه نمايانگر روند تاريخي و حيات اقتصادي – اجتماعي آن است. وجود هر فضاي تاريخي در كرمان بيانگر بخشي از زوايا و ابعاد زندگي مردم و حكومتهاي اين مرز و بوم است.

تاسيس و تخريب ، مرمت و انهدام، همه و همه نشانگر حيات پر جنب و جوش اين ديار ناشناخته است. قلت آثار تاريخي كرمان در قياس با شهرهايي چون اصفهان و شيراز به دليل رنج و آسيبي است كه حوادث ناگوار تاريخ در اين منطقه پديد آورده است. همين معدود آثار و در و ديوارهاي كسته نيز نشانه توانايي،‌پايداري و كوششهاي مردم اين خطه از كشور است. با نگاهي اجمالي به گذشته بعضي از شهرهاي مهم اين استان، سيماي تاريخي آن بيشتر روشن مي‌شود.

 

   

لینک دانلود

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مبارکه (واقع در استان اصفهان)

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان مبارکه (واقع در استان اصفهان)

توضیحات:
نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:
شمال
(0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی
(112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب
(247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).

 

                   

لینک دانلود

پروپوزال بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

پروپوزال بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

 بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان
دارای 32صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان
تعداد صفحه: 32صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مدیریت منابع انسانی
بررسی تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان
مقدمه
توسعه پرشتاب و شدید تکنولوژی اطلاعات که از سالها پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد منجر به کاربرد وسیع آن در ابعاد گوناگون جامعه شده است. همچنین پیش بینی ها نشان می دهد که این فناوری به رشد سریع خود و کاربرد همه جانبه در ابعاد گوناگون زندگی بشر در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داد. با این وجود شواهد نشان می دهد که میزان موفقیت و کاربرد این فناوری چندان رضایت بخش نبوده است. به همین دلیل پروژه های زیادی در زمینه عوامل موثر بر موفقیت و شکست این تکنولوژی انجام شده است. بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر کاربرد فناوری در شرکت ها و سازمان های خصوصی صورت گرفته در صورتیکه این بخش با بخش عمومی تفاوت های اساسی دارد و نمی توان از یافته های آن به طور مستقیم در بخش عمومی یا دولتی استفاده کرد. از طرف دیگر سبک رهبری یک عامل تاثیر گذار بر نحوه عملکرد کارکنان است که محققان و پژوهشگران عرصه پذیرش تکنولوژی تا حال توجه کمی به این عامل داشته اند.از اینرو ما در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق ،ارائه مدلی از تحقیق ، بیان ضرورت ، اهداف وفرضیات تحقیق و ارائه تعریفی از واژه ها و اصطلاحات خواهیم پرداخت و سپس قلمرو تحقیق را بیان خواهیم کرد.
. . .

 

     

لینک دانلود

بررسی جاذبه های گردشگری استان همدان

بررسی جاذبه های گردشگری استان همدان

«فهرست مطالب»

 1 ) مقدمه

 2 ) موقعیت جغرافیایی و انسانی استان همدان

 3 ) جاذبه های گردشگری

 جاذبه های طبیعی و زیست محیطی

 جاذبه های تاریخی و معماری

 جاذبه های زیارتی

 جاذبه های تفریحی و مصنوعی

 4 ) صنایع دستی

 5 ) سوغات همدان

 6 ) غذاهای معروف استان

 نتیجه گیری

 7 ) منابع

 

 

مقدمه :

 وطن ای کهن یادگار بجا مانده از نیاکان، ای مام غیور مردان و شیر زنان پارسا، ای دشتهایت گلگون شده از خون سربازان میهن، ای کوههایت استوار، ای رودهایت پرخروش، ای دریاهایت عمیق و باوقارف می خواهم از تو بنویسم، از تو و مردمان پاکت، از تو و آداب و سنن دیر پایت از تو و هنرت که از اعماق کوچه های پرپیچ و خم تاریخ می آیی. وطن تو را گاه در ستونهای برافراشته تخت جمشید و معابد عظیم زرتشت جستجو می کنم و گاه و بیگاه در مناره های مساجد، گنبد زیارتگاهها و معابر و میادین هر آذین شده اسلامی به نظاره می نشینمت و عطر خوش محمد نبی (ص) و خاندان پاکش را استثشمام می کنم.

 گاه با شیخ اَجل سعدی و لسانُ الغیب حافظ هم پیمانه می شوم، گاه با حضرت مولانا سماءِ عارفانه سر میدهم، گاه با حکیم فردوسی سوار بر رخش رستم دشمنانت را بر خاک می افکنم و گاه چون آرش تیر غیرت بر دست می گیرم و چون فرهاد تیشه عشق.

 اما امروز دور از گوش و چشم نامحرمان می خواهم با طاهر عریانت از جور یار گله سردهم و روح و جان ناآرام خویش را به دست شیخ و رئیس بوعلی سینا سپارم تا طبیبانه و خنیاگرانه بر آن بتازد و شاید، تن و روانی را بر خنکای غار علیصدر زنم تا مگر تازه گردد دل زنگار گرفته از بیداد زمانه.

 آری گمانه زنیت درست بود امروز میهمان هگمتانه هستیم دیاری پر ز حکمت، عرفان، فلسفه، هنر، شعر و ادب و دیاری لبریز از عشق و شوریدگی و دلدادگی که امروز این کُهن دیار را شهر همدان می خوانند.

 موقعیت جغرافیایی و انسانی استان همدان :

 استان همدان با مساحت 20 هزار و 172 کیلومتر مربع، 2/1 درصد از مساحت کل کشور را دربر می گیرد. این استان بین مدارهای 59 درجه و 33 دقیقه تا 49 درجه و 35 دقیقه و عرض شمالی و 34 درجه و 47 دقیقه تا 34 درجه و 49 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است.

 استان همدان جزو استانهای غربی ایران است که از شمال به استان زنجان و قزوین، از جنوب به استان لرستان، از شرق به استان مرکزی و از غرب به استانهای کرمانشاه و کردستان محدود می شود.

 استان همدان از نظر تقسیمات کشوری، 8 شهرستان، 21 شهر، 18 بخش و 68 دهستان و 1120 روستا دارد و مرکز آن شهر همدان است.

 

لینک دانلود

بررسی موانع اقتصادی صادرات غیر نفتی در استان اردبیل

بررسی موانع اقتصادی صادرات غیر نفتی در استان اردبیل

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   187

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:           

1-1 مقدمه         

1-2 بيان مسأله تحقيق      

1-3 اهمیت و ضرورت تحقيق           

1-4 اهداف تحقیق

1-5 سؤالات تحقيق           

1-6 فرضیههای تحقیق       

1-7تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل تحقیق   

1-7-1 موانع انسانی و مدیریتی صادرات          

1-7-2 موانع ساختاری و اقتصادی صادرات       

1-7-3 موانع قانونی و سیاسی صادرات

1-7-4تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته تحقیق      

فصل دوم

2-1 مقدمه         

2-2-2 تجارت خارجی(صادرات) و کشورهای در حال توسعه          

2-2-2-1 تعریف تجارت خارجی(صادرات)       

2-2-2-2 اهمیت تجارت خارجی(صادرات)       

2-2-2-3 کشورهای در حال توسعه و وضعیت صادرات آنها

2-2-3 صادرات و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها         

2-2-3-1 تعریف و مفهوم توسعه اقتصادی        

2-2-3-2 رابطهی صادرات و توسعه اقتصادی     

2-2-4 فرصتهای صادراتی   

2-2-5 موانع صادراتی        

2-2-7 انواع همکاریهای تجاری و اقتصادی        

2-2-7-1 موافقتنامه تجارت ترجیحی 

2-2-7-2 منطقه آزاد تجاری

2-2-7-3 اتحاديه گمركي   

2-2-7-4 بازار مشترک      

2-2-7-5 اتحادیه اقتصادی  

2-2-8 تاریخچه صادرات غیرنفتی در ایران       

2-2-8-1 صادرات ایران از سال 1300 تا سال 1357(وقوع انقلاب اسلامی ایران)         

2-2-9 صادرات غیرنفتی در ایران و فرصتها و چالش های فراروی آن 

2-2-9-1 سند چشم انداز20 ساله کشور         

2-2-9-2 فرصتها و موانع صادراتی در ایران       

2-2-10 استان اردبیل و صادرات غیرنفتی        

2-2-10-1معرفی استان اردبیل        

2-2-10-2 نقاط قوت استان اردبیل در صادرات 

2-2-10-3 فرصت‌های استان اردبیل در صادرات

2-2-10-4 وضعیت صادرات استان اردبیل       

2-2-10-5راهبردهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت:   

2-3 مدل مورد نظر در تحقیق          

2-3-1 تعریف متغیرهای مورد نظر     

2-3-2 موانع انسانی و مدیریتی         

2-3-3 موانع ساختاری اقتصادی        

2-3-4 موانع قانونی و سیاسی           

2-3-5 میزان صادرات استان اردبیل در بازارهای هدف      

2-4 پیشینه تحقيق           

2-4-1 پیشینه تحقیق در خارج        

2-4-2 پیشینه تحقیق در ایران         

فصل سوم:          

3-1-مقدمه         

3-2- روش تحقیق

3-3- جامعه و نمونه آماری

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات  

3-5 نحوهی تدوین پرسشنامه           

3-6 روایی پرسشنامه         

3-7 پایایی پرسشنامه        

3-8 تجریه و تحلیل داده ها و اطلاعات ( روش های آماری ):          

فصل چهارم

4-1 مقدمه         

4-2 توصیف پاسخ دهندگان 

4-2-1 میزان تحصیلات      

4-2-2 سابقه عضویت در اتاق بازرگانی

4-2-3 زمینه اصلی فعالیت شرکت     

4-3 توصیف متغیرهای تحقیق          

4-3-1 موانع انسانی و مدیریتی صادرات          

4-3-2 موانع ساختاری و اقتصادی صادرات       

4-3-3 موانع قانونی و سیاسی صادرات

4-4 آزمون فرضیه های تحقیق          

فصل پنجم:         

5-1 خلاصه تحقیق           

5-2 بحث و نتیجه گیری آمار توصیفی تحقیق   

5-3 بحث و نتیجه گیری آمار استنباطی تحقیق:

5-4 نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اجرایی       

5-4-1 فرضیه اول و پیشنهادها         

5-4-2 فرضیه دوم و پیشنهادها         

5-4-3 فرضیه سوم و پیشنهادها        

5-5 پیشنهادات پژوهشی آتی           

5-6 محدودیتهای تحقیق    

پیوست ها           

منابع و مآخذ:      

 

 

 

1-1 مقدمه

جوامع توسعه یافته کنونی در جریان گذر تاریخی خود به کشف قانونمندیهای اساسی علم اقتصاد دست یافته و با بکارگیری این قانونمندیها به امور اقتصادی خود سرو سامان بخشیده¬اند. این جوامع در راستای این حرکت خود امکانات تامین نیازها و تداوم حیات و افزایش رفاه را نیز بدست آورده¬اند. هر چند بدیهی است که برای آنان نیز هنوز مشکلات فراوانی حل نشده باقی مانده است. اما جوامع در حال گذر در این میان دچار مشکلات بسیار اساسی‌تر گردیده‌اند( عظیمی، 1390 : 32-31).

امروزه هدف اصلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه رسیدن به توسعه صنعتی و رهایی از فقر و عقب ماندگی است در این زمینه با توجه به روند روز افزون همگرایی بین¬المللی چه در پهنه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی و شکل اخیر آن که با نام جهانی شدن از آن سخن می¬رود ایجاب می¬کند که کشورها برنامه-هایی را برای ورود از پیش تعیین شده و از پیش اندیشیده به این عرصه داشته باشند گسترش تجارت، تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ( توجه به صادرات صنعتی و کمک به رشد آن ) از جمله عواملی هستند که برای ورود به صحنه رقابت لازم هستند این مسئله برای آن دسته از کشورهایی که متکی به یک با چند دسته از کالاهای صادراتی هستند از جمله ایران، که معمولاً نیز این کالاها مواد خام معدنی و یا کشاورزی هستند از اهمیت مضاعفی برخوردار است چرا که اقتصادهای تک محصولی بسیار ناپایدار و در مقابل تغییرات خارجی اعم از سیاسی و اقتصادی آسیب¬پذیر هستند این کشورها معمولاً کنترل چندانی بر قیمت محصول صادراتی خود ندارند و از این رو همواره با تغییر قیمت این محصولات اقتصاد این کشورها دچار شوک¬های شدیدی می¬شود این مساله باعث می¬شود که برنامه¬گذاری اقتصادی عملاً برای این دسته از کشورها معنی خود را از دست بدهد بسیاری از کشورهای در حال توسعه درک کرده¬اند که تقاضا برای محصولات این کشورها را نیازهای کشورهای صنعتی تعیین می¬کند. سالهاست که کشورهای جهان سوم که تامین کننده اصلی مواد اولیه کشورهای صنعتی هستند در تلاش برای رهایی از این وابستگی متقاعد شده¬اند که باید به سمت اقتصادهای گوناگون¬تری روی بیاورند که هم نیروی کار را مشغول بدارد و هم کالاهای معدنی اصلی آنها را تولید کند کشورهای در حال توسعه احساس می¬کنند باید دست کم محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی متنوعی داشته باشند که در صورت بروز نوسان در قیمت یک یا دو محصول صادراتی هیچ خللی در روند اقتصادی آنها به وجود نیاید تنوع بخشیدن به صادرات بویژه صادرات کالاهای صنعتی گذشته از آن که سپری در مقابل نوسانات بین المللی است راهی به سوی بازارهای بین المللی و قدمی در جهت وارد شده به اقتصاد جهانی می¬باشد(پور مقیم ، 1370: ).

وضعیت اقتصادی کشور ما ( ایران) به عنوان کشوری در حال گذر است که متاسفانه تا کنون موفق به طی دوران گذری تاریخی نگردیده است و لذا اساسی ترین مشخصه آن عدم تعادل و بحران در زمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است. بدیهی است که حل مشکلات جامعه ما در گروه توفیق در این گذر تاریخی است و نمی¬توان در شرایط فقدان این موفقیت به ایجاد تامین¬های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی برای جمعیت حال و آینده کشور امید زیادی داشت (عظیمی، 1390 : 32-31 )

بنابراین در برنامه¬ریزی¬های اقتصادی و سیاستهای رشد و توسعه توجه ویژه به صادرات باید در کانون توجه برنامه¬های اقتصاد کلان کشوری قرار بگیرد.استان اردبیل یکی از استانهای با قابلیت بالا در مورد صادرات می-باشد به دلیل وجود عوامل درونی و بیرونی فراوان هنوزصادرات این استان نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا نمایند. بنابراین از طریق تحقیقات علمی و آکادمیک و با استفاده از تجربیات سایر كشورها در رفع موانع صادراتو رشد وتوسعه بازرگانی خارجی باید اقدام گردد. در اكثر كشورهای موفق فعالیتهای وسیعی در اين زمینه صورت گرفته وبه راهكارهاي علمي وعملي مثبت دست يافته¬اند. شناخت فرصتهای بازرگانی و تجاری كشورهاي همسايه بويژه كشورهاي حوزه قفقاز و CIS مي¬تواند كمك شاياني دراين امور بنمايد و نيز با اطلاع رسانی دقیق و به موقع مي¬توان تهديدهاي منطقه¬اي ازقبيل تحريم را به فرصتهاي تجاري خوبي تبديل نمود. فراهم آوردن شرایط و حضور فعال ودائمی و ثمربخش در امرصادرات غيرنفتي خصوصا در این كشورها نیازمند ارتباطات فعال سیاسی و تجاری و حقوقی در منطقه می¬باشد. با اتخاذ استراتژی هوشمندانه، بازاركشورهاي حوزه قفقاز و CIS می¬تواند فرصت طلایی شکوفایی تجاری ایران در آسیای مرکزی باشد، و بازوی توانمندی برای توسعه اقتصادی کشور باشد. دروازه ورود به این بازار وسیع و پرجاذبه و دارای مزیت نسبی فراوان برای کشورمان، استانهای شمال و شمال غربی بویژه استان اردبیل می¬باشد.

تصویب قوانین و مقررات برای سهل و روان¬تر كردن امر صادرات، اتخاذ استراتژی همگرایی منطقه¬ای، استفاده از قابلیتهای بخش خصوصی و ارائه تسهیلات برای آنها، انجام تحقیقات تجاری و بازاریابی برای آگاهی از موقعیت فعلی و روند حیات تجاری کشورهای منطقه ونیز پیش¬بینی نیازهای آینده¬ی این کشورها می¬تواند نویدبخش توسعه¬ی همه جانبه در این بازارهای وسیع گردد. امید است این تحقیق با عنایت به موارد بیان شده و نتایج بدست آمده از پژوهش در زمينه رفع موانع، رشد وگسترش و بهبود فعالیتهای اقتصادی بویژه صادرات غيرنفتي دراستان اردبیل گامي مفيد و اقدامی در خور توجه باشد.

 

1-2 بيان مسأله تحقيق

در جهان متلاطم و شتابان امروز، رفاه و آسایش، و افزایش سطح کیفیت زندگی از اهداف اساسی انسانها و جوامع می¬باشد. افزایش سطح رفاه مردم در گرو رشد و توسعه اقتصادی3 است و یکی از مولفه¬های رشد اقتصادی کشور¬ها، موفقیت در بخش صادرات می¬باشد.

در حال حاضر یکی ازراهبردهای مهم در رشد اقتصادی در کشور ما، توسعه صادرات غیرنفتی است. کاهش صادرات نفتی و جایگزینی صادرات غیرنفتی از اولویتهای بخش صادرات کشور است .

صادرات، نقطه آغاز برقراری ارتباطات فرامرزی است که عبارتست از: فروش تولیدات و خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی، برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی. نقش صادرات به کسب و افزایش درآمد ارزی محدود نمی¬شود، بلکه فراتر و مهمتر از آن صادرات از قوی¬ترین اهرم اجرای استراتژی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می¬شود (میرزائیان،1387 : 1).

تجارت خارجی4و در راس آن صادرات اهمیت ویژه¬ای برای کشورهای در حال توسعه دارد، صادرات و توجه به این مقوله پیامدهایی مانند 1- رعایت الزامات صنعتی شدن 2- رعایت استانداردهای تولید 3- رهایی از محدودیتهای بازارهای داخلی 4- استفاده از انواع استراتژیهای بازار و گسترش و حفظ بازار و مشتری 5- بهره وری از طریق صرفه¬جویی به واسطه مزیتهای نسبی5 در تولیدات 6 – استفاده کامل از ظرفیتهای فنی و انسانی را در بردارد (عبدی و تبادلی، 1388: 2).

 

 

لینک دانلود

مکان یابی نقاط حادثه خیز راه های استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائه راهکار مناسب

مکان یابی نقاط حادثه خیز راه های استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائه راهکار مناسب

چکیده:
ایمنی عبور و مرور یکی از اصول اساسی مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقـل می باشد، به طوری که در کشورهای توسعه یافته همگام بـا توسعه سایر بخشهای مهندسی ترافیک، موضوع ایمنی نیز مورد توجه قرار گرفته و با انجام مطالعات و تمهیدات لازم سعی می شود که تصادف و پیامدهای ناشی از آن را به حداقل برسانند. بر طربق آمار سازمان بهداشت جهانی بیش از یک سوم از تصادفاتی که منجر بـه مـرگ شده اند در کشورهای در حال توسعه رخ داده اند که معمولاً خسارات ناشی از تصادفات را برای این کشورها بین 1 تا 3 درصد تولید ناخالص ملـی بـرآورد کـرده انـد کـه اگـر خسارت وارده را برای کشور ایران تنها به اندازه یک درصد تولید ناخالص ملـی در نظـر بگیریم رقم هنگفت و بسیار بالایی به دست می آید که صرف اینگونه خسارات می شود.
حمل و نقل یکی از حلقه های واسطه ای در تولید و توزیع است و می دانیم که تولید و توزیع از جمله مهمترین مسائل مربوط به اقتصاد هر کشور می باشد با توجه بـه اینکـه طبق آمارهای ارائه شده بیش از 90 %جابجایی کالا در کشور از طریـق بخـش حمـل و نقل جاده ای انجام می گردد بنابراین می بایست همواره بـه اهرمهـای برنامـه ریـزی و سیاستگزاری بنیادین جهت بهره وری سیستم از این بخش توجه اساسی داشت در ایـن راستا ادارات راهداری و ایمنی راهها می توانـد بعنـوان عامـل اجرایـی مهـم و یکـ ی از تاسیسات زیربنایی، نقش تعیین کننده ای را ایفا کنند به طوری که این مهم بـا ایجـاد عدالت در توزیع ترافیک در طول محورها ، اعلام وضعیت جاده برای نقاط پر خطـر ( از جمله پیچ خطرناک- گردنه و …. ) و معمولی، تسریع در امور مربوط به سفر خـدمات حمل و نقل به رانندگان … به سهولت محقق می گردد. بررسی های انجام شده در زمینه مشکلات حمل و نقل و خطرات و تصادفات تکراری در نقاط حادثه خیز محورهای حوزه استحفاظی استان کهگیلویـه و بویراحمـد بیـانگر ایـن حقیقت است که عدم وجود سیستم هماهنگ کننده و جهت دهنده باعـث وارد آمـدن خسارات قابل ملاحظه به وضعیت اقتصادی استان گردیده است. در پایان نامه نیز سعی شده است که مشکلات فوق بـه ترت یـب مناسـبی بیـان شـده و راهکارهایی برای رفع این مشکلات بیان شود.

فهرست مطالب:
چكيده   
فصل اول: خلاصه ای از سوابق تاریخی و جغرافیایی استان
1-1-جغرافیای طبیعی و ویژگیهای جوی و اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد   
1-1-1 مشخصات جغرافیایی استان   
1-1-2- نقش منابع رطوبتی در اقلیم استان   
1-2-1 تاثیر عرض جغرافیایی   
1-2-2-تاثیر پوشش گیاهی بر اقلیم استان   
1-2-3-تاثیر کشاورزی بر اقلیم   
فصل دوم: مباني نظري (تئوري)
2-1- کلیات   
2-2 تاریخچه احداث راه   
2-3- تاریخچه حمل و نقل جاده ای در ایران و پیدایش وسیله نقلیه   
2-4- ورود اتومبیل به ایران   
2-5- جایگاه حمل و نقل جاده ای در اقتصاد کشور   
فصل سوم: بررسی اولیه عوامل تصادفات جاده ای در ایران و جاده های استان کهگیلویه و بویراحمد
3-1- عامل انسان   
3-1-1- نحوه کلی رانندگی   
3-1-2- خطاهای حسی و ادراکی   
3-1-3- رانندگی تحت تاثیر عواملی که به قوای جسمانی و فکری راننده صدمه میزند.   
3-1-4- عدم مهارت کافی   
3-2- عامل جاده   
3-2-1- وضعیت جاده ها در استان و کشور   
3-2-2- نقش جاده در تصادفات جاده ای ایران   
3-3- عامل وسیله نقلیه   
3-3-1- وسایط نقلیه استان و کشور   
3-3-2 نقش وسیله نقیله در تصادفات جاده ای ایران   
3-4- عوامل محیطی    
فصل چهارم: مقایسه آماری تصادفات جاده ای بر اساس  جنس و سن افراد- ماههای سال- به تفکیک شهر تصادف- به تفکیک وسیله نقلیه در استان
4-1-  مقایسه روند رشد تصادف در ایران باسایر کشورها    
4-2- مقایسه نرخ تصادف «تعداد کشته ها به ازای 10 هزار وسـیله نقلیـه»    
4-3- بررسی آماری تصادفات جاده استان کهگیلویه و بویراحمد و تلفات ناشی از سا نحه    
4-3-1 بررسی آمار فوتی ها به تفکیک شهر    
4-3-2- بررسی آماری فوتی ها به تفکیکی ماههای سال    
4-3-2-1بررسی آماری فوتی ها به تفکیک سن و جنس افراد    
4-3-4- بررسی آماری فوتی ها به تفکیک محل وقوع حادثه و محل فوت آنها    
4-3-5 بررسی آماری فوتی ها به تفکیک علت نهایی فوت    
4-3-6- بررسی تصادفات به تفکیک نوع وسیله نقلیه و سن افراد    
فصل پنجم: رابطه تصادفات جاده ای با ایمنی راهها در بخش هزینه  و بررسی روشهای مکانیابی نقاط حادثه خیز (پرتصادف)
5-1- طبقه بندی هزینه ها    
5-2- تقسیم بندی هزینه های    
5-2-1- کالا و اشیاء مصرفی    
5-2-2-حمل و نقل و ارتباطات    
5-2-3- هزینه های شخصی    
5-2-4- زمان    
5-2-5- بیمه و سایر موارد    
5-2-6-کسالت و ناراحتی و اضطراب ناشی از تصادف    
5-2-7- هزینه خدمات دولتی    
5-3- شناسایی مکانهای پر تصادف    
5-3-1- معیارهای شناسایی مکانهای پر تصادف     
5-3-1-1 عدد تصادف      
5-3-1-2- نرخ تصادف      
5-3-1-3- نرخ عدد    
5-3-1-4- نرخ شدت    
5-3-1-5- دو معیار کیفیت- کنترل    
5-4- تجزیه و تحلیل پیش هشدار 
5-5- ضابطه سه ماهه    
5-6- ضابطه شش ماهه    
فصل ششم:‌ شناسايي و اولويت بندي قطعات حادثه خيز راه با رويکرد قطعه بندي مسير و تحليل پوششي داد ه ها
6-1 کاربرد GIS در تعیین نقاط حادثه خیز درون شهری و برون شهری    
6-2- نقاط حادثه خیز    
6-3- نقش GIS در تحلیل تصادفات    
6-4- دستورالعمل آشكارسازي نقاط پرحادثه    
6-5- تعاريف    
6-6-  مشخصات شبرنگ فسفري فلوئورسنتي    
6-7- مشخصات،محل و نحوه نصب تابلوهاي فلوئورسنتي    
6-8- آشكارسازي با استفاده از علائم افقي    
6-9- اولويت بندي رفع نقاط حادثه خيز در شبكه راهها    
6-10- تعريف و فرمول بندي مسأله بهينه سازي    
6-11- مطالعه موردي    
6-12- مباني نظري تحليل پوششي داده ها    
6-13- روش    
6-14- عوامل موثر بر تصادف    
6-15- جمع آوري اطلاعات    
6-16- قطعه بندي مسيرها    
6-17- ورودي در مدل DEA    
6-17- خروجي در مدل DEA    
6-18- نتيجه گيری    
فصل هفتم: نتایـج و پیشنهـادات
7-1 نتایج    
7-2- پیشنهادات    
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

 

               

لینک دانلود

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آبادان(واقع در استان خوزستان)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آبادان(واقع در استان خوزستان)

توضیحات:
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های
پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم
دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

لینک دانلود

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سمیرم سفلی (واقع در استان اصفهان)

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان سمیرم سفلی (واقع در استان اصفهان)

توضیحات:
نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:
شمال
(0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی
(112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب
(247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).

 

                   

لینک دانلود

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ابرکوه (واقع در استان یزد)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ابرکوه (واقع در استان یزد)

توضیحات:
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های
پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم
دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

لینک دانلود

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سرخس (واقع در استان خراسان رضوی)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سرخس (واقع در استان خراسان رضوی)

توضیحات:
– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های
پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم
دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.
– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

 

                 

لینک دانلود

تحقیق بازی های محلی چند استان ایران

تحقیق بازی های محلی چند استان ایران

بخشی از متن:
همان طور که گفته شد بازی ها برگرفته از فضای فرهنگی و جغرافیایی خود هستند و بنابراین هر منطقه ای ارزش ها و آن دسته از مهارت ها را از طریق بازی در اعضای خود تقویت می کند که لازمه زندگی در آن منطقه است. به قول عده ای علت وجود خشونت در بازی های محلی برخی مناطق نیز همین مسئله آب و هوا و محیط زیست خشن آنهاست. روی هم رفته، بازی های محلی، تنوع بسیار داشته و هر کدام در زمان های مختلفی از شبانه روز و نیز ایام سال انجام می شوند، به جنسیت خاصی تعلق دارند و نیز حالت های مختلف انفرادی و گروهی را شامل می شوند. بازی های محلی، بخشی از سرمایه های فرهنگی ما هستند که علی رغم تنوع بسیار چشمگیرشان امروزه در بسیاری از مناطق کشور در حال فراموشی و نابودی هستند. این مسئله یکی از عللی است که پرداختن به آنها را به عنوان یک موضوع، ضروری می سازد.

فهرست مطالب:
بوشهر
فارس
اصفهان
قره گر دم
طناب بازی
بازی هفت سنگ
یه قل دو قل یکی از بازیهای کهن ایرانی
نگاه مختصری به ورزش پهلوانی
ساختمان زورخانه
سر دم

 

                 

لینک دانلود

گردشگری ، ارزیابی و آمایش استان آذربایجان غربی

گردشگری ، ارزیابی و آمایش استان آذربایجان غربی

دانلود  گردشگری ، ارزیابی و آمایش استان آذربایجان غربی
در قالب فایل word و متشکل از 4 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::
چکیده

با وجود پتانسیل بالای استان آذربایجان غربی در زمینه جذب گردشگر و همچنین همسایه بودن با چهـار کشـور نخجـوان ، ارمنستان ، ترکیه و عراق و با وجود موقعیت استرتژیک منطقـه مـذکور در زمینـه جـذب توریسـت و گردشـگر، ایـن اسـتان مشکلاتی چند درزمینه گردشگری و توریسم دارا می باشد . از جمله این مشکلات می توان توجه نکردن بـه عـوارض زمـین شناسی ، ژئو توریسم و محیط زیست فوق العاده این استان زرخیز را ذکر کرد . نداشتن تبلیغات گسترده در زمینه گردشـگری در سطح بین اللملی یکی دیگر از کمبودهای صنعت گردشگری در کشور ما می باشد . استفاده نمودن از ژئوسایت ها و همین طور تلفیق آنها با مراکز تفریحی مدرن می تواند تا حدی برخی از کمبودهای صنعت گردشگری را جبران کند .

کلمات کلیدی: ژئوتوریسم ، ژئوسایت ، مرکز گردشگری ، مراکز تفریحی ، سایت اینترنتی بین المللی

.۱ مقدمه

به منظور رسیدن به صنعت گردشگری توانمند استفاده از دانش های به روز دنیا بسیار مجرب و کارساز می باشد . اسـتفاده از راه کارهایی چون توجه به شاخه ژئوتوریسم زمین شناسی و همین طور تلفیق گردشگری و ژئوتوریسم در یک قالـب واحـد از جمله کارهای مفید برای کشورهای استفاده کننده از این صنعت می باشد . هدف از نگـارش ایـن مقالـه ارائـه راه کـاری بـه منظور بهبود این صنعت در استان های کشورمان و همین طور نجات برخی از عوارض زمین شناسی از نابودی می باشد .

-۱ معرفی استان

آذربایجان غربی از نظرجغرافیایی بین ۳۵ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۴۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۴ درجه و ۲دقیقه تا ۴۷ درجه و ۲۳ دقیقه طول خاوری قرار دارد . آذربایجان غربی در شـمال بـاختری ایـران قرارداشـته و از شـمال بـه کشـورهای جمهوری خود مختار نخجوان و ارمنستان ، از باختر به کشور ترکیه و عراق و از جنوب به دو استان کردسـتان و از خـاور بـه استانهای آذربایجان غربی و زنجان محدود می شود . طول مرز آبی وخاکی این استان با کشورهای همسایه ، مجموعا” ۸۲۳ کیلومتر است . این استان از طرف شمال نزدیک به ۱۳۵ کیلومتر ، مرز آبی رودخانه ارس با نخجوان و ارمنسـتان و از طـرف شمال و باختر نزدیک به ۴۸۸ کیلومتر مرز خاکی با کشور ترکیه و نزدیک ۲۰۰ کیلومتر مرز خاکی با کشور عراق دارد.
. . .

 

                   

لینک دانلود

پروپوزال بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركتهاي بيمه استان گيلان

پروپوزال بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركتهاي بيمه استان گيلان

 بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركتهاي بيمه استان گيلان
دارای 43 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال:  بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركتهاي بيمه استان گيلان

تعداد صفحه: 43صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش (هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال گرايش بیمه
عنوان:
 بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركتهاي بيمه استان گيلان

مقدمه
سازمان ها امروزه به سبب توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و خدماتی ناگریز از تدارک ، حفظ و اداره نیروی انسانی پرتوان در مقیاسی بزرگ و متنوع هستند. امروزه منابع انسانی نقش مهمی در رشد و توسعه اهداف سازمان ها دارند. سازمان های امروزی دریافته اند که اگرنتوانند پاسخگوی نیاز های مردم باشند به ناچار باید از چرخه حیات خارج شوند. این حقیقتی انکارناپذیراست که دریک سازمان برآیند تمام متغیرها درنهایت منجربه عملکرد سازمانی می شود که عملکرد سازمانی خود برآیند عملکرد کارکنان است. عملکرد از آن جهت پر اهمیت است که نقشی عمده در بهبود و پیشرفت سازمانها دارد.  اکثر نظریه پردازان عملکرد سازمانی در تلاش برای پاسخ به چنین پرسشهایی به تبیین نظریه ی عملکرد و عوامل سازنده ی آن پرداخته اند. (فقیهی فرهمند، 1388: 181-169).
در واقع یکی از مسائل اساسی که امروزه مدیران با آن مواجه هستند، بهبود عملکرد کارکنان و در نتیجه افزایش بهره وری سازمان می باشد. به عبارتی می توان گفت که تمام تلاشهای مدیریتی افراد در راستای افزایش عملکرد کارکنان معطوف است(Kandula & Srinivas R. ,2007:306). به بیانی دیگر، در شرایط متغیر کنونی، سازمان ها برای دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت حصول اهداف از پیش تعیین شده، ناگزیرند که توجه کافی به منابع انسانی خویش داشته و عملکرد آنها را در سازمان بررسی و ارزیابی نمایند(حقیقی، احمدي و رامين مهر، 1388: 101-79). در بررسی عملکرد کارکنان به عنوان یک متغیر وابسته در علم مدیریت و سازمان متغیرهای مختلفی شناسایی شده اند که این متغیر(عملکرد کارکنان) را تحت تاثیر قرار می دهند یکی از این متغیر ها ی بسیار مهم تعهد سازمانی می باشد. می توان گفت که تعهد سازماني يك ملاك مهم براي اثر بخشي سازمان است .علاقه به اين مفهوم مديريتي همچنين با اين امر توجيه مي‌ شود كه شاخص بسيار مناسب برای سنجش سعي و تلاش افراد و وفاداري ایشان به سازمان مي‌ باشد .به طور خاص، تعهد سازماني با ثبات نيروي كار، سعي و تلاش كاركنان، عملكرد شغلي، كيفيت خدمات و رفتارهاي هماهنگ مرتبط است (قمری، 1390: 119-101). امروزه مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان هاست، از این رو توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان وانجام هر چه بهتر نقش های اختصاص یافته به آن ها و حتی وظایف فرانقشی منابع انسانی ، یکی از دغدغه های جدی مدیران سازمان هاست. نبود تعهد سازماني در ميان كاركنان از جمله معضلات و مسائل مهم سازمانی در غالب سازمان هاي امروز است. بهبود عملكرد كاركنان موجب تامين مزيت رقابتي سازمان در حفظ سودآوري و بقاي آن در جهان پر رقابت امروز منجر مي شود كه مستلزم همسوئي اهداف فرد با اهداف سازمان، تامين رضايت شغلي و بهبود نگرش افراد به نتايج تلاش آنها در سازمان است. بنابراين بررسي تاثير تعهد سازماني بر عملكرد كاركنان و بررسي در مولفه هاي شكل گيري تعهد سازماني مي‌تواند به يافتن و ارائه راهكارهاي موثري بيانجامد كه مديران سازمان ها با توسل به آن، به بهبود عملكرد كاركنان خود و نهايتاً به پيشبرد اهداف سازمان توفيق يابند (حقيقت منفرد،حضرتي و ميرزازاده، 1389: 89)
. . .

 

       

لینک دانلود

بررسی علل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی استان زنجان

بررسی علل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی استان زنجان

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   11

 

 

موضوع این تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان می باشد هدف از این تحقیق اینست که :

 آیا رضایت شغلی می تواند برای همه یک واقعیت باشد؟ و یک سازمان چقدر می تواند نسبت به افزایش یا حفظ رضایت شغل کارکنانش اقدام کند؟

 اگرچه یک سازمان می تواند برای ایجاد رضایت شغل کارهای فراوانی انجام دهد، اما همۀ عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی کاملاً تحت کنترل سازمان قرار ندارد.

 به همین منظور پرسشنامه ای با 41 سؤال و گویه بسته تنظیم و بین 329 آزمودنی در جامعه تأمین اجتماعی که به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک گزینش شده اند، توزیع گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 329 نفر که 268 نفر مرد و 61 نفر زن می باشد و از متغیرهای      حقوق دریافتی      ارتباط صمیمی با همکاران      رضایت شغلی فرض و براساس آن 4 فرضیه تنظیم گردیده و از روش تحقیق پیمایشی و تکنیکهای آماری پیشرفته (تحلیل واریانس، رگرسیون چند متغیره و …) استفاده شده است.

 براساس یافته ها :

 بین میزان رضایت از شغل و میزان رابطه صمیمی با همکاران رابطه معنی داری وجود دارد.

 بین میزان رضایت از شغل و میزان از امنیت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

 البته لازم به تذکر است که عوامل مرتبط با رضایت شغلی بسیار زیادی باشد که ما در تحقیق حاضر برخی جنبه ها را مورد بررسی قرار دهیم.

 با امید به اینکه پژوهش حاضر بتواند رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی را بالاتر برده و بازده آنها روز به روز بیشتر شود.

 

 

لینک دانلود