بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از  GIS و

مقدمه:
افزایش جمعیت و تغییر در الگوی مصرف مردم، بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی خدادادی آب و خاک کشور را ایجاب می نماید. از سوی دیگر محدودیت منابع باعث می گردد تا در ازای این افزایش تقاضا، افزایش بهره وری و بالا بردن راند مان تولید به عنوان یک ضرورت اساسی مطرح گردد. اگرچه در دهه های اخیر افزایش بهره وری با اتکاء به رشد و توسعه علوم آب و خاک دچار تحولات شگرفی گردید، ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته است جایگزین روش ساده افزایش بهره وری به ازای فزایش نیاز گردد. حاصل این کاستی ، تشدید فرسایش و هدر رفت بخش زیادی از منابع آب و خاک وپوشش گیاهی کشور بوده که از عوارض آن می توان به نابودی عرصه های جنگلی، سیر قهقرایی مراتع، کاهش حاصلخیزی اراضی، بیابانی شدن عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی اشاره نمود.
بنابراین توجه جدی به مسایل فرسایش یکی از موضوعات مهم در محافل علمی و مورد عنایت محققین می باشد. یکی از موضوعاتی که در مسایل فرسایش مورد توجه قرار می گیرد بررسی اشکال فرسایش می باشد. همانگونه که اشاره شد استفاده ناصحیح از منابع آب و خاک باعث تشدید فرسایش و ایجاد لند فرمهای متنوعی می شود. این اشکال را می توان با توجه به عوامل عمده پدیدآورنده آنها به دو دسته فرسایش آبی و بادی تقسیم نمود. فرسایش آبی بیشتر اشکالی مانند فرسایش خندقی ، فرسایش کنار رودخانه ای، فرسایش هزار دره و فرسایش بادی نیز نهشته های بادی و عوارض ماسه ای را ایجاد میکند.از آنجاییکه هر کدام این اشکال نشان دهنده میزان تخریب و فرسایش در سطح زمین می باشند بنابراین با پی بردن به   محدوده هایی که این اشکال ظهور پیدا می کنند علاوه بر اینکه می توان بررسی های دقیق برروی آنها انجام داد،برای آینده نیز چشم انداز و نگرش واقع بینا نه تری برای مقابله با این اشکال پیدا نمود. بدون شک بررسی وضعیت کلیه اشکال فرسایش با اندازه گیریها و مشاهدات صحرایی نیازمند صرف وقت ، انرژی و اعتبار بالا ست، که عملاً بسیار مشکل می باشد. در عین حال بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه کاربردهای تصاویر ماهواره ای نشان می دهد، که بکارگیری روشهای پردازش رقومی اطلاعات ماهواره ای می توانند در دستیابی به اهداف این طرح و شناخت اشکال فرسایشی موثر باشد. زیرا تصاویر ماهواره ای به دلیل داشتن سری های زمانی ، هزینه کم ، پوشش زیاد و قابلیت پردازش رقومی می توانند اطلاعات مناسبی از وضعیت اشکال فرسایش در اختیار ما قرار دهند.
      از سوی دیگر مطالعات ژئومورفولوژی پایه و اساس بررسی های منابع طبیعی حوزه های آبخیز به شمار می رود و از آنجا که زمینه کاری در حوزه های آبخیز بسیار گسترده بوده و علوم مختلفی از قبیل اقلیم شناسی، خاکشناسی،  هیدرولوژی، اکولوژی، زمین شناسی و غیره دخالت دارند، جهت ایجاد هماهنگی و کنترل آنها نیاز به تهیه نقشه واحدی که جوابگوی تمام نیازها جهت شروع مطالعات باشد، لازم به نظر می رسد. در این راستا استفاده از نقشه ژئومورفولوژی منطقه ضروری می باشد. در این مطالعه سعی شده است که ضمن بررسی وضعیت زمین شناسی حوضه، اقلیم، مطالعه فیزیوگرافی، هیدرولوژی و مورفولوژی با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS و با یک روش ترکیب نگر رابطه بین واحدهای مورفولوژیکی و اشکال فرسایشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد

فهرست:
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-    اهداف
1-2-    پیشینه تحقیق
1-3-    روش تحقیق
1-4-    بیان مسئله
1-5- فرضیات
1-6- مسائل و مشکلات تحقیق                                
1-7- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه
فصل دوم :اصول سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای
مقدمه
2-1-1 تعریف سنجش از دور
2-1-2- سیستم سنجش از دور
2-1-2-1 انرژی الکترومغناطیسی
2-1-2-2- طیف الکترو مغناطیسی
2-1-3- اصول تابش و منابع انرژی
2-1-4- توان تفکیک زمانی
2-1-5- توان تفکیک فضایی(مکانی)
2-1-6- انواع ماهواره ها
2-1-7- ماهواره های منابع زمینی
2-1-8-  ماهواره های لندست
2-1-9- مدار گردش ماهواره های لندست
2-1-10-  سنجنده های لندست
2-1-11- تصاویر رقومی
2-1-12- مشخصات تصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه
2-2-13- خصوصیات تصاویر رقومی
2-2- مواد و روش ها
-2-2- 1- اصلاح تصویر
2-2-1-1-  خطای جا افتادگی خطی
2-2-1-2-  خطای
2-2-1-3-  خطای اتفاقی
2-2-1-4-  خطای انحراف خطوط
2-2-2-5-  خطای اثرات جوی
2-2-1-6-  خطاهای اعوجاجهای هندسی
2-2-2- بررسی کیفیت تصاویر ماهوارهای
2-2-3-  تصحیح اثرات پخش اتمسفری
2-2-4-  تصحیح خطاهای هندسی
2-2-5-  بارز سازی تصویر
2-2-5-1- بهبود کنتراست در درجات خاکستری تصویری
2-2-6-  شاخص پوشش گیاهی
2-2-7-  تصاویر رنگی مرکب
فصل سوم:زمین شناسی
مقدمه
3-1- زمین شناسی ساختمانی (تکتونیک منطقه)
3-1-1- مورفولوژی
3-2-  چینه شناسی
3-3- سنگهای دگرگونه پرکامبرین
3-3-1-  واحد گنیسی PCgn
3-3-2-  واحد شیست PCsch
3-3-3- واحد متا ولکانیکPCv
3-3-4-  متاریولیت PCmr
3-4-  نهشته های آواری-آتشفشانی ائوسن
3-4-1- واحد متامورفیسمMTKSL
3-5- سنگهای آذرین درونی
3-5-1-  گرانیت – دیوریت g1
3-5-2-  گرانیتg 
3-5-3-  واحد گرانیت –گنیس g  – gn
فصل چهارم: هوا شناسی و اقلیم
مقدمه
4-1- عوامل کنترل کننده آب و هوای حوضه
4-1-1- عوامل محلی
4-1-2- عوامل بیرونی
4-1-3- سیستم های سینوپتیک برون حاره ای
4-1-4- بادهای محلی
4-2- ایستگاه های هوا شناسی منطقه مورد مطالعه
4-3-  بررسی ریزشهای جوی ایستگاههای حوزه مورد مطالعه
4-4-  بارش
4-4-1- رژیم بارندگی
4-5- رطوبت نسبی
4-6- درجه حرارت
4-6-1- میانگین درجه حرارت
4-6-2- میانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت
4-6-3- حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت سالیانه
4- 7- یخبندان
4-8-  باد
4-9-  تعیین تیپ اقلیمی
فصل پنجم: فیزیوگرافی
مقدمه
5-1- شبکه آبراهه
5-2-  مساحت حوضه
5-3- محیط حوضه
5-4- طول حوضه
5-5- شکل حوضه
5-6- ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)
5-7- شیب حوضه
5-8- جهت شیب
فصل ششم: پوشش گیاهی
مقدمه
6-1- پوشش گیاهی
6-2- جنگل
6-3- تیپ های مرتعی استان
6-4- تیپ های مرتعی حوضه مورد مطالعه
6-4-1- تیپ کما – جاشیر – گون
6-4-2- تیپ گون – علف
6-4-3- تیپ گون – زرشک
6-4-4- تیپ جاشیر- گون
6-4-5- تیپ آویشن – گون
6-4-6- تیپ کما-جاشیر
گیاهان خوراکی
فصل هفتم: ژئومورفولوژی
مقدمه
7-1- واحد های ژئومورفولوژی
7-2- تهیه نقشه ژئومورفولوژی و واحدهای کاری
7-3- بررسی علل تغییرات ژئومورفولوژیکی
7-4- واحد های ژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه
7-4-1- واحد کوهستان (M)
7-4-1-1- تیپ دامنه منظم (r)
7-4-1-1-1- رخساره توده سنگی(Mrm) با پوشش مواد منفصل تخریب یکمتر از 25 درصد:
7-4-1-1-2- رخساره برونزد سنگی (Mro) با پوشش مواد تخریبی منفصل و خاک بین 25 تا 75 درصد:
7-4-1-1-3- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه منظم (Mrc) :
7-5-1-2- تیپ دامنه های نا منظم (I)
7-4-1-2-1- رخساره توده سنگی (MIm) با پوشش مواد منفصل تخریبی کمتر از 25 درصد:
7-4-1-2-2- رخساره برونزدگی (MIo)  با پوشش تخریبی 25 تا 75 درصد
7-4-2- واحد تپه ماهور (H)
7-4-2-1- تیپ دامنه منظم (r)
7-5-2-1-1- رخساره توده سنگی(Hrm) با پوشش تخریبی منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:  
7-4-2-2- تیپ دامنه نامنظم (I)
7-4-2-2-1- رخساره برونزد (HIo) با پوشش نهشته های منفصل و خاک کمتر از 25 درصد:
7-4-2-2-2- رخساره دامنه های پوشیده از خاک و نهشته های منفصل با دامنه نامنظم (HID) :
7-4-3- تیپ رسوبات بستر رودخانه
7-5- اشکال ژئو مورفولوژیک شاخص در حوضه
7-5-1- حرکات دامنه ای (واریزه ای)
7-5-2- بدلند (تراکم الگوهای آبراهه موازی و دندریتی)
7-5-3- گیلوئی (G)
فصل هشتم: فرسایش
مقدمه
8-1- عوامل موثر در فرسایش خاک
8-2- فرایندها ی فرسایشی متداول در حوضه
8-2-1- فرایندهای با منشاء هوازدگی
8-2-1-1- هوازدگی فیزیکی
8-2-1-1-1- تناوب یخ بستن و ذوب شدن آب در فضای بین شکستگی ها
8-2-1-1-2-  سرد و گرم شدن تناوبی سنگها در شب و روز
8-2-1-1-3-  تخریب فیزیکی در نتیجه نیروی آب
8 -2-1-2-  هوازدگی زیستی
8-2-2- فرایندها و محصولات مرتبط با رخدادهای زمین ساختی
8-2-3-  فرایندها و محصولات ناشی از واریزه های کوهپایه ای
8-2-3-1- حرکات دامنه ای
8-2-3-2- ریزش ها
8-3- فرسایش ناشی از آبهای جاری در حوضه مورد مطالعه:
8-3-1- فرسایش صفحه ای:
8-3-2- فرسایش شیاری:
8-3-3-  فرسایش خندقی:
8-3-4-  فرسایش کناره ای:
8-3-5- فرسایش هزاز دره ای:
8-4- مطالعه نفوذ پذیری درحوضه مورد مطالعه:   
8-4-1- واحدهای با نفوذ پذیری خیلی زیاد
8-4-2-  واحدهای با نفوذ پذیری متوسط
8-4-3-  واحدهای با نفوذ پذیری کم تا بسیار کم
8-5- فرسایش پذیری

منابع
 
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت  word در اختیار شما قرار
می گیرد.
تعداد صفحات:170

                       

لینک دانلود

پایان نامه بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی

پایان نامه بررسی عوامل موثر در کسری و فزونی صندوق از دید تحویلداران بانک ملی

چکیده:
یک تحقیق کاربردی در بانک ملی نشان می دهد که مهمترین  مشکل شغل تحویلداری بالا بودن ریسک آن است به طور طبیعی  هر کاری که فرد در آن  با دریافت و پرداخت ان هم به صورت امانت سرو کار دارد شغلی استرس زا خواهد بود. این پژوهش برای شناسائی عوامل کسری و فزونی صندوق تحویلداران و تعیین راه کارهای کاهش آن بین تحویلداران بانک ملی شهر تبریز انجام گردیده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای به تعداد  42نفر و با ابزار پرسشنامه انجام شد در نهایت با 4فرضیه با استفاده از آمار اسنباطی و استخراج رابطه رگرسیون خطی بین متغیرها  نتایج زیر بدست آمد:
مهم ترین عامل  موثر در جلوگیری از کسری وفزونی صندوق دقت و اهتمام در انجام وظایف شغلی طبق دستور العمل های صادره است .
تحویلدار باید با هنر مدیریتی خود عواملی را که موجب حواس پرتی ، عصبیت ، خیال پردازی یک فرد عادی می شود  مهار کند.

فهرست مطالب:
فصل اول :کلیات
1-1 مقدمه
2- 1 بیان مساله
3-1ضرورت و اهمیت موضوع
4-1اهداف تحقیق
5-1 فرضیه های تحقیق
فصل دوم : مرور ادبیات تحقیق
1-2پایه های نظری
2-2پیشینه تحقیق
3-2ارائه مدل تحقیق
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
1-3 نوع تحقیق از نظر هدف
2-3 نوع تحقیق از نظر جمع اوری اطلاعات
3-3 جامعه آماری ،نمونه اماری ،روش نمونه گیری ،واحد آماری ،ابزار گرد اوری آمار وطلاعات
4-3روش تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات
فصل چهارم : یافته های تحقیق
1-4روش اجرای تحقیق
2-4تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم :تفسیر یافته ها
1-5تفسیر تجزیه و تحلیل انجام شده
فصل ششم:خلاصه ،نتیجه ، ارائه پیشنهادها
1-6خلاصه
2-6نتیجه
3-6پیشنهادها
پیوست ها
1- نمونه پرسشنامه

                 

لینک دانلود

بررسی روش های استفاده از موبایل در ایران

بررسی روش های استفاده از موبایل در ایران

این مقاله بر اساس مشاهدات نگارنده و مصاحبه هاي موردي به طور کلی در این خصوص بحث می کند که چگونه تلفنهای همراه سبک زندگی ایرانیان را تغییر داده اند، به عنوان تسریع کننده بروز رفتارهایی  منزجر کننده عمل کرده اند، و نیز چگونه در ایجاد نوع تازه ای از رفتار مصرف  کننده و ارتباطی تأثیر گذاشته اند. مقاله به بررسی ایجاد کدهای کاملا جدید اجتماعی در ایران بوسیله رفتار مردم می پردازد. در اين  مقاله این مسئله مورد توجه قرار خواهد گرفت که چگونه امکان استفاده از یک تلفن همراه، حداقل در  مراحل اوليه نفوذ در جامعه، به یک ارزش اجتماعی تبدیل مي شود. مقاله به تناقضات موجود میان رفتار  فردی و استفاده از تلفن همراه در مکانهای عمومی می پردازد که به معنی صحبت کردن در جایی است که افراد دیگر می توانند آنرا بشنوند. مقاله برخی موضوعات را در خصوص ماهیت تغییر یابنده سبک زندگی ایرانیان مورد توجه قرار می دهد که به خاطر ورود تلفنهای همراه به بازار مصرف ایران بروز کرده است: اینکه آیا مردان بر خلاف استفاده از تلفنهاي ثابت، بیشتر از زنان وقت خود را با صحبتهای تلفنی میگذرانند؛ اینکه  آیا استفاده از تلفنهای همراه فقط به گروههای سنی مشخصی اختصاص دارد؛ اینکه آیا طبقه و ثروت در تملک تلفنهای همراه نقشی اساسی دارد یا نه؛ و اینکه آیا گسترش فرهنگ استفاده از تلفنهای همراه موجب کاهش استفاده از باجه های تلفن همگانی خواهد شد یا نه. مقاله خاطرنشان می کند که تلفن همراه با از بین بردن سلسله مراتب قدیمی موجب ایجاد فضای فردگرایانه گسترده تری میگردد: امکان انجام مکالمات خصوصی تر را فراهم می کند؛ هیچ کس نمی تواند انواع ارتباطات راه دور را کنترل نماید؛ و تلفن دیگر جزو دارایی های سازمانهای دولتی محسوب نمی شود. در عصر تلفنهای همراه، این افراد، و نه جامعه، هستند که نقش اصلی را ایفا می کنند.

واژه های کلیدی: رفتار مصرف کننده، مشترکان تلفن همراه ، کد اجتماعی، سبک زندگی، فضای فردگرایانه ، فاصله زمان      مکان .

جنبه های جامعه شناختی تلفن همراه

هدف اصلی این مقاله تحلیل جامعه شناختی گسترش تلفن همراه بر اساس مشاهدات نگارنده و مصاحبه هاي موردي، در میان ایرانیان است. تلفنهای همراه تاکنون از تحلیلهای جامعه شناختی بدور مانده اند.

 آنها توجه جامعه شناسان و علوم رسانه ای را جلب نکرده اند و بررسی تأثیر آنها در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است. بنابراین ما هیچ نظریه منسجمی در خصوص کارکردهای ویژه و عواقب ارتباطات از طریق تلفن همراه در دست نداریم. فقدان رغبت برای تحقیق علمی در این خصوص، که کمتر از تلاش برای انجام تحقیق درباره شبکه جهانی اینترنت می باشد، در سالهاي اخیر با تأسیس یک سایت اینترنتی در خصوص تحقیقات جامعه شناختی بر روی تلفن همراه، مورد توجه قرار گرفته است (Geser, 2003). همانگونه که گیزر به درستی خاطرنشان کرده است، نظریه پردازان اخیر مدرن نظیر مانوئل کاستلز و آنتونی گیدنز در رویکرد نظری خود فقط به اینترنت و تركيب رایانه های شخصی و ارتباطات تلفنی توجه کرده اند. علیرغم اینکه توجه ایشان به این ابداع بي نظير بجا می باشد، اما باید گفت که ایشان تقریبا به کلی از امکانات ارتباطی که تلفنهای همراه به وجود آورده اند، غفلت کرده اند. دیدگاههایی نظیر آنچه که گفته شد از این واقعیت اساسی چشم پوشی کرده اند که امروزه تلفنهای همراه، در مقایسه با رایانه و فنآوریهای اینترنتی، توسط اقشار بیشتری از مردم در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، و بنابراین تاثیر قویتری در زندگی اجتماعی، سبک زندگی، و رفتار مصرفی ایشان به جای می گذارد. در تحقیقی در ایرلند، از پاسخگویان جوان خواسته شد بگویند که اگر به تنهایی در جزیره ای دورافتاده قرار داشته باشند، چه نوع وسیله ارتباطی را ترجیح می دهند. 52 درصد از ایشان تلفن همراه را ترجیح دادند، در حالیکه فقط 18 درصد خواهان تلویزیون بودند (Hession 2001 cited in Geser 2003). معلوم نيست كه این مسئله در مورد ایران صادق باشد. با این وجود، مشاهدات نشان داده اسشت كه مردم برای تفریح و اوقات فراغت شان در زندگی اجتماعی، جایی بخصوص برای تلفن همراه باز می کنند. استفاده از تلفن همراه مي تواند امكان دستكاري زمان كار را به زمان فراغت ممكن سازد. همچنين مبلغی که مردم صرف پرداخت صورت حسابهای ماهیانه تلفنهای همراه شان میکنند، بیشتر از اینترنت یا تلفن ثابت است. پس، بدون تردید شایسته است که تغییر بنیادین در فهم افراد از خود و دنیا که بواسطه شیوع ارتباطات ارزان و انبوه تلفن همراه ایجاد شده است، مورد توجه بیشتر محققان قرار گیرد (Townsend 2000).

استفاده کنندگان تلفن همراه در ایران

در سالهای پایانی قرن بیستم تعداد مشترکان تلفن همراه در دنیا به مرز 1.4 میلیارد نفر رسید، که برای اولین بار بیشتر از تعداد خطوط تلفن ثابت بود. در سال 1994، یک دهه پس از آنکه ارنی وایز نخستین مکالمه تلفن همراه در بریتانیا را انجام داد، شرکت مخابرات ایران، شبکه تلفن همراه ایران را راه اندازی کرد. اکنون، طی کمتر از یک دهه پس از آن، در 20 ژانویه 2004 (30 دی 1382) حدود 3,416,868 از ایرانیان مشترک شبکه تلفن همراه بوده و بسیاری نیز سعی می کنند یکی را پیش خرید کنند (شرکت مخابرات ایران، 2004). از وقتی که تلفنهای همراه به بازار آمده اند، ما هر روز بیشتر و بیشتر از تلفن استفاده می کنیم. اگرچه آمار دقيقي در اين مورد وجود ندارد اما روند افزايشي استفاده از تلفن همراه امري بديهي است. اين روند افزايشي در ساير كشورها نيز ديده مي شود. بطور مثال در کل دنیا که یک ششم از افراد از تلفن همراه استفاده می کنند. تعداد استفاده کنندگان تلفن همراه در

 

لینک دانلود

بررسی علل ترس از مرگ و دلبستگی به دنیا

بررسی علل ترس از مرگ و دلبستگی به دنیا

 

مقدمه

ترس از مرگ و نگرانی از مرگ مخصوص انسان است. حیوانات درباره مرگ فکر نمی‌کنند آنچه در حیوانات وجود دارد غریزه فرار از خطر و میل به حفظ حیات حاضر است. به عبارتی در انسان آرزوی خلود و جاویدان ماندن وجود دارد و این آرزو مخصوص انسان است و «نگرانی از مرگ» زاییده میل به خلود است و از آنجا که در نظامات طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهوده نیست، می‌توان این میل را دلیلی بر بقا بشر پس از مرگ دانست.

 

چرا و حتی نام آن برای گروهی دردناک است

نداشتن ایمان به زندگی پس از مرگ

عمده‌ترین دلیل ترس از مرگ این است که عده‌ای به زندگی پس از مرگ ایمان ندارند و یا اگر دارند این ایمان بصورت باور عمیق در نیامده و بر افکار و عواطف آنها حاکم نشده است. وحشت انسان از فنا و نیستی طبیعی است. انسان حتی از تاریکی شب می‌ترسد چرا که ظلمت ، نیستی نور است و گاه از مرگ می‌ترسد چرا که آنهم در مسیر فنا قرار گرفته است.

اما اگر انسان با تمام وجودش باور کند که دنیا زندان مومن است و بهشت کافر و این جسم خاکی قفسی است برای مرغ روح او که وقتی این قفس شکست آزاد می‌شود و به هوای کوی دوست پرواز می‌کند و اگر باور کند که مرغ باغ ملکوت است و از عالم خاک نیست و تنها دو سه روزی قفسی ساخته‌اند از بدنش ، هرگز از مرگ وحشت نمی‌کند.

 

لذا در حدیث عاشورا می‌خوانیم هر قدر حلقه محاصره دشمن تنگتر و فشار دشمن بر حضرت سیدالشهدا و یارانش بیشتر می‌شد چهره‌های آنها برافروخته‌تر و شکوفاتر می‌شد و وقتی از آنها سوال می‌شد چرا؟ می‌گفتند : برای اینکه ساعاتی دیگر شربت شهادت را خواهیم نوشید .

 

دلبستگی به دنیا

علت دیگر برای ترس از مرگ دلبستگی بیش از حد به دنیاست چرا که مرگ میان او و محبوبش جدائی می‌افکند و دل کندن از آن همه امکاناتی که برای زندگی مرفه و عیش و نوش ساخته برای او طاقت فرساست.

 

 

کم کاری برای آخرت

عامل دیگر برای ترس از مرگ خالی بودن ستون حسنات و پر بودن ستون سیئات نامه اعمال است. در حدیثی می‌خوانیم که فردی خدمت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم آمد و عرض کرد یا رسول اله من چرا مرگ را دوست ندارم؟ حضرت فرمود : آیا ثروتی داری؟ عرض کرد: آری. فرمود : چیزی از آنرا پیش از خود فرستاده‌ای؟ عرض کرد : نه. حضرت فرمود : به همین دلیل است که مرگ را دوست نداری چون نامه اعمالت خالی از حسنات است.

 

با توضیحی که درباره عوامل نگران کننده از مرگ داده شد روشن گردید که مرگ برای یک انسان مومن که تمام زندگانیش را در راه اطاعت از خداوند متعال صرف نموده و کارنامه عملش پر از اعمال صالح و نیک است هیچ جای نگرانی ندارد و مرگ برای چنین کسی از عسل هم شیرین‌تر خواهد بود.

دو كس از مرگ مى‏ترسند، آن كس كه آن را به معنى نيستى و فناى مطلق تفسير مى‏كند، و آن كس كه پرونده‏اش سياه و تاريك است!

آنها كه نه جزء اين دسته‏اند و نه آن، چرا از مرگ در راه هدفهاى پاك وحشت كنند مگر چيزى از دست مى‏دهند؟

داستان «آب حيات» با آب و تاب فراوان در همه جا مشهور است.

 

لینک دانلود

نگاهی به طبیعت و پتانسیل و استفاده از آن و بررسی تاثیر آن بر معماران و معماری ارگانیک و نمونه

نگاهی به طبیعت و پتانسیل و استفاده از آن و بررسی تاثیر آن بر معماران و معماری ارگانیک و نمونه

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   36

 

 

 

مقدمه:

قبل از هر توضيحي راجع به ارتباط طبيعت و معماري يا همان معماري ارگانيك، بهتر است درباره طبيعت و پتانسيلي كه در خود نهفته دارد و چگونگي استفاده از اين پتانسيل و… صحبت كنيم و در ادامه به چگونگي تأثير آن بر معماران و در نهايت در آثارشان برسيم!

 « ارتباط با طبيعت ، ضروري ترين شرط براي هنرمند است. هنرمند انسان است ؛ او خود طبيعت است ؛ بخشي از طبيعت است در ميان فضاي طبيعي.»

                پل كله

طبيعت:

 طبيعت در همجا وجود دارد و تأثيرگذار است. انسان مدام از طبيعت تقليد مي كند؛ ساختن خشت را از درختان فرا گرفته ، از گل هاي وحشي براي خلق سر ستون ها الهام گرفته اند و امواج دريا نقش مايه را براي خلق جزييات گچ بري و تزِيينات به آنها بخشيده است.طبيعت به وضوح در استعاره هم مركزيت دارد.

طبيعت ، شايد به مثابه والاترين استعاره ، سر چشمه استعاره هاي بسيار مهم و در عين حال متفاوت بوده است.

طبيعت با آدامش دريا ، صداي برگ ها، نقش و نگار زمين و حالات فصول ، تأمّل در آرامش ، سختي و والايي را به ما ارزاني مي كند.

طبيعت در شعر شاعران، يقيينا‍ در روح شاعرانه ي هر آفرينه اي حضور دارد. طبيعت نام خود را(مثل طبيعي،طبيعت گرا) به هر آنچه «واقعي» مي نمايد عاريه مي دهد؛ طبيعت سرچشمه ي احساسات ، شور و شعف، و رايحه ي فضاوزمان است.

بسياري از احساساتي كه طبيعت بوجود مي آورد مثل تغيير ساعات و گذشت زمان، كه با تغيير رنگ كوه ها و آسمان ، عبور نور از لابه لاي ابرها ، و با سر بر آوردن ماه و غروب خورشيد مشخص مي شود، نا محسوس هستند ؛ كه حضور خود را از طريق مشاهده يا تأثير عناصر محسوس طبيعت ( مثل كوه ها، دريا،درها،حيوانات و موجودات) بر ما مشهود مي سازند. طبيعت به هر دو قلمروي(محسوس ونامحسوس) تعلّق دارد.

طبيعت با همه چيز در تماس است، روح زندگي را در آن ها مي دمد و شرايط لازم وجود و رويش موجودات رافراهم مي كند. طبيعت دليل هرگونه «تغييرپذيري»است،و همچنين قابليت آموزش مفاهيم بصري، فضايي و ساختمان را داراست.

ما نياز فوق العاده اي به توجه دوباره به عناصر محسوس طبيعت داريم، چرا كه مي توان به اين موضوع اميد بست كه احساسات شور و هيجان و رايحه هايي كه معمار كنجكاو مي تواند از طبيعت فراگيرد ، پادزهري را فراهم مي آوردكه «از خود بيگانگي» اخير ،را از معماران و محيط هاي معماري مبتلا به آن مي زدايد.

 

تأثير ديرينه ي طبيعت:

شايد قوي ترين نوع الهام بخشي طبيعت بر مصنوعات بشري را بتوان در يونان باستان مشاهده كرد.بنابراين در ابتدا به مطالبي پيرامون يونانيان باستان كه چگونه از طبيعت الهام گرفتند و در زندگي و هنر و مخصوصا در ساخت و ساز هاشان از اين تجربه استفاده كردند، مي پردازيم.

 

 يونانيان به طبيعت احترام مي گذاشتند. آنان تغيير فصول را از طريق جشن ها و مراسم با زندگي خود در مي آميختند، براي جنگل ها، زمين ، آسمان ، آب ، وباروري الهگان ، به خدايان و نيمه خداياني اعتقاد داشتند. الهگان الهام بخش، دختران خيالي الهام بخشي كه اسم مفرد آنها(يعنيmuse)درشكل گيري وا‍ژه Music تأثير گذاشت، در طبيعت يونان يا در جنگل هاي متراكم مسكن داشتند.

طبيعت و انسان يكديگر را مخاطب قرار مي دادند. اسطوره شناسي يونان سرشار از اسطوره هايي درباره ي مواجهه ي انسان و طبيعت است:

 كوهساران همي ندا سردادند و درختان بلوط نبز كه آه و صد افسوس براي آدونيس . او در گذشت وپژواك در پاسخ گريست و ناله سر كرد.آه و صدافسوس براي آدونيس. و نيز براي الهگان عشق و الهام ، كه مرگ وي را به سوگ نشستند.                (اديث هميلتون)

 

عالم دريايي، امواج و دلفين ها، اختاپوس ها و صدف هاي حلزوني ، فرم هاي هندسي خود را به تزيينات قصر هاي كرت و ميسن بخشيده اند. بنابه روايت اساطيري ، گل هاي وحشي و خارها به سر ستون هاي كورنتين تبديل شده اند و مارپيچ ، شكل طبيعي تناسب و رويش زندگي ، نقش خود را به سرستون يونيك بخشيد.

زيبايي طبيعي معابد يونان در نوع خود بي نظير بود؛ معابدي در مجاورت چشمه هايي زير سايه سار درختان ، بر فراز دره هايي پوشيده از درختان زيتون و…

پيشينيان آنها طبيعت را داراري سيرتي دوگانه مي دانستند: زميني و كيهاني

زميني: شامل هر چيز بود كه براي آنها قابل ديدن ،احساس كردن و تجربه كردن بود. آنها ساختمان هاي خود را در مكان هايي مي ساختند كه قابل رويت و محسوس بود. يونانيان هر «نشان زيبايي طبيعي» و هر شكل طبيعي منحصر بفردي را احترام مي گذاشتند.

كيهاني: شامل جهان فرادست و كيهان بود؛ آنها تلاش مي كردند تا آن را در ذهن خود دريافت و با هنر خود بيان كنند.

 

 

لینک دانلود

بررسی بازیابی اطلاعات براي وب معنایی و استخراج اطلاعات مبتنی بر یک Crawler با استفاده از آنتالوژي

بررسی بازیابی اطلاعات براي وب معنایی و استخراج اطلاعات مبتنی بر یک Crawler با استفاده از آنتالوژي

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:   177

 

 

با ظهور وب، داده ها و اطلاعات زیادي در موضوعات مختلف در اختیار همگان قرار گرفتـ ه اسـت . ایـنداده ها که اکثرا در قالب فایل هاي HTML ارائه شده اند، فرصت مناسـبی را در اختیـار کـاربران وب قـرارداده تا بتوانند با جستجوي کلمات کلیدي مناسب به داده هاي مورد نیاز خود دسـت یابنـد. امـا امـروزه بـاوجود انبوهی از اطلاعات گوناگون در وب، جستجو بر اساس کلمات کلیدي، ما را به تعداد زیادي صفحه وب می رساند  که یافتن اطلاعات مورد نیاز در آن دشوار و زمانبر است. وب معنایی جهت رفع مـشکلاتی از ایـنقبیل به عنوان نسل جدید وب جاري، توسط آقاي تیم برنرز لی [1] معرفی شد. 

وب معنایی به عنوان شاخه جدیدي از وب جاري لازم دارد تـا بـه اطلاعـات موجـود در وب دسترسـیداشته باشد . اما اطلاعات موجود در وب جهت نمـایش آن بـه انـسان هـا سـازماندهی شـده انـد. لـذا بـراي استخراج اقلام اطلاعاتی از ابزاري بنامWrapper  استفاده می شـود . در ایـن نوشـته بـر اسـتخراج از منـابع اطلاعاتی  تمرکز می کنیم و استخراج اطلاعات مبتنی بر یک Crawler که با استفاده از یک آنتالوژي دامنه به شناسایی اقلام اطلاعاتی می پردازد را پیشنهاد می کنیم. 

 

کلمات کلیدي : وب معنایی، حاشیه گذاري معنایی، آنتالوژي، RDF، بازیابی اطلاعات، Wrapper. 

                                     

 

فهرست مطالب 

1               مقدمه …………….4 

2               معرفی وب معنایی…………..8 

2      1      مشکلات وب موجود 9 

2      2      نیاز به بازنمایی دانش …………. 10 

2      3      آشنایی با اجزاي اساسی وب معنایی …..12 

2      4      معماري وب معنایی …………….14 

2      5      آشنایی با خانواده استاندارد هاي XML……………. 17 

  21……… (Resource Description Framework) RDF آشنایی با      6      2

  24………RDF Schema (RDFS) آشنایی با      7      2

  26……….. ها Taxonomy معرفی      8      2

2      9      معرفی طیف آنتالوژي…………30 

2      10      معرفی آنتالوژي …34 

2      11      توصیف منطقی آنتالوژي ها 35 

2      12      سطوح بازنمایی دانش……… 37 

2      13      مشکل نگاشت معنایی …….38 

2               14      خلاصه مطالب …..39 

3               مدیریت دانش و بازیابی اطلاعات….. 41 

3      1      بررسی مشکل……..41 

3      2      نقش آنتالوژي ها ..42 

3      3      معرفی معماري Sesame……..43  3      4      بازیابی اطلاعات براي وب معنایی……….45 

3               5      جمع بندي مطالب48 

4               بررسی فعالیت هاي انجام شده در زمینه استخراج اطلاعات………….. 49 

  50 …………WEBOQL      1      4

  52…. (World Wide Web Wrapper Factory) W4F      2      4

  53OntoKnowledge      3      4

  56…………OntoPrise      4      4

  57…. KIM      5      4

  59………OntoGather      6      4

  60……….BYU    Ontos      7      4

4               8      جمع بندي مطالب .61 

5               ارائه یک چارچوب جهت بازیابی اطلاعات ……..62 

5      1      تحلیل مساله بازیابی اطلاعات…………….62 

5      2      استخراج اطلاعات صریح و اطلاعات ضمنی ……….64 

5      3      مقاومت در برابر تغییرات منابع………….65 

5      4      معرفی چارچوب پیشنهادي..66 

5      5      فعالیت هاي بعدي 70 

مراجع …72 

  72…….[Intoduction to Semantic Web]

  72………[Semantic Web Languages References]

  73…[Knowledge Management & Information Retrieval]

  72………….[Others]

 

1      مقدمه 

در این بخش به بررسی مشکل وب جاري پرداخته و وب معنایی را به عنوان یک راه حل معرفـی مـیکنیم. سپس یکی از چالش هاي موجود در وب معنایی را تشریح کرده و محدوده بحث خود را مشخص میکنیم. 

 

مشکل وب کنونی 

با توجه به رشد روز افـزون وب و بـا وجـود 400 میلیـون وب سـایت [16] و چنـدین میلیـارد منـابعاطلاعاتی (شامل صفحاتHTML ، فایل هاي صوتی و ویدئویی، تـصاویر فایـل هـايRSS ،XML  و غیـره )، عملا وب جاري به یک کتابخانه بزرگ از منابع و اطلاعات مختلف تبدیل شده است.  

 

  

شکل 1 : نمودار رشد سایت هاي اینترنتی [16] 

 

موتور هاي جستجوگر مانند گوگل و یاهو و غیره، به کاربران خود امکـان جـستجو بـر اسـاس کلمـاتکلیدي مشخص را می دهند. اما بزرگترین مشکل در ارتباط با این شیوه جستجو، که به آن جستجوي کـورهم گفته می شود، یافتن کلمات کلیدي مناسب می باشد. البتـه نبایـد فرامـوش کنـیم کـه وب بـ ا همـینوضعیت موجود نیز یک موفقیت بزرگ به حساب می آید . تا ده سال پیش، هرگز کسی فکر آن را نمی کردکه روزي اینترنت بتواند تا این حد در شیوه زندگی انسان ها، اخبار و اطلاع رسانی، ارتباطات و غیـره تـاثیربگذارد.  

اما از طرفی دیگر، وب موجود، داراي یک مشکل اساسی می باشد. می توان گفت که چالش اساسی در ارتباط با وب آن است که منابع موجود تنها براي انسان ها قبل فهم و استفاده می باشد. بنابراین ماشین هـادر جستجو، اشتراك و یکپارچه سازي انبوهی از اطلاعات، محـدودیت هـاي زیـادي دارنـد. در حـال حاضـرماشین ها جهت شناخت محتوي و اطلاعات موجود در وب، نیاز به دانش انسانی دارند و بدون آن تنهـا مـیتوانند کورکورانه، وجود یا عدم وجود یک کلمه کلیدي را مشخص نمایند. 

 

وب معنایی 

ایده توسعه وب جاري با تزریق مقداري اطلاعات تکمیلی ، بگونه اي که اطلاعات موجود قابل فهم برايماشین ها باشد، براي اولین بار توسط آقاي تیم برنرز لی  مطرح گردید [1و2]. ایشان نسل جدیـدي از وبجاري را با نام وب معنایی معرفی کردند و هدف

 

لینک دانلود

پاورپوینت تئوری جریان و فرآیند انگیزش افراد و چگونگی و نحوه انگیزش آنان از نظر ادراکی

پاورپوینت تئوری جریان و فرآیند انگیزش افراد و چگونگی و نحوه انگیزش آنان از نظر ادراکی

دانلود   با موضوع تئوری جریان و فرآیند انگیزش افراد و چگونگی و نحوه انگیزش آنان از نظر ادراکی
دارای 24 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
24 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تئوری های فرآیندی انگیزش
این تئوری ها بیشتر بر جریان و فرآیند انگیزش افراد توجه کرده و به چگونگی و نحوه انگیزش آنان از نظر ادراکی می پردازند

انواع تئوری های فرآیندی
1- تئوری انتظار وروم
2- مدل انگیزشی پورتر و لاولر
3- تئوری برابری
4- تئوری اسناد

. . .

 

         

لینک دانلود

بررسی آرمان ها و اهداف و ویژگیهای حكومت از ديدگاه امام علي(ع)

بررسی آرمان ها و اهداف و ویژگیهای حكومت از ديدگاه امام علي(ع)

 مقدمه

 گفتار اول: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل نگر

 گفتار دوم: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه جزء نگر

 2ـ احيا و اقامه حق و دفع باطل

 3ـ تحقق عدالت

 4ـ تأمين امنيت

 5ـ تحقق وحدت امت در پرتو حكومتِ رهبري الهي

 6ـ تأمين رفاه عمومي

 7ـ نفي خشونت و خودكامگي

 8ـ حفظ كرامت انساني

 9ـ وصول به تعامل صحيح بين حكومت و مردم و كسب رضايت عامه

 شايسته سالاري

 فرجام سخن

________________________________________

 

 

مقدمه

 

دولت [1] و حكومت [2]، همواره يكي از اصلي ترين مباحث علوم سياسي بوده است، تا جايي كه

سياست به عنوان "هنر حكومت كردن يا حكمراني" تعريف گشته است. يكي از سؤالات شايع در

اين حوزه، هدف يا وسيله بودن دولت و حكومت است. برخي ايده آليستها دولت را يك هدف

و واحدي فوق مردم و فرد مي دانستند و برخي ديگر از مكاتب و انديشه گران سياسي، دولت و

حكومت را وسيله اي براي عمل به برخي اهداف مورد نظر جامعه انساني به شمار مي آوردند و

ارزش ذاتي را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاري مكانيكي و مصنوع دست بشر براي دستيابي

به اهداف خويش محسوب مي نمودند.

همچنين متفكران سياسي از منظرهاي مختلفي به آرمانها و اهداف دولت نگريسته اند. به

عقيده ارسطو، هدف راستين حكومت تحقق زندگي خوب است. "جان لاك" معتقد بود هدف

حكومت "خير عمومي" يا "خير نوع بشر" است. "آدام اسميت" بر اين نظر بود كه دولت سه

هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حكومت و مملكت از تجاوز خارجي يا خشونت بين المللي؛

دوم: حمايت از افراد در برابر بي عدالتي يا سركوب از سوي اعضاي ديگر جامعه ؛ سوم: ايجاد و

 

 

 |130| 

 

حفظ آثار خاص و نهادهاي عمومي كه هيچ فرد يا گروهي تمايل به ايجاد و حفظ آنها ندارند.

به گمان "هولزندورف [3]" انديشه گر آلماني، دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت

ملي؛ دوم: حفظ آزادي فرد؛ سوم: پيشبرد ترقي اجتماعي و رفاه عمومي.

"گارنر" ضمن رتبه بندي اهداف و آرمانهاي حكومت بر اين باور است كه هدف اصلي و

اوليه و بلاواسطه دولت، حفظ صلح و نظم و امنيت و عدالت در ميان افرادي است كه آن را به

وجود مي آورند؛ هدف دوم ـ كه فراتر از خواستهاي فردي است ـ توجه به تأمين رفاه عمومي در

راستاي پيشرفت و ترقي ملي است، اما هدف نهايي و آرمان عالي دولت، اعتلاي تمدن بشري

است. [4]

به عقيده "ويلسون"، از مؤلفه هاي جديد براي دولت، اين اهداف را مي توان بر شمرد:

1ـ ترضيه اراده ها و پاسخگويي به خواسته ها؛

2ـ كسب ترقي اخلاقي؛

3ـ تحقق بيشترين سعادت براي بيشترين افراد؛

4ـ رشد شخصيت فرد؛

5ـ حفظ حقوق؛

6ـ متوازن كردن و نيز حمايت از منافع [5].

به عقيده "پنوك" هدفهاي اصلي "دولت نو" در مفهوم عام عبارتند از: تأمين امنيت؛ عدالت؛

آزادي و رفاه. اين هدفها و آرمانها توجيه كننده موجوديت دولت و نيز فراهم آورنده زمينه هاي

تكليف سياسي اند. [6]

مبحث مهم دولت و حكومت و همچنين آرمانها و مقاصد عاليه آن در منابع اسلامي، از جمله

نهج البلاغه، به وفور مورد اشاره است و امام علي(ع) با فطانت و درايت در اين مقوله چنان سخن

گفته اند كه از عاليترين و نابترين انديشه هاي سياسي قديم و جديد، گوي سبقت را ربوده اند.

از دو منظر مي توان به ديدگاههاي امام(ع) در آرمانهاي حكومت نگريست؛ منظر عام و

منظر خاص. در بخشهايي از نهج البلاغه همانند عهدنامه مالك اشتر، ايشان در بخشهايي، اهداف

عاليه حكومت را برشمرده اند و در منظرهاي خاص به صورت مباحثي فرعي، مقاصد و آرمانها

را تصريح كرده اند. در اين جا از اين دو زاويه به بحث نگريسته مي شود:

 

 

 |131| 

 

 

گفتار اول: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل نگر

 

مباحث مستقلي از نهج البلاغه مختص ترسيم اهداف و آرمانهاي عاليه و كلي تشكيل

حكومت و دولت است. به عنوان مثال امام(ع) در يكي از سخنان خويش، ضمن تضرع با

خداوند، عرض مي كند:

"اللهم اِنّك تعلم اَنّه لم يكن الذي كان مِنّا منافسةً في سلطان و لَاالتِماس شي ءٍ من

فضول الحُطام و لكن لنَرُدَّ المَعالم مِن دينك و نُظهِر الاِصلاح في بلادك، فيأمن

المظلومون مِنْ عبادك و تقامُ المعطَّلةُ مِن حدودك [7]؛

بارالها! تو آگاهي كه هدف ما از قيام، عشق به قدرت و دستيابي به فزوني متاع دنيا

نيست و تنها بدان منظور است كه نشانه هاي دين تو را به جايي كه بود، بازگردانيم و

اصلاح را در شهرهاي تو ظاهر سازيم، تا بندگان ستمديده ات در امان باشند و حدود

ضايع گشته تو اقامه شود".

 

لینک دانلود

پاورپوینت مراقبتهاي پس از زایمان

پاورپوینت مراقبتهاي پس از زایمان

دانلود   با موضوع مراقبتهاي پس از زایمان
دارای 23 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 23 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

مراقبتهاي پس از زایمان

مراقبتهای پس از زایمان ساعات اول پس از زایمان (6 ساعت اول) مهمترین وخطرناکترین زمان برای مادر می باشد. در این مراقبت ها کنترل میزان خونریزی و علایم حیاتی مادر(فشارخون،دمای بدن، نبض و تنفس) اهمیت زیادی دارد.ارایه این مراقبتها به عهده پزشک یا ماما می باشد.
ترشحات پس از زايمان
كاهش وزن بدن پس از زايمان فشار زيادي به بدن وارد مي كند. كم شدن 3 تا 4 كيلوگرم وزن جنين، 450 تا 900 گرم وزن جفت و حداقل 450 گرم وزن آب و مايع آمنيوتيك باعث كاهش حدود 5/5 كيلوگرم از وزن بدن دراكثر خانم ها مي شود كه خود تعادل فيزيكي بدن را بهم مي زند.
درطول دوران بارداري سلول هاي بدن مقدار زيادي آب در خود نگه مي دارند كه پس از زايمان اين ميزان آب اضافي به شكل عرق و ادرار از بدن دفع مي گردد. پس از زايمان تعريق شدت مي يابد. حجم ادرار نيز به نحو شگرفي افزايش مي يابد و به دو برابر ميزان عادي مي رسد. دراين زمان بعلت آنكه جدار مثانه كش آمده است قادر نيست بخوبي ادرار را تخليه كند و بنابراين همواره احساس پري مثانه به مادر دست مي دهد.

سایر مراقبتهای ضروری برای مادر عبارتند از:
تغذیه: رژیم غذایی مادران شیرده بعد از زایمان در مقایسه با غذای زنان باردار نیاز به کالری و پروتئین بیشتری دارد. زیرا باید پروتئین و کلسیم و سایر موادی که مادر در اثر شیردهی از دست می دهد تامین شود. ضمناً برای جلوگیری ازکم خونی و کمبود ویتامین ها مصرف روزانه یک قرص آهن و یک قرص مولتی ویتامین تا سه ماه پس از زایمان برای مادر تجویز می شود. خانم عزیز؛ بهتر است در زمان شیردهی از مصرف غذاهای نفاخ و حساسیت زا مثل گوجه فرنگی، پیاز، کلم، شکلات و ادویه جات خودداری نمائید.


. . .

 

       

لینک دانلود

پيشگيري از بزهكاري

پيشگيري از بزهكاري

 پيشگيري از بزهكاري
 متشکل از 16 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 پيشگيري از بزهكاري
 پيچيدگي ماهيت بزهكاري پيشگيري را نيز مشكل مي كند و رهيافتهاي چندگانهاي را كه مي طلبد كه كليه عوامل خطرزا را در نظر بگيرد.
 از ديدگاه بهداشت عمومي در پيشگيري بزه، استراتژيها و مداخله ها در سه سطح كلي همانند ساير مسائل بهداشتي و اجتماعي طبقه بندي ميشود. اين سه سطح شامل پيشگيري نوع اول يا اوليه پيشگيري نوع دوم يا ثانويه و پيشگيري نوع سوم يا ثالثيه است كه بر اساس سطوح  مختلف براي  هر جامعهاي متغير است
 ايجاد يك محيط سالم
      در پيشگيري اوليه به ريشه مسئله و عوامل خطرزاي محيطي توجه ميشود. اين نوع پيشگيري سعي بر آن دارد كه امكان درگير شدن با مسئله طوري پيش برود كه هرگز محلي
  براي رشد مسئله وجود نداشته باشد. به همين علت استراتژيهاي برنامه ضرورتاً طوري انتخاب ميشوند كه بتوانند عوامل مخاطره آميز را كاهش دهند، وضع قوانين كه بعضي از محدوديتها را ايجاب ميكنند از آن جمله اند. براي مثال در جامعهاي كه حمل اسلحه آزاد است، اين آزادي خود يك عامل خطرزاي امكان درگير شدن با مسئله بزه است . بنابراين منع حمل اسلحه يكي از استراتژيها در آن جامعه خواهد بود.
كاهش عوامل خطرزا
      در پيشگيري ثانويه هدف كلي دور نگهداشتن فرد از فعاليتهايي است كه خطر بر چسب بزه را در فرد تقويت ميكند. مثل كنترل خشم و خشونت، كنترلهاي خانواده بر رفتارهاي ضداجتماعي و دوري از دوستان بزهكار. پيشگيري نوع دوم نيز مانند پيشگيري نوع اول استراتژيهاي برنامه ريزي خود را بر اساس يافتههاي پژوهشها طرح ميكند و تأكيد زيادي بر فرد و يا ارتباطات فرد دارد. به همين جهت استراتژيهاي پيشگيري نوع دوم از طريق يادگيري مهارتهاي زندگي اجتماعي از يك طرف و محيط اجتماعي و ارتباطات فردي از  طرف ديگر تأكيد مي كند. اهميت اين سطح به عنوان سطح پيشگيري كمك به افراد درمعرض خطر است
 کنترل موقعيت خطر
      پيشگيري سطح سوم سعي مي کند موقعيت مسئله را اصلاح و يا در آن مداخله کند و هدف آن پيشگيري از تکرار فعاليتهايي است که جرم شناخته ميشود. براي اين نوع پيشگيري لازم است درگير مسائلي مانند تنبيه، جريمه و بازتواني از طريق نظام حقوقي و قضا شود. پيشگيري نوع سوم برنامهريزي مداخله‌اي و اداره موقعيت هاي خطرناک (Management Crisis Situation) را بر اساس فعاليتهايي تنظيم ميکند که ممکن است باعث بزهکاري شوند.
 در حال حاضر روشهاي رفتاري بيشترين تاثير را در درمان بزهكاران دارد ( گرت 1984، 1985، واتررز و گيلر 1984) در اين روش، به رفتار مناسب به نحوي سيستماتيك پاداش مي دهند، مثلاً با ژتونهايي كه نوجوان مي تواند آنرا با چيزهاي ديگر تاخت بزند، به رفتار نامناسب هيچ پاداشي تعلق نمي گيرد و ممكن است عواقب ناخوشايندي مانند از دست دادن بعضي از امتيازات داشته باشد. روشهاي رفتاري را مي توان در كانونهاي اصلاح، در مدرسه يا برنامه هاي محلي يا در خانواده به كار برد. ( برچارد و هاريگ 1976، كريچين، وولف براكمن، نيكسن و نيلسن 1979، راتر و گيلر 1984، ساراسون 1987، سيندر و باترسون 1985)
هر چند مواردي هست كه نشان دهد تنها راه عملي به خصوص در مورد مجرمان حرفه اي، نگهداري آنان در كانونهاي بزهكاري است، ولي در بسياري از موارد حكمهاي تعليقي و آزادي مشروط و اخطار رسمي پليس از لحاظ ميزان بزهكاري دست كم تاثيري برابر يا تاثير نگهداري نوجوانان در كانونهاي اصلاح دارد. در واقع چندين مطالعه نشان داده است كه چنين برخوردهايي با نوجواناني كه اولين بار مرتكب جرم مي شوند باعث كاهش جرائم آنان مي شود ( ديكسون و وايت 1975، بالاتر و گيلر 1984)
رشد و شخصيت ماسن مهشيد ياسايي
شواهدي كافي در دست است كه نشان مي دهد كه زنداني شدن بزهكاران در كانونهاي اصلاح معمولاً وضع را بدتر مي كند اين گونه موسسات جوان را دچار مشكلات رواني مي كند و يا تجارب تلخي مواجهش مي كند با تجاربي كه غالباً شامل سوئ استفاده جنسي و بدني از سوي ساير همسالان و بزرگسالان است. اين گونه موسسات هيچ گونه كمك رواني، تربيتي يا شغلي فراهم نمي كنند و اگر هم بكنند بسيار كم است. اين گونه موسسات بيشتر نوجوانان را آماده مي كنند تا در آينده جنايتكار شوند
. . .

 

 

لینک دانلود

گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی

گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی

 گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی
 متشکل از 13 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی
عشق پدیده ای است که از دیر باز ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. دانشمندان حوزه های گوناگون به نوعی به تحلیل این پدیده در انسان پرداخته اند.مطلبی که در زیر آمده است سعی دارد به طور اجمالی یک سری از فاکتور های روانی را که در ایجاد این حس نقش بازی می کنند را باز شمارد.
معشوق انعکاسی ازعاشق
جستجوی فردی که انعکاسی از ما باشد از شایع ترین تئوری هایی است که به عنوان دلیل انتخاب معشوق بیان می شود. به این مفهوم  که در فرد مقابل چیزی که در خودمان نیز وجود دارد، ما را به طرف او جذب می کند. در حقیقت در این نوع عشق انسان در جستجوی “منی دیگر” است. منی که بتواند تصویر مرا چون آیینه در خود انعکاس دهد. منی که برایم آشناست و برایم امنیت به همراه می آورد.
گاهی نیز در جستجوی آیینه ای هستیم که “من ایده آل ” را به ما باز گرداند. اگر به عنوان مثال “سخت کوش بودن” جزو ایده آل های ما باشد، اینکه بتوانیم عشق فردی سخت کوش را به خود معطوف کنیم،  برایمان تائیدی است از تصویری که می خواهیم از خودمان داشته باشیم.
در حقیقت، ما در این نوع عشق، در جستجوی نگاهی هستیم که ما را در آن تصویری که دوست داریم از خودداشته باشیم تائید کند.هر چه تردید در صحت این تصویراز خود بیشتر باشد،  حضور این دیگری به عنوان عاملی اطمینان بخش  برای ما حیاتی تر می شود.
البته باید گفت در اغلب عشق ها، به میزانی این بعد به چشم می خورد. هر فردی در رابطه با معشوق  تا حدی در جستجوی بازسازی نگاهی است که از خود دارد. نگاه تائید کننده ی دیگری برای ما نمودی است که چقدر با”ایده آل هامان”منطبق هستیم. ولی زمانی که عشق تنها به این جنبه خلاصه شود، می تواند نمودی از شخصیت شکننده فرد عاشق باشد که بدون نگاه مثبت معشوق تمام روانش متزلزل می شود.
یکی دیگر از مشخصاتی که این عشق دارد،ایده آلیزه کردن فرد معشوق است. زیرا که شخص برای اینکه بتواند دیگری را بعنوان آیینه ای که تصویرش را به او باز می گرداند مورد تائید قرار دهد،باید از او در ذهنش شخص “معتبری” بسازد.
معشوق به عنوان موجودی مکمل
در این عشق تفاوت های  فرد است که ایجاد کننده ی این احساس کشش بین دو نفر می شود. در اینجا دیگر شخص در جستجوی همتای خود نیست، بلکه در جستجوی کسی است که جایگزین یک سری فقدان های وجودی اش شود. به عنوان مثال فرد منزوی عاشق فردی بسیار اجتماعی می شود.عامل اصلی این کشش یافتن ابعادی است که فرد در خود نمی تواند ایجاد کند. به گفته ی روانشناسان در بسیاری موارد این تفاوت نه تنها می تواند با زمان جذابیتش را از دست بدهد، بلکه بصورت عامل اختلاف طرفین بروز کند. یعنی جنبه هایی که در اول ارتباط عامل اصلی انتخاب فرد بوده اند، به مرور زمان برای فرد عاشق به صورت ضعف هایی غیر قابل تحمل در می آیند تا جایی که می توانند جدایی دو فرد را باعث شوند. به عنوان مثال در نمونه ی بالا اجتماعی بودن فرد به “سبک بودن” یا “فضا گیر بودن” تعبیر شود.
می توان گفت در نوع اول عشق( جستجوی فرد مشابه خود) نیز سیر رابطه می تواند به همین جا ختم شود.
. . .

 

 

لینک دانلود

دانلود پاورپوینت با موضوع انفجار مواد منفجره با استفاده از چاشنی الکتريکی و دستگاه اکسپلودر

دانلود پاورپوینت با موضوع انفجار مواد منفجره با استفاده از چاشنی الکتريکی و دستگاه اکسپلودر

دانلود   با موضوع انفجار مواد منفجره با استفاده از چاشنی الکتريکی و دستگاه اکسپلودر
دارای 18 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 18 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

فلز
فلزات: بخشی از مواد فلزات هستند که دردمای محیط اکثرا بصورت جامد و برخی بصورت مایع هستند همه فلزات  در حالت جامد دارای شبکه کریستالی  یا بلور هستند .

پیوند فلزی
پیوند فلزی: پیوندی است بین اتمهای فلز که بوسیله الکترونهای آزاد ایجاد می شود الکترونها مثل چسب محکمی اتمها را به یکدیگر می چسبانند .
 
جریان الکتریکی
حرکت الکترون های آزاد تحت تاثیر میدان مغناطیسی را جریان الکتریکی می گویند.


. . .

 

     

لینک دانلود

مبانی نظری آموزش پیش از دبستان

مبانی نظری آموزش پیش از دبستان

  آموزش پیش از دبستان
دارای 33 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
– مقدمه
بر اساس تجربيات و بررسي هاي روان شناختي و تربيتي ، سال هاي اوليه زندگي كودكان نقش اساسي در رشد و پرورش آنان ايفا مي نمايدچراكه 80 درصـد شخصيت كــودك ظرف 6 سال اوليه حيات او شكل ميگيرد. براين اساس آموزش و پرورش پيش دبستاني از اهميت ويژه‏اي برخوردار بوده و تلاش عمده دولت ها بر اين بوده است كه هرروزه تعداد بيشتري از كودكان تحت پوشش آمــوزشهاي اين دوره قرار گرفته و بــا توجه به ويژگي ها ونيــازهاي فردي ،از آموزشهاي مناسب وسازنده برخوردار گردند. اولين ارتبـاطات انساني- اجتماعي كودكان دردوران پيش دبستانـي شـكل گرفته و شكوفـائي و رشد اين ارتباط منوط به آموزش عشق ورزيدن ، محبت نمودن ، …. و نشان دادن راه صحيح برقراري ارتباط توسط والدين و مربيان آنان مي باشد . در واقع پايه هاي اوليه اعتماد به نفس ، مسئـوليت پذيري و استقلال و خلاقيت كودكان در دوران پيش از دبستان استوار مي گردد. توجه دقيق و مناسب به كودكان به رشد و شكوفائي استعدادهاي آنان كمك مي نمايد. مهدهاي كودك‏ و مربيان اين مراكز نقش اساسي وحياتي در تربيت و رشد شخصيت كودكان و نيل به اهداف فوق ايفــا مي نمايند (احدی و کاکاوند، 1382).
……………
– كودكان و آموزش پیش از دبستان
كودكان بزرگترين ثروت هر كشور محسوب مي شوند و ترديدي وجود ندارد كه سرمايه گذاري در راه رفاه و تعليم و تربيت آنان از سرمايه گذاري در هر رشته ديگري براي آينده كشور سودمندتر است. قرن حاضر قرن كودك شناخته شده است و در مقايسه با زمان‌هاي گذشته در واقع همچون دوره‌اي طلايي براي كودك است. بايد بدانيم آموزش پيش از دبستان عبارت است از آموزشي كه از زمان تولد آغاز و تا ششمين سال زندگي كودك، يعني سن ورود به دبستان ادامه دارد. هر قدر محيط نشو و نماي كودك متعادل تر و آگاهانه تر در جهت شكوفايي استعدادهاي كودك باشد، هوش او بيشتر و خوي او متعادلتر خواهد شد (محمدی و همکاران، 1387).
……………..
– تاريخچه آموزش پيش دبستاني   
تاريخچه آموزش پيش دبستاني در ايران به 80 سال پيش باز مي گردد. در سال 1298 مسيونر هاي مذهبي و اقليت هاي ديني به احداث كودكستان ها و مراكز آموزش پيش دبستاني درتهران مبادرت نمودند .در همان اثنا زنده ياد جبار باغچه‏بان در سال 1303 به احداث باغچه اطفال در شهرستان تبريز مبادرت نموده و چند سال بعد در سال 1307 كودكستان ديگري در شهرستان شيراز داير نمود. گفتني است كه در آن اثنا تنها از كودكان خانواده هاي مرفه و كارمندان عالي رتبه ادارات در اين مراكز ثبت نام به عمل مي آمد . استقبال اي
………………..
– اهمیت و ضرورت آموزش های پیش از دبستان
سریع ترین دوره ی رشد ابعاد شخصیتی انسان ، دوره ی کودکی است . پژوهش ها نشان داده اندکه اگر آموزش ها و محرکات مناسب در این دوره به کودکان ارائه نگردد ، در دوران بعدی همین محرکات تأثیرات کمتری در تغییر پذیری کودک خواهند داشت . بر اساس نظریه ی بنجامین بلوم ، حدود پنجاه درصد از رشد هوش از تولد تا 4 سالگی صورت می گیرد . 30 % این رشد بین 4 تا 8 سالگی و تنها 20 % آن از 8 تا 17 سالگی محقق می شود . بلوم تأثیر زندگی در محیط غنی و محروم را در افزایش وکاهش نمره ی هوشی مورد تأکید قرار داده است . (عصاره ، 1382 )
……………
– ویژگی های دوره پیش دبستانی
دوره ي پيش دبستان با دوره ي مهد كودك تفاوت هاي بسياري دارد؛ چون در دوره ي مهدكودك، كودك صرفا بازي مي كند، تغذيه مي شود و نهايتا شعر يا قصه ياد مي گيرد و بعد هم استراحت كرده و سپس آماده يرفتن به منزل مي شود. به عبارت بهتر، كودك آموخته است كه بايد مدت زماني را در مهد كودك گذرانده و بعد هم به اتفاق والدين راهي خانه شود. از طرفي، مهد كودك معمولا پذيراي كودكان مادران شاغل يا كودكان خانواده هاي مرفه است؛ در حالي كه در دوره ي پيش دبستان، كودك با همسالاني از تمام اقشار جامعه مواجه است. در اين دوره كه امروزه نقش مثبت خود را بيش از پيش نشان مي دهد كودك مي آموزد، نقاشي مي كشد، قصه مي گويد و حتي ايفاي نقش مي كند.گذراندن دوره ي 9 ماهه ي پيش دبستاني، كودك را آماده مي كند تا بتواند با مربي ارتباط برقرار نمايد. زيرا نخستين مكان جدي كه كودك پس از جداشدن از خانه و خانواده به آن وارد شده و حضور در فضاي جديد را تجربه مي كند، همين دوره است. امروزه با تاسيس مراكز پيش دبستاني كه با هدف آموزش، زمينه ي مساعدي را براي حضور مادران در جامعه و از طرفي رشد كودكان فراهم مي كند، دغدغه هاي خانواده ها كمتر شده است. اين دوره ويژگي هايي دارد كه به اهم آن ها در ذيل اشاره مي شود: (روحی و هشجین، 1389).
……………
– اهمیت و نقش دوره پیش دبستانی در انضباط فکری
سال‏های آغازین زندگی کودک، یکی از مهم‏ترین دوره‏های رشد او به شمار می‏آید و آنچه در این دوران رخ می‏دهد به‏طور اساسی بر رشد بعدی کودک اثرگذار است. از آنجا که اساس شخصیت فرد در دوره پیش‏دبستانی شکل می‏گیرد. محققان و صاحب‏نظران ارایه آموزش‏های اثر بخش در این دوران را برای رشد بعدی کودک بسیار مهم می‏دانند. اکثر مطالعات و پژوهش‏ها نشان می‏دهد محیط خانواده پاسخ‏گوی رشد اجتماعی کودک بعد از چهار سالگی نیست و کودکان در این سن، نیاز به شرکت در فعالیت‏های اجتماعی بیشتری دارند و حضور در محیط‏ های پیش‏دبستانی این امکان را به آنها می‏دهد تا با کودکان همسن و سال خود ارتباط برقرار کرده و به تدریج مهارت‏های اجتماعی لازم را برای برقراری روابط اجتماعی به دست بیاورند (کامیلی و همکاران ، 2010، به نقل از محمدیان، 1390).
…………..
– اولويت ها در برنامه آموزش پیش دبستانی
هر كودك به تناسب ميزان علاقه و توانايي خويش ياد مي‌گيرد. هيچ محدوديتي براي پيشرفت كودك وجود ندارد و مفاهيم متنوع به اشكال مختلف ارائه مي‌شود. كودك هنگام انجام فعاليت‌ها از آزادي بيشتري برخوردار است. آموزش بري او جنبه بازي و سرگرمي پيدا مي‌كند.   
كودك شخصا در فعاليت ها شركت مي‌كند، بين دانسته‌هاي كودك و به كار بستن اين دانسته‌ها، هماهنگي ايجاد مي‌شود. در نتيجه علم و عمل توام مطرح مي‌شوند، هر كودك در اداره اجتماع خود و آموزش سهمي دارد و كار معيني را انجام مي‌دهد (دپارتمان آموزش آمریکا ، 2004).  
………………
– روشهای آموزش پیش دبستانی
روش آموزش پیش دبستانی، بیشتر بازی محور است و فعالیت های آن آزادی محورند. بازی، نقش بسیار مهم و کلیدی در آموزش پیش دبستانی دارد. این روش، مبتنی بر بازی است و کودک در دوره پیش دبستانی، در همه فعالیت ها، فعالانه شرکت داشته و نباید منفعل باشد ما گفتیم که ارزشیابی ها در دوره پیش دبستانی، باید تکوینی باشند. در اینجا، بین نگرش ها و فعالیت های والدین در خانه و فعالیت ها و روش های تدریس معلمان در دوره پیش دبستانی، تضاد وجود دارد. از طریق ایجاد ارتباط منظم با والدین و ارائه آموزشهای منظم و نظام دار به آنها، باید تضاد بین نگرش های والدین و معلمان پیش دبستانی را از بین برد.
آموزشهای پیش دبستانی ، کودک محورند ، نه موضوع محور و برنامه ها بر اساس کودک محوری طراحی و تهیه می شوند . منظور از کودک محوری، این است که علایق ، نیازها و توانایی های کودک اساس برنامه ریزی قرار گیرد .     در دوره پیش دبستانی ، موضوعات درسی مهم نیست ، بلکه رشد کودک اهمیت بسیاری دارد و آموزش های آن رشد محور هستند . در دوره پیش دبستانی و دبستان ، به کودک به عنوان موجود در حال تکوین و تحول می نگرد (بارتون و همکاران ، 2005).   
……………..
– ويژگيهاي تفكّر در كودك پیش دبستانی
انسان حيواني متفكّر معرّفي شده است و از خصائص او انديشيدن ،تجزيه و تحليل ،استنتاج و تصميم گيري ذكر شده است وتفكّر فصل مميز انسان از حيوان است. تفكّر جرياني است كه فرد كوشش مي كند مشكلي را كه با آن روبرو شده است مشخّص و با استفاده از تجربيّات قبلي خود آنرا حل سازد . همچين تفكّر نوعي پرورش و ايجاد زمينه براي ايجاد مهارت در ذهن است تا در سايةآن انديشه هاي غني بوجود آمده و امكان كسب اطلاعات و آگاهي هاي مورد لزوم زيادتر گردد. ( کامکار، 1381).
. . .

 

     

لینک دانلود

مکان بهینه نصب ادوات FACTS در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ( PSO)

مکان بهینه نصب ادوات FACTS در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ( PSO)

دانلود  مکان بهینه نصب ادوات FACTS در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ( PSO)
در قالب فایل word و متشکل از 9 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::
چکیده

این مقاله با توجه به پارامترهای موجود در سیستم قدرت، نحوه صحیح جایابی تجهیزات FACTS در شبکه استاندارد IEEE با استفاده از الگوریتم PSO را نشان میدهد. هدف از نصب این تجهیزات، کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه میباشد که از مدل استاتیک برای مدل سازی تجهیز ادوات FACTS استفاده شده است. دو نوع از این ادوات در سیستم مورد آزمایش قرار داده شده که با توجه به مکان قرارگرفتن هر کدام ازآنها نتایج مختلفی بدست آمده که موجب افزایش بهرهوری سیستم مورد آزمایش، گردیده است.

کلمات کلیدی: مکان بهینه، ادوات FACTS، الگوریتم PSO، کاهش تلفات، پروفیل ولتاژ

.۱ مقدمه

صنعت برق در دنیا به سرعت در حال تغییر و تحول است کـه عـواملی چـون بـازار، کمبـود منـابع طبیعـی و تقاضـای روبـه رشـد الکتریسیته موارد مهمی در ایجاد این تغییرات و تحولات سریع و پیش بینی نشده هستند. با وجود این درخواست رو به رشد، خیلـی از برنامه های توسعه، توسط فشارهای ناشی از گروههای حامی مسائل زیست محیطی در رابطه با عدم اعطای مجوز ساخت خطوط انتقال جدید و نیروگاهها محدود شدهاند. بنابراین جهت حداکثر کردن ظرفیت انتقال خطوط موجود به همراه بـالا بـردن پایـداری و قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت استفاده از ادوات الکترونیک قدرت اجتناب ناپذیر است و بطور کلی استفاده از تجهیزات و تکنیک های جدید الکترونیک قدرت میتواند جانشین خوبی برای راه حل های مرسوم باشند. ساختار سیستم قدرت تابعی از وضعیت اقتصادی موجود، تصمیمات سیاسی، مهندسی و زیست محیطی میباشد و به همین دلیل ساختار آن همیشه در حال تغییر است. پخـش تـوان در کل شبکه مستقل از ساختار سیستم قدرت و تابعی از امپدانس خط انتقال است. خط انتقال با امپدانس پایین توانایی پخش تـوان بیشتری نسبت به خط انتقال با امپدانس بالا دارد. اما این نتیجه همیشه درست نیست زیرا مسائل عملی زیادی وجود دارند که بایـد آنها را در نظر گرفت. نمونه هایی از مشکلات عملی که پخش توانهای اکتیو و راکتیو کنترل نشـده ممکـن اسـت بوجـود بیاورنـد، عبارتند از کاهش پایداری سیستم، ایجاد حلقه های پخش توان، تلفات بالای انتقال، تجاوز از حـد ولتـاژ مـورد نظـر و عـدم بهـره برداری از ظرفیت کامل خطوط انتقال به علت محدودیت دمایی و فرمان قطع پشت سرهم رله هـا. ایـن قبیـل مشـکلاتمعمـولاً بوسیله ساخت نیروگاهها و خطوط انتقال جدید حل میشوند، اما ایـن راه حـل دارای هزینـه اجرایـی بـالا، زمـان بـر و در تضـاد بـا گروههای حامی محیط زیست است. راه حل جدیدی که برای حل این قبیل مشکلات میتوان در نظر گرفت مربوط بـه اسـتفاده از جدیدترین روشها و تجهیزات الکترونیک قدرت تحت عنوان FACTS است.

. . .

 

 

لینک دانلود

روشی جدید جهت اموزش شبکه های عصبی mlp با استفاده از قوانین فازی

روشی جدید جهت اموزش شبکه های عصبی mlp با استفاده از قوانین فازی

دانلود فایل کامل روشی جدید جهت اموزش شبکه های عصبی mlp با استفاده از قوانین  
در قالب 7 صفحه pdf

استفاده از منطق فازی در اموزشی شبکه های عصبی به دلیل نزدیکی این به زبان انسانی و نیز به دلیل همگرایی سریعتر در اموزش و نیاز به عصب های کمتر ، ام را نسبت به دیگر روش ها مانند:اموزش مبنی بر الگو و تکرار ،متمایز کرده است.
در این مقاله به کمک یک تدوین جدید برای قوانین متناسب با ساختار شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه، روشی برای اموزش انها بر اساس قوانین فازی ارائه می گردد.
. . .

 

لینک دانلود

مبانی نظری هنر و زیبایی از دیدگاه افلاطون

مبانی نظری هنر و زیبایی از دیدگاه افلاطون

  هنر و زیبایی از دیدگاه افلاطون
دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- ایون
ایون رساله‌ای است بر ضدّ شاعران؛ افلاطون در این مکالمه “از شاعران می خواهد به جای هنر تصویر و تجسم، احاطه بر تمامی موضوعات تجسم احاطه داشته باشند.  یعنی دارای علم کل باشند” (گمبرتس، 1366، 831). شخصیّت‌های این مکالمه، سقراط و ایون هستند. ایون اهل افسوس، راوی و مفسر اشعار شاعران گذشته یونان، به خصوص هومر است. او به تازگی………………..
-2 جمهور
کتاب جمهور (The Republic) اثر سترگ فلسفی افلاطون است که از مشهورترین و  تأثیرگذارترین متون کلاسیک فلسفه سیاسی در غرب به شمار می‌آید. کتاب شامل ۱۰ قسمت به صورت گفتگو میان سقراط و افراد دیگر است و در آن به مسایلی از قبیل عدالت، نوع حکومت و حقیقت پرداخته شده ‌است.
   مکالمه در خانه‌ای واقع در نزدیکی دروازه پیرائوس شهر آتن صورت می‌گیرد. صاحب‌خانه پیرمردی ثروتمند و آریستوکرات به نام کفالوس است. در میان جمع علاوه بر سقراط، پولمارخوس پسر کفالوس، گلاوکن و آدیمانتوس برادران افلاطون، و تراسیماخوس سوفسطایی نیز حضور دارند…………….
هیپاس (بزرگ)
در مکالمه ای که بین سقراط و هیپاس درباره زیبایی جریان پیدا می کند، چند تعریف از زیبایی ارائه می شود. نخست در پاسخ پرسش سقراط که می پرسد زیباچیست؟ هیپیاس می‌گوید که دختر زیبا زیباست. سقراط می‌گوید هر چیز زیبا زیبا است و این فقط اختصاص به دختر زيبا ندارد. در ضمن به این معنی زیبایی نسبی است. زيباترين ميمون‌ها در مقابل انسان زشت ودختران زیبا در برابر خدایان زشت هستند.
در تعریف دوم هیپیاس می‌گوید آن زیبایی که به دنبالش می‌گردی زر است یعنی در هر چیزی که زر به کار رود زیباست. سقراط می‌گوید فیدیاس مجسمه‌ی آتنه را با عاج ساخت و چشمانش را از سنگ و با وجود این زیباست. لذا زر زیبا نیست مگر اینکه مانند هر چیز دیگر در جای خود به کار رود چه بسا قاشق چوبی در جای خود مثل هم زدن آش زیباتر از قاشق زرین باشد (رک: افلاطون، 1357، 265-287)……………….
مهمانی
مهمانی (ضیافت) یا سیمپوزیوم (Simposium) یکی از مهمترین رساله‌های افلاطون است. موضوع این رساله عشق و زیبایی است. اثر دیگر افلاطون درباره عشق که با مهمانی پیوند دارد فایدروس است. واژه سیمپوزیوم در اصل به معنای «بزم باده گساری» است. این رساله به مناسبت رساله‌های سقراطی افلاطون است که در آن سقراط چهره اول رویداد می‌باشد. ……………………..
افلاطون و زیبایی
در هیپیاس بزرگ و هم چنین در مهمانی فرض شده است که همه چیزهای زیبا بر حسب بهره مندی شان از زیبایی کلی، یعنی زیبایی بنفسه، زیبا هستند. در هیپیاس بزرگ، مفهوم نسبیت به کار گرفته شده است. زیباترین میمون در مقایسه با یک زن زیبا زشت خواهد بود و زن زیبا در مقایسه با یکی از خدایان زشت خواهد بود. اما زیبایی مطلق از نظر افلاطون به جهت آنکه بقیه چیزهای زیبا، زیبایی خود را از آن می گیرند، هم زشت و هم زیبا نیست (رک: کایلستون، 1362، ص 291). ا………………….
افلاطون و هنر موسیقی
در مکالمه فیلیوس، افلاطون موسیقی را فنی دانسته است که در آن غلبه با موارد نامعین و نامعلوم است که فقط اندکی از مورد معین و معلوم با آن آمیخته است. اساس کار موسیقی دان یا نوازنده ورزیدگی و مهارتی است که نتیجه تمرین است، ولی در فنونی که در آنها از ابزر اندازه گیری استفاده می شود، دقت نقشی اساسی دارد. همچون معماری و کشتی سازی (رک: افلاطون، 1355، ص 1802). افلاطون در قوانین (668، ب 4-7)،…………….
هنر حقیقی از نظر افلاطون
افلاطون طرد شاعران از آرمان شهر خود را به علت عملکرد منفی آنان در آموزش جوانان می داند و پذیرفتن شاعران و نویسندگان در آرمان شهر را منوط به بررسی زندگی آنها و این که «چه سخن ها و داستان ها را درباره خدایان باید بشنوند» می داند. هم چنین افلاطون در کتاب سوم جمهور می گوید: «باید از شاعران بخواهیم که این را بگویند و آن را نگویند» (افلاطون، 152)، و بر همین اساس.
. . .

 

     

لینک دانلود

نقش ورزش در از بین بردن فسردگیها

نقش ورزش در از بین بردن فسردگیها

 نقش ورزش در از بین بردن فسردگیها
 متشکل از 16 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
نقش ورزش در از بین بردن این نوع افسردگیها
یکی از مهمترین عوامل در از بین بردن افسردگیها و یا پیشگیری از بوجود آمدن این نوع بیماریها ورزش است. ثابت شده است که ورزش موجب کاهش اضطراب و افسردگی، تنظیم و تعدیل میزان استرس و حتی تغییرات شخصیتی به صورت پیدایش دیدی مثبت تر نسبت به زندگی می شود.
مطالعه انجام شده در افراد میانسال نشان داده است، افرادی که ورزش می کردند، کمتر دچار اضطراب، فشار عصبی، افسردگی و خستگی می شدند و نیروی بیشتری نسبت به افراد گروه کنترل داشتند. با مطالعه ای در زنان افسرده نیز معلوم شده است که میزان افسردگی و اضطراب در آنان بطور قابل توجهی کاهش، و احساس کمال و اتکاء به نفس در آنها افزایش یافته بود.
ورزش هوازی معمولا به ورزشی گفته می شود که با انجام آن اکسیژن از طریق خون به عضلات در حال فعالیت می رسد. برای برقراری این نوع متابولیسم هوازی، باید شدت ورزش کم و مدت آن طولانی باشد. ورزش شدید و کوتاه از نوع غیر هوازی است، یعنی اکسیژن موجود در عضله مصرف می شود، زیرا شدت فعالیت به قدری زیاد است که جریان خون نمی تواند نیاز اکسیژن عضله را تأمین کند. ورزشهای هوازی در کم کردن استرس اثر مفید و قابل توجهی دارند
. . .

 

 

لینک دانلود

بررسی نحوه ساخت پمپهاي گريز از مركز و پمپ سانتریفیوژ و کابرد و مزایا و معایب آن

بررسی نحوه ساخت پمپهاي گريز از مركز و پمپ سانتریفیوژ و کابرد و مزایا و معایب آن

تاریخچه پمپ گریز از مرکز:

مطابق با نوشته های تاریخ نگار برزیلی Reti، یک ماشین آبکش یا لجن کش که بایستی به عنوان نمونه اولیه پمپ گریز از مرکز شناخته شود، در یک مقاله در ابتدای 1475 میلادی توسط مهندس ایتالیایی دوره رنسانس Francesco di Giorgio Martini به عرصه ظهور رسید. پمپ های سانتریفیوز واقعی تا اواخر دهه 1600 توسعه نیافتند تا اینکه Denis Papin یک نمونه از آنرا با تیغه های صاف درست کرد و تیغه منحنی شکل توسط مخترع بریتانیایی John Appold در سال 1851 معرفی شد. 

پمپ گریز از مرکز چگونه کار می کند:

یک پمپ گریز از مرکز بر اساس تبدیل انرژی جنبشی یک سیال جاری به فشار ایستا کار می کند. این نحوه عمل بوسیله قانون برنولی توصیف می شود. قاعده عملکرد پمپ گریز از مرکز را می توان با ملاحظه تاثیر تکان دادن یک سطل آب بر روی یک مسیر دایره ای شکل توسط یک طناب، نشان داد. نیرویی که آب را به کف سطل فشار می دهد، نیروی گریز از مرکز است. اگر یک سوراخ در کف سطل تعبیه شود، آب از طریق این سوراخ جریان می یابد. از این گذشته اگر یک لوله ورودی در بالای سطل تعبیه شود، جریان آب به بیرون سوراخ منجر به تولید یک خلاء موضعی در داخل سطل خواهد شد.

 

شبیه سازی جریان سیال در پمپ)

این خلاء آب را از یک منبع در سمت دیگر لوله ورودی به داخل سطل خواهد کشید. بدین روش یک جریان پیوسته از منبع و به بیرون سطل بوجود می آید.

در رابطه با پمپ های گریز از مرکز، سطل و سرپوش آن متناظر با قاب پمپ، سوراخ و لوله ورودی متناظر با ورودی و خروجی پمپ هستند و طناب و بازو متناظر کار پروانه را انجام می دهد.

پمپ گریز از مرکز پمپی است که از یک پروانه گردان بمنظور افزودن فشار یک سیال استفاده می نماید. پمپ های گریز از مرکز عموما برای جابجا کردن سیال از طریق یک سیستم لوله کشی کاربرد دارد. سیال در امتداد یا نزدیک محور چرخان وارد پروانه پمپ گشته و بوسیله این پروانه شتاب می گیرد و به سرعت به سمت بیرون و به داخل یک پخش کننده یا محفظه حلزونی جریان می یابد که از آنجا به درون سیستم لوله کشی پائین جریان خارج می گردد.

تیغه های روی پروانه بطور تصاعدی از مرکز پروانه پهن می شوند که سرعت را کاهش داده و فشار را افزایش می دهد. این امکان به پمپ گریز از مرکز اجازه می دهد تا جریان های پیوسته با فشار بالا ایجاد نماید.

 

لینک دانلود